Pilisvörösvár Város Hivatalos Honlapja »

 

Vörösvárért Közéleti Egyesület a Facebookon »


Vörösvári Újság »


Művészetek Háza »


Pilis TV »

A KÖZOKTATÁSBAN AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG A LEGFONTOSABB (2015. április)

2015-04-25

Interjú Gromon István polgármesterrel

 - Leghosszabban tárgyalt téma volt a legutóbbi ülésen a Vásár téri iskola fenntartóváltásának az ügye. E szerint a Német Nemzetiségi Önkormányzat jelezte, hogy fenntartásába venné az iskolát. Mi a lényege ennek a kérésnek, és mi az önkormányzat álláspontja az ügyben?

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi törvény szerint a nemzetiségi önkormányzatok köznevelési intézményt létesíthetnek és tarthatnak fenn, illetve a törvényben meghatározott feltételekkel átvehetik más szerv által létesített köznevelési intézmények fenntartói jogát.

Sax László úr, a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 2015. március 4-én hivatalos levélben jelezte, hogy a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Önkormányzat élni kíván ezzel a lehetőséggel, és kezdeményezi a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Iskola elnevezésű köznevelési intézmény (azaz Vásár téri iskola) fenntartói jogának a 2015/16. tanévtől történő átvételét. Egyben kérte, hogy az intézmény átvételének kérdését Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint az intézmény működtetője, a soron következő ülésén tárgyalja meg. (A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi törvény szerint az érintett települési önkormányzatot egyetértési jog illeti meg a döntés meghozatalakor.)

A kérelem alapján a március 26-i testületi ülésre előterjesztés készült, amelyben majd számba vettük a pilisvörösvári közoktatás, ezen belül a nemzetiségi oktatás jelenlegi helyzetét, valamint egy esetleges fenntartóváltás lehetséges előnyeit és hátrányait.

- Mi a jelenlegi helyzet?

Pilisvörösváron jelenleg két állami fenntartású, de önkormányzati működtetésű általános iskola működik: a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Általános Iskola (Vásár téri iskola) és a Templom Téri Német Nemzetiségi Általános Iskola. Mindkét általános iskolában német nemzetiségi nevelés-oktatás folyik, 2012 szeptembere óta pedig mindkét iskolában német nemzetiségi kétnyelvű oktatás is, évfolyamonként egy-egy osztályban, felmenő rendszerben. A Templom téri iskolába 713 tanuló jár, a Vásár téri iskolába 401 tanuló. A német nemzetiségi oktatásban részt vevő tanulók összlétszáma a Templom téri iskolában 96,6 %, a Vásár téri iskolában 98,25 %.

- Milyen előnyökkel járna, ha az iskola fenntartója nem az állam (azaz a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ), hanem a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Önkormányzat lenne?

A legnagyobb előny az lenne, hogy ez esetben az iskola magasabb összegű állami támogatásban részesülne, mivel az állam a nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézményeket magasabb szinten finanszírozza, mint az állami fenntartásban lévőket. A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló törvény alapján ugyanis az Országgyűlés a nemzetiségi önkormányzat részére az általa fenntartott nevelési-oktatási intézményben a pedagógus-munkakörben, ill. a nevelő-, oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak után átlagbér alapú támogatást, valamint működési támogatást állapít meg. A nemzetiségi önkormányzatok által igényelhető támogatás megegyezik az egyházi intézményfenntartók támogatásának összegével, tehát jóval magasabb, mint az állami fenntartású iskolák fenntartására jutó összeg.

Konkrétan ez a következőket jelenti. Amennyiben a köznevelési intézmény nemzetiségi nevelési-oktatási feladatot lát el, akkor ott 8 tanulóként kell 1 fő pedagógus álláshelyet biztosítani, míg a normál óratervű iskoláknál – iskolatípustól függően – 11-12,5 tanulónként jár 1 pedagógus álláshely. A nemzetiségi önkormányzatnak járó állami támogatásból tehát több tanári státuszt és több csoportbontást lehetne finanszírozni. Ezen felül a PNNÖ igényelhetne 160.000 Ft/fő működési támogatást is.

 - Milyen hátrányai lehetnének a fenntartóváltásnak?

A legfontosabb hátrány az lenne, hogy a Templom téri iskola nem élvezhetné mindazokat az előnyöket, amelyeket a Vásár téri iskola, sőt, az egyoldalú változás több szempontból is kifejezetten hátrányosan érintené a Templom téri iskolát. A fenntartóváltás következtében ugyanis a Vásár téren több pénz lenne csoportbontásokra, taneszközökre, pedagógus továbbképzésekre stb., mint a Templom téren. A magasabb finanszírozásából fakadó – remélt vagy valós – előnyök miatt a Vásár téri iskola vonzereje nyilvánvalóan megnőne, az iskolában túljelentkezés alakulna ki. A túljelentkezés miatt az iskola kénytelen lenne válogatni a jelentkezők közül. Ez a válogatás előre megjósolhatóan a Vásár téri iskola részére pozitív, a Templom téri iskola részére negatív szelekciós hatással járna. Kialakulna egy kvázi elitiskola a Vásár téren, és egy kvázi szegregált iskola a Templom téren. Felborulna a jelenlegi egyensúly, megszűnne az esélyegyenlőség Pilisvörösváron a közoktatásban.

Ezeken a nyilvánvaló és alapvető hátrányok. De ezeken kívül vannak még egyéb kérdőjelek, bizonytalanságok is.

- Mik ezek a kérdőjelek, bizonytalanságok?

Az a dokumentum, amit a PNNÖ eljuttatott az önkormányzathoz (Appel László közoktatási szakértő „Feljegyzés”-e), az intézmény fenntartásának és működtetésének kiadási oldalát egyáltalán nem taglalja, csak és kizárólag a bevételi oldalt. A feljegyzésből tehát még nagy vonalakban sem állapítható meg, hogy a csábítónak tűnő bevételekhez milyen kiadások társulnának. Például nincsen benne kalkuláció arra vonatkozóan, hogy PNNÖ-fenntartás esetén az iskola hány pedagógust alkalmazna, azok bére és járulékai milyen összeget tenne ki, ill. az egyéb fenntartási költségek összege mennyi lenne. Nincs kalkuláció arra vonatkozóan, hogy az iskola működtetése an PNNÖ-nek mibe kerülne: milyen személyi feltételeket kellene biztosítania a gazdálkodáshoz, mennyi lenne a rezsiköltség, az épület karbantartásának költsége stb. Nincs állásfoglalás azzal kapcsolatban, hogy ki fedezné a tanulói étkezési költségeket. Nincs állásfoglalás és kalkuláció arra vonatkozóan, hogy az önkormányzatra, mint az épület tulajdonosára a továbbiakban milyen felújítási, esetleg bővítési kötelezettségek hárulnának, hiszen az iskola már jelenleg is zsúfolt, a további csoportbontásokhoz várhatóan helyiségeket kell majd biztosítani. Nincs állásfoglalás a „technikai” személyzet további foglalkoztatására vonatkozóan. Nincs kalkuláció, állásfoglalás a gazdasági szervezet működtetéséről.

- A testület végül hogyan döntött? Az előnyöket vagy a hátrányokat látta túlsúlyban lévőnek?

A testületi vita – amelyre meghívtuk a PNNÖ tagjait, a két általános iskola igazgatóját és a tankerületi igazgatót is – rendkívül hosszú volt, s összesen közel négy órán át tartott. Szinte minden képviselő kifejtette véleményét, A képviselő-testület döntő többsége egyetértett abban, hogy a jelenlegi pilisvörösvári körülmények között a fenntartóváltás szakmailag és erkölcsileg, gazdaságilag és pénzügyileg egyaránt aggályos, és óriási kockázatokat rejtene magában. A szavazáskor a jelenlévő 11 képviselőből 9 képviselő elutasította a kezdeményezést, 2 képviselő tartózkodott.

A döntés a testület minden tagja számára nehéz volt, különösen tekintettel arra, hogy a képviselők többsége maga is a pilisvörösvári német nemzetiséghez tartozónak vallja magát, és szívén viseli a német nemzetiség sorsát. De a döntő többség úgy gondolja, hogy az esélyegyenlőség, a város közösségének egysége és békéje mindenek fölött álló szempont, amit még egy egyébként jó szándékú és nemes cél megvalósítása érdekében sem szabad veszélyeztetni.

- Egy másik nehézséggel is meg kellett küzdenie a testületnek: lemondott a Művészetek Háza igazgatónője, Balasi Anikó. Hogyan érintette ez a képviselő-testületet, és hogyan tovább?

Berkiné Balasi Anikó lemondása váratlanul ért mindnyájunkat. Igazgató asszonyt másfél évvel ezelőtt, 2013 nyarán másodszor bíztuk meg a Művészetek Háza magasabb vezetői feladatainak ellátásával (mandátuma 2018. augusztus 15-ig szólt), s eddigi munkájával mindannyian meg voltunk elégedve. Az Ügyrendi-, Oktatási és Kulturális bizottság alig egy jó hónapja, február 25-án tárgyalta az intézmény 2014. évi beszámolóját, és azt sok dicséret mellett 6 igen egyhangú szavazattal fogadta el. Nagy terveink voltak az idei Vörösvári Napokra is, amelyet az eddigihez képest megújított keretek között terveztünk megrendezni. Ebben a helyzetben hidegzuhanyként ért, amikor március 6-án igazgató asszony felkeresett irodámban, és kérte munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetését. Hosszasan elbeszélgettünk, próbáltam igazgató asszonyt maradásra bírni, de ő néhány nappal később, március 11-én írásban is megerősítette szándékát.

A testület március 26-án tárgyalta a témát, s úgy döntött, hogy hozzájárul Dr. Berkiné Balasi Anikó munkaviszonyának közös meggyezéssel, 2015. június 30-i határidővel történő megszüntetéséhez, és igazgató asszonyt az utolsó hónapra a munkavégzés alól mentesíti, ezzel 1 havi jutalomban részesíti. A testület a határozatban sajnálatát fejezte az intézményvezető asszony döntése miatt, megköszönte közel nyolcéves magas színvonalú intézményvezetői és művelődésszervezői munkáját, s további pályafutásához sok sikert kívánt. Egyúttal döntött a testület a Művészetek Háza – Kulturális Központ és Városi Könyvtár, Pilisvörösvár intézményvezetői feladatainak ellátására vonatkozó pályázat kiírásáról is. A pályázat április 13-án jelent meg a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán, 30 napos pályázati határidővel. Amennyiben a pályázat sikeres lesz, a május végi testületi ülésen dönthetünk az új igazgató személyéről.

- Az idei évben is együttműködési megállapodást kötött a képviselőtestület a rendőrséggel. Miben áll ez pontosan, miért jó lakosságnak?

2007 óta minden évben, tehát az idén már kilencedik alkalommal kötünk megállapodást a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal a rendőrségről szóló 1994. évi törvény alapján, a város köz- és vagyonbiztonságának, közrendjének, közlekedési rendjének javítása érdekében. A dolog lényege az, hogy minden év elején számba vesszük a közbiztonsággal kapcsolatos legfontosabb helyi problémákat, s azok megoldásához egy írásos megállapodás keretében anyagi támogatást, segítséget adunk a Pilisvörösvári Rendőrőrsnek. Az idei évben a gépkocsi-feltörések, a csalások, az ittas vezetésből eredő szabálysértések, a szabálytalan parkolások és a gyorshajtás elleni hatékonyabb fellépést, valamint az egyenruhás rendőri állomány gyalogos közterületi jelenlétének növelését jelöltük meg célul, s ennek segítésére a Pilisvörösvári Rendőrőrse részére 400.000 Ft összegű támogatást biztosítunk.

Palkovics Mária

(Forrás: Vörösvári Újság)