Pilisvörösvár Város Hivatalos Honlapja »

 

Vörösvárért Közéleti Egyesület a Facebookon »


Vörösvári Újság »


Művészetek Háza »


Pilis TV »

2006. évi költségvetés

2010-06-13

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló

1/2006. (I. 27.) rendelete

 

BEVEZETÉS

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében, valamint a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvényben foglaltaknak megfelelően Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2006. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

 

1. §

A rendelet hatálya

 

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, bizottságaira, az önkormányzat önálló és részben önálló intézményeire, a hivatal szakfeladataira, a  Német Nemzetiségi Kisebbségi Önkormányzatra terjed ki.

 

I.

Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2006. évi költségvetése bevételeinek főösszege

 

2. §


(1) A Képviselő-testület Pilisvörösvár város Önkormányzata a 2006. évi költségvetése

 

bevételi főösszegét  3.434.703.- e Ft-ban


állapítja meg.


(2) Az (1) bekezdés szerinti főösszegen belül a működési, felhalmozási célú kiadási és bevételi előirányzatokat mérlegszerűen a 2. sz. melléklet tartalmazza.


A 2006. évi bevételek részletezését a 3. sz. mellékletek tartalmazzák.


II.

Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2006. évi költségvetése kiadási főösszege


3. §

 

(1) A Képviselő-testület Pilisvörösvár város Önkormányzata a 2006. évi költségvetése

 

                        kiadási főösszegét     3.434.703.- e Ft-ban  állapítja meg.


(2) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg intézményenként és kiadási csoportonkénti összesítését  a 7. és 18. sz. mellékletek tartalmazzák Önkormányzati szinten.


(3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeget a 2. sz. melléklet tartalmazza, melynek részletezése az alábbi táblázatokban történik:


III.

 

4. §

A költségvetés részletezése címenként


a) Önállóan gazdálkodó költségvetési szervek:

b) A Szakorvosi Rendelőintézet TB finanszírozású önálló intézmény önkormányzatunk felügyelete alatt.


c) Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek a Polgármesteri Hivatal felügyelete mellett:


d) A Polgármesteri Hivatal szakfeladatai 2006-ban:


Városüzemeltetéssel kapcsolatban:e) Szennyvízelvezetés és kezelési  tevékenység 2004. július 31-től koncesszióba került.


Működéssel kapcsolatban:


f) A Képviselő-testület a közétkeztetést  a SODEXHO Kft- vel  kötött szerződés alapján oldja meg.


5. §

 

(1) Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2006. évi költségvetési főösszegéből a Német Nemzetiségi Kisebbségi Önkormányzatot megillető bevételi és kiadási előirányzatot a 18. sz. melléklet tartalmazza, Pilisvörösvár Város Önkormányzata a támogatását évi két egyenlő részletben március 15-ig, és július 15-ig folyósítja.


(2) A Német Nemzetiségi Kisebbségi Önkormányzat támogatja a pilisvörösvári német nemzetiségi egyesületeket, társadalmi szerveket.


(3) A Német Nemzetiségi Kisebbségi Önkormányzat a nemzetiségi külkapcsolatok ápolása céljából a városi rendezvények finanszírozásához költségvetésében 1000 e Ft összeget biztosít, amelynek felhasználásáról Pilisvörösvár Város Önkormányzata és a Német Nemzetiségi Kisebbségi Önkormányzat egyeztetve dönt.

 

6. §


(1) Pilisvörösvár Város Önkormányzata a köztisztviselők illetményalapját 2006. április hó 1-től a hatályos költségvetési törvényben foglaltak alapján 36.800.-Ft-ban határozza  meg.


(2) Pilisvörösvár Város Önkormányzata a köztisztviselők részére 2006. január 01-től a helyi köztisztviselői rendelet szerinti illetmény kiegészítéseket és pótlékokat a hatályos jogszabályok alapján a költségvetésében biztosítja.

 

7. §

 

(1) A Polgármesteri Hivatal 12. alcímében a társadalmi és tömegszervezeteket 2006. évben összesen a 13. sz. mellékletben foglaltak alapján támogatja az önkormányzat. A támogatás összegét szervezetenként a 8. sz. tájékoztató tábla részletezi.


(2) A támogatások folyósítása kizárólag az előző évi elszámolást követően történhet. 100 e Ft összeghatárig egy összegben március 31-ig, 101 e Ft-tól évi két egyenlő részletben, március 15-ig, és július 15-ig kerülhet kifizetésre .


(3) A vállalkozó orvosok számára elfogadott éves működési költségvetési támogatást orvosonként egyenlő összegben július 30-áig utalja ki részükre. A Szakorvosi Rendelőintézetben dolgozó orvosokra jutó támogatási összeg a Rendelőintézet részére kerül kiutalásra.


(4) A Képviselő-testület a 2006. évi költségvetési rendeletében a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság részére meghatározott keretet biztosít utólagos beszámolási kötelezettség mellett.


(5) A Képviselő-testület a civil szervezetek, kulturális egyesületek támogatására a 2006. évi költségvetésében a  13. sz. mellékletben foglalt keretet biztosítja, melynek felosztását az Oktatási és Kulturális Bizottság, valamint a Sport és Rekreációs Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület határozza meg.


(6) A Képviselő-testület szociális és egészségügyi célú kiadásokat a 2006. évi költségvetésében a 13.sz. melléklet szerinti keret összegéig biztosítja.


(7) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy  rendkívüli kiadási célokra egyszeri alkalommal 1.000 e Ft-os összeghatárig kötelezettséget vállaljon utólagos beszámolási kötelezettség mellett.


(8) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a nevesített tartalékok terhére az intézmények jogszerű igénye alapján a kifizetésről rendelkezhessen.

 

8.§

 

(1) Pilisvörösvár Város Önkormányzata előirányzat felhasználási ütemtervét a 20. sz. melléklet tartalmazza. Az előirányzat felhasználását a Képviselő-testület által jóváhagyott éves költségvetés alapján 1/13-os havonkénti arányban állapítja meg úgy, hogy január hónapban 2/13-ad résszel kerül figyelembevételre.


(2) Pilisvörösvár Város Önkormányzata az önálló gazdálkodású intézményei finanszírozási ütemtervét a 10. sz. mellékletben foglaltak alapján a Képviselő-testület által elfogadott előirányzati számok szerint  hagyja jóvá. A finanszírozás 1/13-os arányban havonként történik úgy, hogy a január havi finanszírozás 2/13 arányú.


9. §

 

(1) Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2006-2007-2008. évi bevételei és kiadásai prognosztizált tervét a 21. sz. melléklet tartalmazza.


(2) A Képviselőtestület által jóváhagyott 2006. évi költségvetés számadatai alapján a működési kiadásokat, bevételeket 2007. évre 3 %-os, 2008. évre 2,4 %-os emelkedéssel számolva  prognosztizálja.


(3) A felhalmozási célú bevételeket 2006. évi tervezett szint alatt kell figyelembe venni, a felhalmozási kiadások a több éves elkötelezettségek  figyelembe vételével kerülnek tervezésre.


IV.

Költségvetési előirányzatok felhasználásának és változásának szabályai


10. §


(1) Pilisvörösvár Város Önkormányzata költségvetési intézményeinek és a Polgármesteri Hivatalnak költségvetési alapokmányaikat 2006. március 15-éig kell elkészíteniük, melyben e rendelet mellékleteiben meghatározott összegeket kell szerepeltetniük. Az elkészített költségvetési alapokmányt az intézmények 2006. március 1-ig leadják a hivatal gazdálkodási osztálya részére.


(2) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzat költségvetési intézményeit és a Polgármesteri Hivatalt az előirt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.(3) A költségvetési szerv a költségvetésben meghatározott előirányzat csoportoktól, kiemelt előirányzatoktól e költségvetési rendeletben foglaltak szerint térhet el.


(4) A költségvetési intézményeknél a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonhatja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, a saját bevételek befolyásával arányosan teljesíthetők.


(5) A költségvetési szerv támogatása csak az alaptevékenységre és az ezzel összefüggő kiadásokra használható fel.


(6) A 17. sz. mellékletben részletezett nevesített tartalékok közül a Művészetek Háza bútorzatára előirányzott 50 millió Ft összeget, valamint az útépítési pályázat tartalék 20 millió Ft összeget kizárólag csak az elnyert pályázat alapján használhatja fel.


11. §

 

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését, bevételi és kiadási előirányzatát, valamint a költségvetési szervek költségvetését - rendeletének módosításával - testületi döntéssel megváltoztathatja. Az előirányzat módosítás nem érintheti az Országgyűlés, illetve a Kormány kizárólagos előirányzat módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.


(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Polgármester a Képviselő - testületet  tájékoztatja.


(3) Ha év közben a (2) bekezdésben felsorolt szervek előirányzatot zárolnak az önkormányzatnál, annak kihirdetését követően a Polgármester haladéktalanul a Képviselő-testület elé terjeszti a költségvetési rendelet módosítását.


(4)  A Polgármester a Képviselő-testület elé a következő esetekben terjeszti az Önkormányzat  költségvetési rendelete módosítását:

-          a központi szervek által biztosított pótelőirányzat tervbevételére,

-          a költségvetés végrehajtásáról szóló féléves beszámoló keretében, illetve az éves beszámolót megelőzően,

-          az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításainak tervbevételére,

-          a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások tervbevételére,

-          Képviselő-testületi döntésből eredő kiemelt előirányzatok átcsoportosításából adódóan,

-          a költségvetés végrehajtásáról szóló féléves beszámoló keretében, illetve az éves beszámolót megelőzően.


(5) Az önkormányzat felügyelete alatt álló intézményeknél év közben a működést veszélyeztető rendkívüli sürgős kiadás esetén az intézmények vezetői a veszély elhárítás érdekében intézkednek a gazdaságosság szem előtt tartásával, a rendkívüli kiadásokat a munkák megkezdése előtt a fenntartó önkormányzat felé kötelesek írásban jelezni.


(6) A Polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet abban az esetben terjeszt  a Képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy azok az önkormányzat költségvetésének végrehajtását jelentősen veszélyeztetik.

 

 

 

 

12. §

Előirányzat módosítás a Képviselő-testület kizárólagos jogkörében, illetve az általa átruházott jogkörök szabályozása:

 

 

A Képviselő-testület a 2006. évi jóváhagyott költségvetési előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok tekintetében magának tartja fenn a jogot az előirányzatok év közbeni megváltoztatására


-          a költségvetési szerveket érintően:

pénzmaradvány jóváhagyása, ezen belül a személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok, az önkormányzati költségvetési támogatás változtatása,


-          a Polgármesteri Hivatalt, mint az önkormányzat gazdálkodását lebonyolító költségvetési szervet illetően:

felhalmozási célú kiadások és pénzeszköz átadások főösszegének megváltoztatása,  a szabad maradványokat nem érintően a működési, felhalmozási célú kiadások és pénzeszköz átadások közötti előirányzat átcsoportosítása, a pénzmaradvány, ezen belül a személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok jóváhagyása, kötelezettséggel nem terhelt szabad maradvány felosztása, az önkormányzat saját működési és felhalmozási bevételeinek módosítása, a költségvetésben jóváhagyott bevételi, kiadási főösszeg megváltoztatása.


13. §


(1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv saját előirányzat módosítási hatáskörében a jóváhagyott költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét és a megfelelő kiemelt előirányzatait felemelheti az alábbiak szerint:


-          a Képviselő-testület által jóváhagyott pénzmaradványból a tényleges igénybevételnek megfelelően,

-          a Képviselő-testület által jóváhagyott bevételi előirányzaton felüli többletbevételből a ténylegesen befolyt és a tárgyévi felhasználást szolgáló bevételek mértékéig,


A végrehajtott előirányzat-növelés tartós kötelezettségvállalással és költségvetési támogatás igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő években nem járhat.


(2) Az önállóan gazdálkodó intézmények jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételeikből a személyi juttatás előirányzatát legfeljebb


a) a többletbevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges dologi kiadásoknak az adott bevételből történő teljesítése után fennmaradó összeg erejéig,


-          szerződéses bevétel esetén az abban meghatározott összeggel emelhetik,

-          személyi juttatások képzésére, illetőleg ebből személyi célú kifizetésekre kizárólag

-          az intézményi ellátás díja, az alkalmazottak térítése, a más költségvetési szerv dolgozója vagy ellátottja részére nyújtott - ellátási körbe tartozó ? szolgáltatás ellenértéke,

-          az állami (hatósági, engedélyezési) feladatok díjbevételei,

-          az alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértékei,

-          működési célú átvett pénzeszköz,

-          a költségvetési szerv helyiségei, eszközei tartós és eseti bérbeadásának díja,

-          a költségvetési szerv szellemi és anyagi infrastruktúrája magán célú igénybevételének térítése, címeken elért bevételi többletek szolgálnak.


b) Nem emelhető a személyi juttatás előirányzata:


-          a dolgozó, tanuló, hallgató stb. kártérítése, munkaruha-térítése és egyéb térítése,


-          kötbér, birság, kártérítés, értékpapír-értékesítésből, az adók visszatértéséből, a bánatpénz megfizetéséből származó pénzösszegből,


-          a költségvetési szerv részére meghatározott rendeltetéssel adott egyes pénzeszközök tervezett előirányzatot meghaladó többletéből.


(3) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények a 2006. évre jóváhagyott intézményi dologi kiadásaik legalább 10 %- át kötelesek intézményük karbantartására (tisztasági festés, javítások) fordítani.


(4) Az OEP által finanszírozott Szakorvosi Rendelőintézet központilag folyósított támogatások módosításairól köteles a fenntartó Önkormányzatot 30 napon belül tájékoztatni.


(5) A részben önállóan gazdálkodó szerv előirányzatainak saját előirányzat-módosítási hatáskörében történő változtatására a Polgármesteri Hivatal jegyzője jogosult.


(6) Az önkormányzat által fenntartott intézmények részéről évközben lemondott normatívák összege az adott intézmény finanszírozását csökkenti.


14. §

 

Az önkormányzati támogatással fedezett beruházásokra, tárgyi eszköz beszerzésekre, felújításokra vonatkozó szerződésekben előlegfizetési kötelezettséget vállalni és előleget fizetni nem lehet.


15. §

 

Az önkormányzat költségvetési szerve a használatában lévő tárgyi eszközeire, készleteire biztosítási szerződést az önkormányzat hivatala köti.


16. §

 

Az önkormányzat költségvetési intézményei csak Képviselő-testület engedélyével hozhatnak létre alapítványt, társadalmi szervezetet, illetve csatlakozhatnak azokhoz, adhatnak részükre támogatást, illetve alapíthatnak gazdasági társaságot vagy szerezhetnek ilyen társaságban érdekeltséget.


17. §

 

(1) Az önkormányzat költségvetési intézményei hitelt nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, értékpapírt nem vásárolhatnak, hosszúlejáratú kötelezettséget, sem lízinget nem vállalhatnak, váltót nem bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak el.


(2) A Képviselő-testület a hitelfelvétellel, kötvény-kibocsátással kapcsolatban

-          saját hatáskörben megtartja a likviditási hitelfelvételben a közép- és hosszúlejáratú hitelfelvételre vonatkozó döntést,


(3) A Polgármesteri Hivatal kezességet a Képviselő-testület egyedi felhatalmazása alapján vállalhat.


(4) Az önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának ( hitelfelvétel és járulékai, kezesség-vállalások, lízingelés, stb.) felső határa saját folyó bevétele éves előirányzatának 70 %- a.


(5) A Polgármesteri Hivatal a költségvetési elszámolási számláján lévő átmenetileg szabad pénzeszközeit - az állami költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével - polgármesteri engedéllyel


- a folyamatos gazdálkodás biztosítása mellett - a lehető legjobb kamatfeltételek mellett

- bármely pénzintézetnél betétként lekötheti,


- egy évnél nem hosszabb lejáratú államilag garantált értékpapír vásárlására fordíthatja,

  melyet pénzintézetnél jogosult megvásárolni.


(6) Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselő-testület a 2006-os költségvetési évben a gazdálkodás átmeneti finanszírozására 170.000.000.-Ft, azaz százhetvenmillió Ft összegű folyószámlahitel keretet határoz meg.


18. §

 

(1) Az önkormányzat üzletrészei, részvényei, egyéb értékpapírjai, valamint ingatlanai forgalmazását (adás-vétel) a polgármester jogosult végezni, 500 e Ft értékhatár felett a Képviselő-testület előzetes döntése alapján.


Átmeneti gazdálkodás szabályai

19. §

 

(1) A 2007.évi költségvetési gazdálkodás zavartalan megkezdéséhez az önkormányzati támogatás az előző év azonos időszaka alapján utalható ki az önállóan gazdálkodó intézmények részére a következő évi költségvetési rendelet hatálybalépéséig.


(2) A 2007.évi költségvetés elfogadásáig befolyt saját bevétel használható fel elsődlegesen az áthúzódó feladatok és az év eleji feladatok finanszírozására.


(3) Az önkormányzat költségvetési intézményei részére az éves pénzellátási tervnek megfelelő ütemben biztosítja a költségvetési támogatást.Pénzellátás

20. §

 

(1) A Képviselő-testület a felügyelete alá tartozó intézményeket nettó módon finanszírozza. Az intézményi támogatás esedékes összegéből visszatartja az intézmény személyi kiadását terhelő köztartozás és az úgynevezett forgótőke összegét, valamint a folyószámlákra történt TÁH- utalások összegét.


(2) A finanszírozás önkormányzat által történő ütemezéséhez az intézményeknek a rendelet elfogadását követő 30 napon belül össze kell állítaniuk saját idősoros kiadási és bevételi tervüket havi bontásban és a finanszírozási ütemtervüket a polgármesteri hivatal gazdálkodási osztálya részére át kell adni.


(3) Önkormányzati finanszírozás csak akkor vehető igénybe, ha az intézmény az előirányzatokon belül gazdálkodik és az aktuális kiadási szükséglete meghaladja az intézmény ténylegesen rendelkezésre álló bevételét.


(4) Az önkormányzati szintű finanszírozási tervet a Polgármesteri Hivatal készíti el. Az intézmények saját finanszírozási terveiket a költségvetés jóváhagyását követő 15 napon belül kötelesek benyújtani a hivatal gazdálkodási osztálya részére


(5) Az intézménynek a naponta jelentkező kiadási szükségletet elsődlegesen folyó bevételeiből kell finanszíroznia. Amennyiben az intézmény gazdálkodói számlájára saját bevétel érkezik és a nap végén a kötelezettségek kifizetése után is egyenleg mutatkozik, ez az összeg az intézmény számláján marad, melyből a következő esedékes fizetési kötelezettség teljesíthető.


(6) A polgármesteri hivatal gazdálkodási osztálya havonta egy alkalommal, - az intézmények részére az általuk benyújtott - a számlavezető pénzintézetnek teljesítésre megküldött átutalási megbízásokról készített - kimutatást a finanszírozási terv alapján felülvizsgálja és rendelkezik az OTP felé a maximálisan átvezetendő finanszírozás összegéről.


(7) Az intézmények az éves költségvetés, valamint a normatív támogatások tervezéséhez  határidőre valós és reális adatokat kötelesek szolgáltatni.


21. §

 

(1) Az éves költségvetésben az intézményi működéshez rendelkezésre bocsátott pénzeszköz hatékony, gazdaságos és cél szerinti felhasználásáért, az intézmények éves működtetésének biztosításáért a címekben megjelölt önálló és részben önálló intézmények vezetői a felelősek.


(2) Az önállóan gazdálkodó intézmények vezetői, a hivatalban a jegyző, a pénzügyi kerettel rendelkező bizottságok vezetői, valamint a Kisebbségi Önkormányzat vezetője felelős az éves költségvetési rendeletben intézményükre vonatkozó költségvetési előirányzatok betartásáért.


22. §

 

(1) Az önkormányzat fenntartása és felügyelete alá tartozó intézmények maximálisan alkalmazható létszámadatait a 7. sz. melléklet tartalmazza.


(2) Pilisvörösvár Város Képviselő-testülete 2006. évi költségvetésében a hivatali dolgozói létszámon belül az igazgatási osztálynál lévő OKI takarítói, postázói munkakört átcsoportosítja okmányirodai ügyintézői munkakörbe.


(3) Pilisvörösvár Város Képviselő-testülete az intézményeiben foglalkoztatott közalkalmazottak és köztisztviselők nyugdíjazása esetén az adott munkakör betöltését elsősorban belső átcsoportosítással oldhatja meg.


(4) Pilisvörösvár Város Önkormányzata a 2005/2006. évi költségvetésében a Német Nemzetiségi Általános Iskola részére 4, a Templom Téri Általános Iskola részére 5 napközis csoport, a 2006/2007-es tanévben a Német Nemzetiségi Általános Iskola részére 3, a Templom Téri Általános Iskola részére 5 napközis csoport finanszírozását biztosítja.(5) Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2006/2007-es tanévben a Német Nemzetiségi Általános Iskola részére maximálisan 2 első osztály, a Templom Téri Általános Iskola részére maximálisan 4 első osztály indítását engedélyezi.


(6) A Cziffra György Alapfokú Művészetoktatási Intézmény által felvehető maximális létszám az intézmény Alapító okiratában került meghatározásra. A fenti férőhelyeket elsősorban Pilisvörösvári állandó lakosú tanulókkal lehet feltölteni. A Képviselő-testület 2006/2007-ös tanévben a kötelező órákon felül heti 4 órát biztosít a zenekarok működtetésére.


(7) A Képviselő-testület intézményei vezető-helyetteseinek létszámát a hatályos jogszabályok előírása szerint biztosítja a 2006. szeptember 1-től kezdődően.


23. §

 

(1) Az intézmények az étkezési díjakat a hatályos Szerződés alapján kötelesek havonta befizetni a SODEXHO - nak.


(2) A szociálpolitikai önkormányzati támogatás ( konyhai rezsi ellátottak után, a normatív és egyéb rászorultság alapon adott támogatás ) utólag, a havi elszámolást követően illeti meg az intézményeket az étkeztetést igénybevevők után, legkésőbb a tárgyhót követő hónap 20.napjáig a hivatalhoz eljuttatott számlák alapján .


(3) A támogatást intézményi szintre lebontva ? a SZEB jóváhagyását követően - utalja a Polgármesteri Hivatal az intézmények részére.

 

 

Záró rendelkezések

24. §

 

(1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik, rendelkezéseit a 2006. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.


(2) Jelen rendelet kihirdetésével egy időben hatályát veszti a 2005. évi költségvetési rendelet és az azt módosító 5/2005. (IV. 08.), 13/2005. (VIII. 03.) és a 22/2005. (X. 28.) rendeletek.


Pilisvörösvár, 2006. január 24.

Grószné Krupp Erzsébet                                                              dr. Krupp Zsuzsanna

Polgármester                                                                                              mb. jegyző

 

 

 

 

Jelen rendelet kihirdetésre került:

 

Pilisvörösvár, 2006. január 27.

 

 

 

                                                                                                                 dr. Krupp Zsuzsanna

mb. jegyző