Pilisvörösvár Város Hivatalos Honlapja »

 

Vörösvárért Közéleti Egyesület a Facebookon »


Vörösvári Újság »


Művészetek Háza »


Pilis TV »

ELMŰ, BÖLCSŐDE, TEMETŐÜZEMELTETÉS, VÖRÖSVÁRI NAPOK (2015. július)

2015-07-18

Interjú Gromon István polgármesterrel

- Ismét tárgyalást kezdeményezett az ELMŰ egy 120/20 kV-os transzformátor alállomás létrehozásának érdekében. Erről már voltak tárgyalások 2011-ben, melyekben az alállomás telepítéséért cserébe több dolgot is kért az önkormányzat az ELMŰ-től. Mostanáig ebben az ügyben nem történt semmi?

- Valóban, az ELMŰ már négy évvel ezelőtt megkereste az önkormányzatot azzal, hogy Pilisvörösvár és Piliscsaba villamosenergia-ellátásának biztonságosabbá tétele érdekében szükséges lenne Pilisvörösváron egy új transzformátor alállomás építése.

A képviselő-testület meg is tárgyalta akkor az ügyet, és határozatában meg is jelölte az elfogadható helyszínt (Pilisszántó határában) és a megvalósítás önkormányzat által támasztott feltételeit (a létesítendő transzformátor-állomáshoz vezető és az onnan kiinduló vezetékeket földkábellel kell megépíteni.) Az ELMŰ azonban aztán nem tett további lépéseket a transzformátor alállomás megvalósítása irányában.

- Most ismét megkereste az ELMŰ az önkormányzatot. Mi változott?

- Februárban az ELMŰ Hálózati Kft. újra megkeresett bennünket a transzformátor alállomás telepítésének szándékával. A beruházás műszaki indoka az ELMŰ szerint az, hogy a létesítendő transzformátor alállomásnak köszönhetően a villamos energia a jövőben fajlagosan jóval olcsóbban lenne eljuttatható a térségünkbe, hosszú távon gazdaságosabb és megbízhatóbb lenne a térség elektromos energia-ellátása; az üzemzavarok által érintett felhasználók száma és az üzemzavarok elhárításának ideje a felére csökkenne; jelentős (50 %-nyi) kapacitás szabadulna fel a meglévő a hálózaton, ennek következtében a településünkön a jelentősebb áramigényű vállalkozások számára olcsóbban és könnyebben tudnának áramot biztosítani, így a jövőbeli nagyobb fejlesztéseknek nem lenne akadálya.

Ezek az érvek nagyon meggyőzőek, ezért a képviselő-testület támogatja is a fejlesztést. De a településrendezési szerződés megkötéséért cserébe most is hasonló dolgokat kérünk, mint négy évvel ezelőtt: a településképet rontó, ill. a gyalogos közlekedést akadályozó ELMŰ-s műtárgyak elbontását, áthelyezését, a transzformátor-állomásból kijövő vezetékek földkábeles kiépítését stb.). A kérések teljesítése az ELMŰ-nek ma könnyebb, mint négy évvel ezelőtt lett volna, mert akkor még egészen más volt a jogszabályi környezet. Most nagyobb az esély a megegyezésre, és a fejlesztés megvalósítására.

- Az alállomás – az előzetes tervek szerint – Vörösvár határában, a Csobánka felé vezető út mellett épülne fel. Milyen előnyökkel járna ez?

- A mostani tárgyalások során tisztázódott, hogy a négy évvel ezelőtti helyszín sem gazdaságossági sem műszaki szempontból nem ideális: nagyon messze lenne a mostani transzformátor-állomástól (a temető melletti áramháztól), így a létesítése nagyon drága, és műszakilag is problémás lenne. Közös erővel sikerült azonban egy olyan új helyszínt találni, amely az ELMŰ számára sokkal kedvezőbb, s ugyanakkor a város számára is elfogadható. Ez a helyszín a Csobánka felé vezető 1109 j. út mellett, a Házi-réti patak közelében helyezkedik el, egy völgyben. Előnye, hogy távol van a lakott területtől, mégis elég közel a mostani transzformátor-állomáshoz.

- Milyen érvek merültek fel a képviselőtestület részéről az állomás mellett és ellene?

- Egy ilyen 120/20 kV-os transzformátor alállomás területfoglalása ugyan viszonylag nem olyan jelentős (egy kb. 125 m x 100 m nagyságú, mintegy két futballpálya nagyságú területet igényel), de esztétikailag nem túl szép, a villanyoszlopok és villanyvezetékek sűrű látványa nem valami vonzó, ezért az ember csak akkor fogadja be, ha komoly érvek szólnak mellette. A város biztonságosabb elektromos energia-ellátása, az üzemzavarok számának csökkenése, az üzemzavarok elhárítási idejének a felére csökkenése igen csábító érvek. Nagyon csábító érv az is, hogy a vörösvári iparterületen jelenleg működő, ill. a jövőben oda települő vállalkozások számára jóval könnyebben és jóval olcsóbban biztosítani tudná az ELMŰ az elektromos áramot, így a beruházásnak jelentős vállalkozás-fejlesztő hatása is lenne.

- Miben maradtak végül az ELMŰ képviselőivel?

- Abban maradtunk, hogy az önkormányzat összeállít egy fejlesztési listát, amit az „igen"-ért, azaz a településrendezési szerződés megkötéséért cserébe kérnénk, s ha ezekről az ELMŰ-vel meg tudunk állapodni, akkor támogatjuk a transzformátorállomás létesítését, a fent megnevezett helyen. Jelenleg ennek a listának az összeállítása folyamatban van.

- Lapunk megjelenésekor már megtörtént a bölcsőde műszaki átadása. A legutóbbi ülésen arról is döntöttek, hogy Pilisvörösvári Tipegő Bölcsőde lesz az intézmény neve. Minden a tervek szerint zajlott az építkezés folyamán?

- Igen, július 8-án sikeresen megtörtént a műszaki átadás. Ez nagyon nagy öröm, és egyben nagyon jelentős lépés afelé, hogy az önkormányzatnak egy mintegy másfél évtizedes „adósságát" törlesszük, és megnyissuk az első pilisvörösvári önkormányzati fenntartású bölcsődét.

Szerencsére ehhez a beruházáshoz nagyon jó kivitelezőt sikerült találni a közbeszerzési eljárás keretében. A Lőrinci Építő Kft. a kivételezést az első perctől kezdve jó ütemben, nagyon korrekt színvonalon végezte, és szerződés szerint, 20 hét alatt be is fejezte. Úgy érzem, a Szent István utca volt óvodaépület átalakításával egy nagyon szép, nagyon kellemes hangulatú, mégis modern, korszerű bölcsődét sikerült létrehoznunk, nagyon gazdaságosan, egy új bölcsőde árának körülbelül a feléből.

- Várhatóan mikor indul meg a bölcsődében a munka, mikor vehetik birtokba a kicsik az épületet?

- Az épület felújítása csak az egyik feladat volt, a másik feladat magának az intézménynek a létrehozása. Jelenleg folyik a leendő bölcsődevezető és a majdani gondozók kiválasztása, továbbá a működési engedély megszerzéshez szükséges dokumentumok elkészítése, a szakmai program előkészítése, a nyilvántartásba-vétel elindítása, a szakhatósági engedélyek beszerzése, a bútorok és játékok beszerzése, a felvételi szempontrendszer kidolgozása, a térítési díjak meghatározása stb. Ezen feladatok elvégzése több hónapot vesz igénybe, így a bölcsőde megnyitása elvben valamikor későn ősszel lenne lehetséges. Az intézmény működtetése, gazdálkodása szempontjából azonban célszerűbb megvárni az új év elejét, így a bölcsőde tervezett megnyitási ideje: 2016. január 4.

- Elfogadott a képviselőtestület egy sportkoncepciót. Mi ennek a lényege?

A 2004. évi I. törvény alapján minden települési önkormányzatnak meg kell fogalmaznia egy helyi sportfejlesztési koncepciót, és gondoskodnia kell annak megvalósításáról. Nálunk minden régebbi önkormányzati képviselő abban a hitben volt, hogy van ilyen koncepciónk, de most, amikor a Templom téri iskola sportudvar-felújítási pályázatához csatolni akartuk, kiderült, hogy 2004-ben az akkori képviselő-testület Sport és Rekreációs Bizottsága több ízben tárgyalta ugyan a sportkoncepció tervezetét, de végül határozatot nem hozott annak elfogadására, tehát nem lépett életbe. A mostani sportkoncepció tervezetét Pándi Gábor alpolgármester dolgozta ki, és a képviselő-testület minimális módosításokkal el is fogadta.

A dokumentum először megfogalmazza az önkormányzat sportkoncepciójának alapelveit, majd sorra veszi a város sportéletének fő területeit és azok fejlesztési irányait. Kitér az oktatási intézmények sportjára, a szabadidősportra, a versenysportra, a sportegészségügyre, a város sportingatlanjaira és a város sportirányítására. A konkrét fejlesztési célok között az egyik legfontosabb célként és feladatként jelöli meg az iskolák mindennapi testnevelésórájának megtartásához szükséges létesítménynek, azaz egy városi sportcsarnoknak a megépítését. Szerepel még a tervben a játszóterek és sportlétesítmények további fejlesztése, sétáló- és futópályák, szabadtéri tornapályák létrehozása stb.

- A temetőt mostanáig a Varázskő Kft. üzemeltette, a közelmúltban ezt a feladatot átvette az önkormányzat. Most úgy tűnik, sikerült mindkét fél számára megfelelő megállapodást kötni az átvétellel kapcsolatban. Mit tartalmaz ez?

- Az Önkormányzat másfél évtizeddel ezelőtt, 2000. július 1-jén tizenöt éves határozott időtartamra üzemeltetésre átadta a városi köztemetőt a Varázskő Kft.-nek. Ez a tizenöt év 2015. június 30-án lejárt, és az önkormányzatnak döntenie kellett arról, hogy újabb 5-10-15 évre megbíz valakit a temető üzemeltetésével, vagy visszaszervezi a feladatot, és saját maga látja el azt. A Képviselő-testület április végén úgy döntött, hogy a városi köztemetőt 2015. július 1-től saját maga üzemelteti.

Az elmúlt másfél hónapban a többször is egyeztettük Varázskő Kft.-vel az átadás-átvétel feltételeiről. Az átadás-átvételi eljárásra az üzemeltetővel történt egyeztetés alapján 2015. július 2-án került sor. Ennek keretében aláírtunk egy megállapodást arról, hogy a Varázskő által az elmúlt 15 évben a temetőben végzett beruházások és a ravatalozó épületbe beszerzett, ill. telepített berendezési tárgyak értékét megtérítjük. Ez meg is történt, így a temetőben és a ravatalozóban minden eddig használt tárgy, eszköz átment az önkormányzat tulajdonába.

- A temetőüzemeltetés közvetlen önkormányzati ellátása mennyiben érinti a lakosságot? Van-e ezzel kapcsolatban tudnivalójuk, lesznek-e őket érintő változások?

- A temető közvetlen önkormányzati üzemeltetésének elsődleges célja az, hogy ezt az önkormányzati feladatot is rugalmasabban, kevesebb problémával, lehetőleg kisebb költséggel, és legalább az eddigi, vagy annál magasabb színvonalon lássuk el. A másik célja pedig az, hogy biztosítsuk annak a feltételeit, hogy a temetőben nemcsak egy, hanem több temetkezési szolgáltató is megjelenhessen, közöttük verseny legyen, s ez által a polgárok számára nagyobb kínálatot és olcsóbb árakat biztosítsunk.

A lakosságot a változások közvetlenül annyiban érintik, hogy 2015. július 2-ától a sírhelyek megváltási díjait nem a temetkezési szolgáltatóknál, hanem a Polgármesteri Hivatal, Fő tér 1. szám alatti Műszaki Osztályának földszinti irodájában kell készpénzben befizetni. Magát a temetést meg lehet rendelni akár a Varázskőnél, akár bármely más temetkezési vállalatnál.

- Küszöbön a város legnagyobb rendezvénye, a Vörösvári Napok, és most egy kicsit más lesz, mint eddig, hiszen egy jelentős ünnepségre is sor kerül, a Betelepülési emlékmű átadására. Mit lehet erről pontosan tudni?

- Mindenekelőtt azt, hogy a szoboravatásra 2015. augusztus 15-én, szombaton délután 3 órakor fog sor kerülni, testvérvárosaink hivatalos képviselőinek és városi delegációinak jelenlétében. Az ünnepségen fellép többek között a Német Nemzetiségi Táncegyüttes, a Német Nemzetiségi Fúvószenekar, a Nosztalgia Dalkör és Sörös Évi. Az ünnepséget szabadtéri fogadás zárja majd.

- Mekkora testvérvárosi delegációt várnak a Vörösvári Napokra?

- A hivatalos települési delegációk tagjai összesen mintegy 30 főt tesznek ki, emellett a Gröbenzelli Német-Magyar Egyesület szervezésében még további 25 fő érkezik. Így a külföldi vendégek száma összesen kb. 55 fő lesz. Az ő elszállásolásuk nem kis feladat, mert a vörösvári panziókban összesen csak 27 fő számára tudtunk szállást biztosítani. A többieket családoknál helyezzük el, néhány vendéget Piliscsabán.

- Melyek azok a programok, amikre különösen invitálná a lakosságot?

Nagyon gazdag program lesz, így nehéz egyet-kettőt kiemelni. Minden korosztály számára igyekeztünk érdekes programokat kínálni. A hagyományos, szinte elmaradhatatlan programok mellett (megnyitó ünnepség, Kertbarátok kiállítása, Nemzetiségi Kórus hangversenye, Schwabenfest, kutyaszépségverseny, Nyugdíjas Klub programja, tutajhúzó verseny, horgászverseny, Zuzu-kupa, „A Tempo" koncert, Nemzetiségi Fúvószenekar koncertje stb.) minden este lesz bál (a zenét a Die Adlersteiner, a Werischwarer Burschen és a Bravi Buam szolgáltatja), lesznek sztárvendégek (Kovács Kati, D. Nagy Lajos, Dobrády Ákos, Tóth Vera, Kasza Tibor), a gyerekek számára lesz mesekoncert, lovagoltatás, állatsimogató, nyúlfuttatás, a felnőttek számára „Ki Vörösvár legerősebb embere?"-verseny és még sok egyéb érdekesség. És természetesen betetőzi és keretbe foglalja mindezt az idei év főprogramja, a szoboravatási ünnepség, amelyre mindenkit nagy szeretettel várok.

Palkovics Mária

(Forrás: Vörösvári Újság)