Pilisvörösvár Város Hivatalos Honlapja »

 

Vörösvárért Közéleti Egyesület a Facebookon »


Vörösvári Újság »


Művészetek Háza »


Pilis TV »

Kiegyensúlyozott gazdálkodás, nyertes per, kitüntetések

2013-10-31

Interjú Gromon István polgármesterrel

• Év elején, amikor megszületett a költségvetés, sok szó volt a pénzügyekről. Azóta eltelt fél év, és elkészült az első hat hónap gazdálkodásáról szóló beszámoló. Van-e olyan, ami lényegesen változott a tervezetthez képest?

A gazdálkodásunk az első félévben alapvetően a tervek szerint, sőt annál valamivel jobban alakult: a bevételeink az előirányzat 59,12%-ában, a kiadások az előirányzat 58,3 %-ában teljesültek. A tervezett 22,8 millió forintos fejlesztési hitelt eddig nem kellett felvenni, az általános tartalékunk a tervezett 4 millió forinthoz képest 14,6 millió forintra nőtt, s emellett még néhány olyan be nem tervezett karbantartási-felújítási munkát is el tudtunk végezni, mint például a Templom téri iskola udvarfelőli homlokzatának javítási munkái, vagy a Schiller Gimnázium és a Zeneiskola fűtési rendszerének szétválasztása.

• Minek köszönhető ez az eredmény?

Megkönnyítette az első féléves gazdálkodásunkat, hogy a magánszemélyek kommunális adóját sokan már az félévében befizették a teljes évre (az előirányzat félévkor közel 90%-ban teljesült) – ezúton is köszönöm azoknak a polgároknak, akik ezzel segítették az önkormányzat gazdálkodását. Többek között ez is hozzájárult ahhoz, hogy ebben az évben még egyetlen napra, egyetlen forint folyószámlahitelt sem kellett igénybe vennünk, sőt egyes időszakokban még átmenetileg leköthető pénzünk is volt.

Ugyanakkor meg kell említenem, hogy a különböző adók befizetését sajnos nem mindenki teljesíti önként. Az idei évben eddig több mint 13 millió forintot csak különböző behajtási cselekmények révén tudtunk beszedni: közel 9 millió forintot inkasszóval, közel 2 millió forintot munkabér-letiltással, bő 1 millió forintot az illető adós gépjárművének forgalomból való kivonásával. Tudom, hogy ezek nem népszerű intézkedések, de a közteherviselés érdekében meg kell ragadnunk ezeket a törvényes lehetőségeket. Ha nem tennénk, akkor a nem fizetőket részesítenénk előnyben a becsületes adófizetők kel szemben.

Hasonló a helyzet a lakbértartozásokkal is. Ezen tartozások behajtására évek óta jelentős lépéseket teszünk: első a fizetésre való felszólítás, esetleg részletfizetési megállapodás megkötése, további nem fizetés esetén a felmondás kilátásba helyezése, majd a bérleti szerződés felmondása. A végképp nem fizető, nagy hátralékkal rendelkező és kiköltözni nem hajlandó ügyfelek esetében lakás-kiürítési pereket indítottunk el, melyek összesen 5 ingatlant és 9 főt érintenek. A már kiköltözött, de hátralékkal rendelkező ügyfelek tartozásait az önkormányzat fizetési meghagyásos eljárással kívánja érvényesíteni.

• Évközben volt olyan változás az országos törvényekben, ami a város költségvetésére is kihatással van: a fuvarozók az e-útdíj 7,5%-át levonhatják az önkormányzatoknak fizetendő iparűzési adóból. Hogyan érinti ez Vörösvár adóbevételeit?

A gépjárműadóról szóló törvény 2013. július 1-jétől hatályos változása miatt – a légrugós tehergépjárművek és pótkocsik gépjárműadója csökkent – az érintett adóalanyok 2013. év II. félévére jutó adórészletét már a csökkentett adómérték figyelembevételével kellett meghatározni. Ez a változás önkormányzatunk számára az idei évben (tehát fél évre) 2.419.156 forint bevételkiesést okoz.

Más változások is voltak egyébként év közben, amelyek a gazdálkodásunkra komoly kihatással vannak. Ilyen például, hogy az Országgyűlés 2013. augusztus 27-én módosította a Nemzeti köznevelésről szóló törvényt, s ebben meghatározza a pedagógusok – így az óvodapedagógusok – 2013. szeptember 1-től hatályos béremelésének mértékét. Három nappal később megjelent egy kormányrendelet, mely meghatározza a pedagógusok illetménypótlékai megállapításainak részletes szabályait, de egyik jogszabály sem rendelkezik a béremeléshez szükséges fedezet biztosításáról. Ugyanakkor a jogszabályok az Önkormányzatot kötelezik a béremelés végrehajtására. Egye­lőre az általános tartalékból biztosítjuk az óvodapedagógusok részére a törvény alapján a személyi jellegű juttatást, s reménykedünk abban, hogy rövid időn belül megtörténik a fedezet állami biztosítása. Ez azonban a hírek szerint nem lesz 100%-os: egy parlament előtt lévő törvénytervezet szerint az idei évre 2,2 millió forint, egy teljes évre közel 9 millió forint többlet teher hárulhat az önkormányzatra.

• Egy több éve húzódó perben született döntés a közelmúltban. Eddig erről nem sok szó esett, pedig nagy tétje volt: ha kedvezőtlenül végződött volna az ügy, akkor a költségvetés kapcsán kellett volna foglalkoznunk vele. Mi történt?

A Pilisvörösvár, Szent Erzsébet utca 129. szám alatti ipari területre vonatkozóan az Almási Szitanyomó Kft. kezdeményezésére az önkormányzat 2007-ben övezeti átsorolást végzett. Fél évvel később az Almási Szitanyomó Kft. úgy ítélte meg, hogy az övezeti átsorolással az általa lízingelt ingatlan forgalmi értéke csökkent, ezért 2008. február 20-án a kormányhivatalhoz fordult a számára hátrányosnak nevezett övezeti besorolás miatt, és 112.024.500 Ft összegű pénzbeli kártalanítási összeg megállapítását kérte. A kormányhivatal helyt adott a kérelemnek, s egy 2010. január 11-én kelt határozatával 62.680.375 forint, továbbá 13.280.940 Ft kamat, összesen 75.961.315 forint összegű kártalanítást meg is állapított az Almási Szitanyomó Kft. javára.

• Laikus lévén azt gondolnám: ha a cég kérte az övezeti átsorolást, akkor nem is lehetne kérdés, hogy jogos-e a kártérítési igényük.

Sajnos nem volt hitelt érintő írásos bizonyítékunk arra vonatkozóan, hogy az övezeti átsorolás az Almási Szitanyomó Kft. kérésére történt, mert a kérés személyes tárgyalás keretében történt (még az én polgármesterségem előtt). A cég konkrétan azt kérte, hogy Vt3 övezetbe legyen átsorolva az ingatlan, amelyet akkoriban lízingelt a CIB Ingatlanlízing Zrt-től. A szabályozási tervben azonban végül nem Vt3, hanem Vt8 nevű övezetbe került az ingatlan, s ezt sérelmezte a cég. Csakhogy a Vt8 ugyanazokat a paramétereket tartalmazza, mint a Vt3, s az akkori főépítész nyilatkozata szerint nem jelentett a cégre nézve hátrányt. Sőt a mai főépítész szakmai véleménye egyértelműen kimutatta, hogy az övezeti átsorolás a kérdéses ingatlant nem rosszabb, hanem kifejezetten előnyösebb helyzetbe hozta. A korábbi szabályozáshoz képest ugyanis könnyítést jelentett, hogy az új szabályozásban a szabadon álló beépítési mód mellett az építési hely és a telken elhelyezhető épületek száma nem lett korlátozva, a megengedett építménymagasság jelentősen magasabb lett, és a lakás elhelyezésén kívül több funkció is megengedetté vált. Az átsorolás következtében tehát a telek forgalmi értéke nem csökkent, hanem a többletjogok révén növekedett.

• Hogyan sikerült végül is elhárítani a követelést?

A Budapest Környéki Törvényszékhez fordultunk, ahol keresetet indítottunk a kormányhivatali döntés hatályon kívül helyezése iránt. Ez még nem hozta meg a sikert, mert a Budapest Környéki Törvényszék az önkormányzat számára kedvezőtlen döntést hozott. A jogerős bírósági ítélet ellen azonban felülvizsgálati kérelmet nyújtottunk be a Kúriához, kérve, hogy a Budapest Környéki Törvényszék ítéletét teljes egészében helyezzék hatályon kívül. A felülvizsgálati kérelemben azt kifogásoltuk, hogy sem a törvényszék, sem a kormányhivatal nem kellő alapossággal vizsgálta az ügyre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket, és a tévesen feltárt tényállásból megalapozatlan, jogszabálysértő következtetéseket vontak le.

A Kúria aztán megállapította, hogy az Önkormányzat felülvizsgálati kérelme alapos, s hogy a kormányhivatal és a törvényszék egyaránt jogszabálysértő döntést hozott, mert az Almási Szitanyomó Kft. sem haszonélvező, sem tulajdonos nem volt az övezeti átsorolás idején, tehát nem volt jogosult a kártalanításra. A Kúria ítéletében kötelezte az Almási Szitanyomó Kft.-t és a Pest Megyei Kormányhivatalt, hogy Pilisvörösvár Város Önkormányzata számára külön-külön 50.000 - 50.000 forint elsőfokú eljárási költséget és 30.000 - 30.000 forint felülvizsgálati eljárási költséget fizessen meg.

Az öt és fél éve húzódó per megnyerése egyrészt óriási megkönnyebbülés, mert a 75 millió forint igazságtalan elvétele több éves takarékos gazdálkodásunk eredményét semmisítette volna meg, másrészt jogi szakértelem tekintetében presztízsnövelő, nagy elismerés is az önkormányzat számára. A per megnyerésében döntő érdemeket szerzett dr. Péter Enikő korábbi jogi referens, Váradi Zoltánné műszaki osztályvezető és dr. Schmidt Valéria, az önkormányzat jogi képviselője, akit az önkormányzat a megbízási szerződésében foglaltaknak megfelelően bruttó 1.125.000 forint összegű sikerdíjban részesített.

• Zárt ülésen döntött a képviselőtestület a díszpolgári cím, a posztumusz díszpolgári cím és a Pilisvörösvárért emlékérem idei tulajdonosairól. Ebben az évben a szokásosnál több jelölés érkezett a díjakra. Milyen szempontok alapján születik ilyenkor döntés?

Az elismerések adományozására összesen 15 javaslat érkezett. A Pilisvörösvár Város Díszpolgára cím és a Pilisvörösvárért emlékérem alapításáról és adományozásáról szóló önkormányzati rendelet szerint évente két Pilisvörösvárért emlékérmet, valamint egy rendes és egy posztumusz díszpolgári címet lehet adományozni, s a rendelet pontosan meghatározza azt is, hogy melyik díj milyen teljesítményért adható. A képviselőknek a döntéskor azt kell mérlegelniük, hogy a sok érdemes jelölt közül kit tartanak a legérdemesebbnek. Ez részben szubjektív megítélés kérdése is, ezért aztán az ilyen döntéseknél nem szokott komolyabb vita lenni, mindenki inkább a szavazatával fejezi ki a véleményét. A szavazás titkos. Nincsen külön szavazás minden egyes jelöltről, hanem csak a legtöbb szavazatot kapó jelöltet hirdetjük ki nyertesnek – úgy, mint az országgyűlési vagy az önkormányzati választásoknál.

A mostani szavazás eredményeképpen Pilisvörösvárért emlékérmet kap Sax László, a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke és Bányai József, a Bányai Bútorok Kft. alapítója, posztumusz díszpolgári címet kap Geiger Jakab esperes plébános, díszpolgári címet kap dr. Hidas István nyugalmazott háziorvos. A kitüntetések ünnepélyes átadására az október 23-ai ünnepségen kerül majd sor, melyre ezúton is szeretettel hívok minden vörösvári polgárt.

Sólyom Ágnes

(Forrás: Vörösvári Újság)