Pilisvörösvár Város Hivatalos Honlapja »

 

Vörösvárért Közéleti Egyesület a Facebookon »


Vörösvári Újság »


Művészetek Háza »


Pilis TV »

Az önkormányzati képviselő-testület alakuló ülésén (2014. október 22.)

2014-10-23

POLGÁRMESTERI PROGRAM 2014-2019

Tisztelt Elnök Asszony!
Tisztelt Jegyző Asszony!
Tisztelt Képviselőtársak!
Kedves Vendégeink!
Tisztelt Vörösvári Polgárok!

Pilisvörösvár polgárainak bizalmából 2006 és 2010 után ma harmadszor ér az a megtiszteltetés, hogy megválasztott polgármestereként programot hirdethetek.

Mielőtt a következő öt évre, azaz a 2014-2019-es önkormányzati ciklusra vonatkozó programomat ismertetném, szeretném megköszönni a Helyi Választási Bizottság és a szavazatszámláló bizottságok, ezen belül az elnökök, a jegyzőkönyvvezetők, az önkormányzat által megválasztott és a jelölőszervezetek által delegált tagok, valamint a Helyi Választási Iroda áldozatos munkáját, amelyet a választások sikeres és tiszta lebonyolítása érdekében végeztek.

Továbbá megragadom az alkalmat, hogy ebben az ünnepélyes pillanatban megköszönjem a bizalmat annak a 2528 pilisvörösvári választópolgárnak, aki szavazatával támogatta újraválasztásomat. Az ismételt bizalom arra sarkall, hogy ugyanúgy, mint az elmúlt nyolc évben, a következő öt évben is mindent, ami erőmből és tudásomból telik, megtegyek Pilisvörösvárét, a város minden polgáráért – függetlenül attól, hogy ki kire szavazott.

Külön köszönöm a támogatást azoknak a választóknak, akik nemcsak engem tiszteltek meg bizalmukkal, hanem a Vörösvárért Közéleti Egyesület általam ajánlott választókerületi jelöltjét is, aminek eredményeként a Vörösvárért Közéleti Egyesületnek a most magalakuló új képviselő-testületben is – az előző ciklushoz hasonlóan – biztos, kétharmados többsége van. Ez a többség tette lehetővé az elmúlt négy év során az egységes és hatékony munkát, s ez lesz a garanciája a következő évek hasonló színvonalú és szellemű munkájának is. Ugyanakkor ez a többség rendkívüli felelősséget is ruház ránk, amelynek teljes mértékben tudatában vagyunk, s amellyel minden pillanatban szembe nézünk.

Az újonnan megválasztott képviselő-testület munkájának első perceiben ugyanakkor szeretném a többi jelölőszervezet által delegált és mandátumot szerzett képviselőtársaimat ismételten biztosítani arról, hogy a képviselő-testület minden tagját egyenrangú és egyenlő jogú partneremnek tekintem, képviselői jogait mindenkinek egyformán tiszteletben tartom. Ugyanakkor kérem, és el is várom, hogy mindenki a vállalt feladatához és a most letett esküjéhez méltó felelősséggel végezze munkáját, konstruktív szellemben, a közjó és a vörösvári polgárok feltétlen szolgálatában.

Amint az SZMSZ-módosítás tervezetéből is látszik, képviselő-testület munkáját a már kialakult és bevált gyakorlat szerint, jelentősebb változtatások nélkül kívánom irányítani a következő években is. Továbbra is két „félállású" társadalmi megbízatású alpolgármesterrel szeretnék dolgozni, azaz, az egy alpolgármesternek járó tiszteletdíjat megfelezném a két alpolgármester között. A bizottságok számán, elnevezésén és létszámán sem változtatnék, mert az előző ciklus elején bevezetett bizottsági struktúra véleményem szerint bevált, biztosította a hatékony, szakszerű és gördülékeny döntés-előkészítő munkát. A rendes testületi üléseket továbbra is a hónap utolsó csütörtökére tervezem, a rendkívüli üléseket pedig szükség szerint.

A Polgármesteri Hivatalban mindenkinek a munkájára és szakértelmére továbbra is számítok, a Hivatal szakmai javaslatait, álláspontját döntéseim során továbbra is maximálisan figyelembe kívánom venni. Az elvárt magas színvonalú szakmai munkáért cserébe a következő években is mindent meg kívánok tenni azért, hogy a Hivatal dolgozói a munkájukat jó munkahelyi környezetben, megfelelő tárgyieszköz-ellátottsággal, demokratikus légkörben, jó hangulatban, eredményesen végezhessék, a város lakóinak javára.

Az önkormányzat gazdálkodásában elsődleges szempontnak tartom a korábbi ciklusokban megteremtett és megerősített pénzügyi egyensúly fenntartását, minél több pályázati és egyéb plusz bevétel biztosítását, a kedvező, kiszámítható és stabil gazdálkodási környezet fenntartását a helyi vállalkozók számára, a hosszú távú szempontok szem előtt tartását, az átgondolt, tervszerű, lépésről lépésre haladó városfejlesztést. Amennyiben az állami feladatfinanszírozás rendszere és mértéke a jelenlegihez hasonló marad, akkor a következő években megítélésem szerint nem lesz szükség sem adóemelésre, sem más bevételnövelő intézkedésre, a várost a jelenlegi bevételekből megfelelő színvonalon működtetni tudjuk, és minden évben számottevő összeget tudunk fejlesztésre is fordítani.

Konkrét fejlesztési céljaim közül itt csak a legfontosabbakról, s azokról is csak címszavakban szeretnék beszélni. Mindenképpen folytatni szeretném a Fő utca-felújítást a Bányatelep irányában. Elérkezettnek látom az időt arra, hogy nyolc-kilenc év után újra szilárd burkolatú utakat építsünk – reményeim szerint mintegy 3,5 km hosszon –, s folytatni szeretném a kiemelt gyalogosforgalmú helyeken a járdaépítéseket is. Folytatni szeretném az intézményfejlesztési programunkat a tetőfelújításokkal, egy új óvodai csoportszoba kialakításával, valamint a Szent István utcai bölcsőde létrehozásával, mellyel évtizedes hiányt fogunk pótolni. Kiemelt fontosságúnak tartom a csapadékvíz-elvezetési problémák enyhítését, kezdve a Felszíni vízrendezési és csapadékvíz-elvezetési tanulmányterv elkészítésével, majd a terv alapján szakaszonként a csapadékvíz-elvezető rendszer bővítésével.

A fejlesztések mellett pedig tovább szeretném folytatni a közösség építését, a város polgárai közötti összetartás erősítését – a műveltség, a kultúra, a művészetek, a sport, a civil szervezetek és nemzetiségek támogatása valamint hagyományaink ápolása révén. Ennek a közösségépítési programnak lesz reményeim szerint a jelképes összefoglalása a Betelepülési emlékmű felállítása.

Mindezeket a célokat továbbra is a már ismert vezérelveim, a törvényesség, a nyilvánosság, a közérdek elsődlegessége, a lokálpatrióta szemlélet, az átgondolt, tervszerű, lépésről lépésre haladó városfejlesztés szellemében kívánom szolgálni és elérni.

Kérem a Képviselő-testület tagjait, a Polgármesteri Hivatal dolgozóit, az állami és önkormányzati fenntartású intézmények vezetőit és dolgozóit, a civil szervezetek vezetőit és tagjait, a sajtó munkatársait, minden itt jelen lévő és jelen nem lévő pilisvörösvári polgárt, hogy a következő öt évben is segítsék munkámat, mellyel a város javát kívánom továbbra is szolgálni. Bízom abban, hogy közös munkánk a következő években is eredményes és sikeres lesz, Pilisvörösvár minden polgárnak javára.

Köszönöm, hogy meghallgattak.