Pilisvörösvár Város Hivatalos Honlapja »

 

Vörösvárért Közéleti Egyesület a Facebookon »


Vörösvári Újság »


Művészetek Háza »


Pilis TV »

ÚJ SZOLGÁLTATÓK

2013-07-21

ÚJ ÜZEMELTETŐ A SZENNYVÍZTELEPEN, FELMONDTA A SZERZŐDÉST A SZEMÉTSZÁLLÍTÓ CÉG

Interjú Gromon István polgármesterrel

• Májusra volt tervezve, de nem indult még el a szennyvíztelep kivitelezése. Most június végén járunk, ma sikerült aláírni a szerződést a telep új üzemeltetőjével. Ez jó hír végre, tarthatók lesznek így a határidők?

- Az eddigi üzemeltető Fővárosi Vízművek Zrt.-vel ill. a jövőbeni üzemeltető DMRV-vel aláírt szerződésekkel az üzemeltetés kérdése rendeződött, július 15-től már a DMRV működteti a szennyvíztelepünket. A kivitelezés megkezdése azonban alapvetően nem az üzemeltető kilététől függ, hanem attól, hogy mikor tudjuk kihirdetni a már lefolytatott kivitelezői közbeszerzés eredményét, s aláírni a kivitelezői szerződést.

Ezen a területen is jó hírem van: a hetek óta várt közbeszerzési szabályossági tanúsítvány néhány nappal ezelőtt megérkezett, s ennek alapján a képviselő-testület a július 10-i rendkívüli ülésen a PSZ Pilisvörösvár Konzorciumot mint közös ajánlattevőt kihirdette nyertesnek. Várhatóan július 22-én sor kerül a szerződéskötésre, s a kivitelezési munkák augusztus elején végre megindulhatnak. Egy év kivitelezési idővel számolunk, ami azt jelenti, hogy reményeink szerint 2014 júliusában megkezdődhet a próbaüzem, s attól kezdve lehet majd rákötni majd a csatornára.

• Nehezen született meg a megállapodás a Fővárosi Vízművekkel, az eddigi üzemeltetővel. Úgy tudom, még jelentős követelésük is volt az önkormányzat felé.

- Az önkormányzat 2003-ban húsz évre koncesszióba adta Fővárosi Vízművek Zrt.-nek a szennyvíztelep és a csatornahálózat üzemeltetését, s a koncessziós jogért akkor a Fővárosi Vízművek 52 millió Ft koncessziós díjat fizetett az önkormányzatnak. Mivel a koncessziós időnek a fele még hátra van, a Fővárosi Vízművek szerette volna visszakapni a koncessziós díj időarányos részét, s ezen a címen 23 millió Ft + ÁFA-t követelt az önkormányzattól a szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésének fejében. Sőt, ezen felül még a rendszerfüggetlen víziközmű elemeket is pénzért akarta átadni nekünk, méghozzá nettó könyv szerinti értéken, azaz hozzávetőleg 20 millió forint + ÁFA-ért. Összesen tehát mintegy 43 millió Ft + ÁFA-t követelt a Fővárosi Vízművek az önkormányzattól.

Mi azonban azt az álláspontot képviseltük, hogy a Fővárosi Vízművek, ha akarna, szolgáltathatna tovább, hiszen az új víziközmű törvény alapján nem maga a Fővárosi Vízművek Zrt. lehetetlenül el, csupán az általa létrehozott Pilisvörösvári Vízművek Kft. A rendszerfüggetlen vagyonelemekért pedig nem vagyunk hajlandók fizetni, mivel azok az új víziközmű törvény alapján a 2013. január 1-jével ingyenesen átkerültek Pilisvörösvár Város Önkormányzatának tulajdonába. Fentiek alapján leszögeztük, hogy Pilisvörösvár Város Önkormányzata a koncessziós szerződés közös megegyezéssel történő megszűntetését csak abban az esetben tudja elfogadni, ha az üzemeltető a koncessziós díj időarányos részét nem követeli vissza, s ha a szennyvízcsatorna-hálózatot és a szennyvíztisztító telepet a rendszerfüggetlen elemekkel együtt, mindenféle pénzügyi követelés nélkül adja át az Önkormányzatnak.

A Fővárosi Vízművek végül elfogadta álláspontunkat, s június 28-án aláírtuk a koncessziós szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről szóló megállapodást.

• Miért állt el végül a Fővárosi Vízművek a követelésétől?

- Nem indokolták meg a döntésüket. 2013. május 30-án kelt levelükben egyszerűen tájékoztattak arról, hogy a Fővárosi Vízművek „a koncessziós szerződés mielőbbi közös megegyezésen alapuló megszűntetése érdekében lemond a korábbi levelében megfogalmazott követeléséről. A Fővárosi Vízművek Zrt. ezt az ajánlatát 2013. június 30-ig tartja fenn." Véleményem szerint azért változtattak az álláspontjukon, mert látták, hogy mi nem engedünk, s belátták, hogy egy perben nagy eséllyel mi nyernénk.

• Korábban úgy volt, hogy pályázat keretében választják ki az új üzemeltetőt, végül egyszerűen elfogadták a DMRV ajánlatát. Miért?

- A Dunamenti Regionális Vízművek Zrt. (DMRV) korábban informálisan már megkeresett bennünket azzal, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvényben foglalt „regionalitás elve" alapján szívesen üzemeltetné a szennyvízrendszerünket. A regionalitás elve azt jelenti, hogy: „ha - a felhasználók érdekeire figyelemmel – a víziközmű létrehozása vagy felterjesztése esetében műszaki és gazdaságossági szempontból az egybefüggő, több településre kiterjedő víziközmű-rendszer megvalósítása az ésszerűbb megoldás az elkülönült víziközmű-rendszerekre alapozott változattal szemben, akkor az egybefüggő víziközmű-rendszer kialakítását kell előnyben részesíteni".

Pilisvörösváron az ivóvízellátó rendszer tulajdonosa a Magyar Állam, a szolgáltató a DMRV. Az egybefüggő, több településre kiterjedő víziközmű-rendszer megvalósítása szempontjából tehát a Fővárosi Vízművek Zrt. mellett a DMRV a másik – lényegében az egyetlen – lehetséges üzemeltető. A DMRV Zrt. tavaly év végén felajánlotta egy darab részvény megvásárlásának lehetőségét az önkormányzatunknak, s mi éltünk is a lehetőséggel, így Pilisvörösvár Önkormányzata részesedéssel rendelkezik a DMRV-ben. Ez a tulajdonrész a vízgazdálkodásról szóló törvény és a közbeszerzési törvény szerint lehetőséget ad arra, hogy a DMRV-t a szennyvíztelep tulajdonosaként pályáztatás és versenyeztetés nélkül egyszerűen megbízzuk az üzemeltetéssel. Mivel azonban a víziközmű törvény és a közbeszerzési törvény szabályainak együttes alkalmazása elég bonyolult, állásfoglalást kértünk a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivataltól az új üzemeltető kiválasztásának módjára vonatkozóan.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal április 23-án kelt levelében a következő állásfoglalást adta: „E körben javasoltjuk, hogy az új üzemeltetési szerződés megkötésekor mindenképp vegyék figyelembe a Vksztv. (víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény) 29. §-ban foglalt rendelkezéseket, mely szerint pályáztatási eljárás lefolytatása nélkül hozható létre üzemeltetési jogviszony abban az esetben, ha a víziközmű-szolgáltató, akivel az üzemeltetési szerződés megkötésre kerül, megfelel a Vksztv. 16. (6) bekezdésében foglaltaknak, azaz a létrejövő vagyonkezelési vagy bérleti-üzemeltetési szerződés kizárólag olyan víziközmű-szolgáltató társasággal jöhet létre, amely kizárólag az ellátásért felelős, vagy rajta kívül az állam, települési önkormányzat, vagy ezek közös tulajdonában áll."

Mivel tehát a régi szolgáltató már nem akart szolgáltatni, a DMRV pedig maga jelezte, hogy szívesen szolgáltatna, továbbá, mivel a DMRV-nek a jelenlegi szabályok szerint a környékünkön nincsen potenciális versenytársa, és az Energetikai Hivatal is ezt a megoldást javasolta, továbbá mivel az árakat így is, úgyis az Energetikai Hivatal határozza meg (hatósági ár), nem lett volna értelme a versenyeztetésnek, az időhúzással viszont veszélyeztettük volna a szolgáltatás biztonságát és a szennyvíztelep-felújítási projektet.

• Felmondta a hulladékszállítási szerződést a Saubermacher-Bicske Kft. Aki figyeli az országos híreket, ezen talán nem is csodálkozik annyira. De a cég képviselői jelezték, hogy talán már a hathónapos felmondási időt sem fogják tudni kitölteni. Mi lesz a szemetünkkel?

- A felmondás előzményeit és körülményeit azért érdemes egy kicsit részletezni. Tavaly novemberben a Saubermacher-Bicske Kft. egy szabályos közbeszerzési pályázaton a legjobb ajánlatot a Pilisvörösváron keletkező kommunális hulladék begyűjtésével, elszállításával és ártalmatlanításával kapcsolatos feladatok ellátására, s mint legjobb ajánlattevőt, az önkormányzat határozott időre, a Duna-Vértes Hulladéklerakó megvalósulásig, de legkésőbb 2015. január 01-ig megbízta a feladat ellátásával. A megkötött szolgáltatási szerződést 2012. december 27-én írtuk alá, s 2013. január 1-től hatályos.

Közben azonban megjelent a rezsicsökkentésről szóló 2013. évi LIV. törvény, mely a hulladékról szóló törvény rendelkezéseit módosította oly módon, hogy „2013. július 1. napját követően a természetes személy ingatlantulajdonos részére kiállított számlában meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért fizetendő szolgáltatási egységre jutó összeg (beleértve az alapdíjat) nem haladhatja meg a 2012. április 14. napján alkalmazott díj legfeljebb 4,2%-kal megemelt összegének 90%-át." Mivel pedig 2012 áprilisában Pilisvörösváron még az országosan rendkívül alacsony, kilenc éven át csak az inflációval emelt díj volt érvényben, az így számított szolgáltatási díj a jelenlegi szerződés szerinti szolgáltatási díjnak kb. a felét tenné ki.

Nem vagyok a Saubermacher szószólója, de ezért a díjért a helyükben szerintem senki nem szolgáltatna tovább. A jogalkotók valószínűleg nem gondoltak az ilyen – ritkának számító – alacsony díjas esetekre, mint a mienk.

Hogy mi lesz a szemetünkkel? Csak reménykedni tudok abban, hogy a Saubermacher legalább addig szolgáltat, amíg egy új közbeszerzés alapján szerződni tudunk egy új szolgáltatóval – ha lesz egyáltalán ajánlattevő a mi speciálisan alacsony szolgáltatási díjainkkal. Önkormányzati körökben terjedő nem hivatalos információk szerint várhatóan lesz jelentkező, de ezt majd csak akkor mondhatjuk biztosan, ha lesz ajánlat a közbeszerzési felhívásunkra.

• Van tehát arra esély, hogy a kommunális hulladékot elviszik, de úgy hírlik, hogy az egyéb kiegészítő szolgáltatások (pl. a szelektív hulladék elszállítása) elmaradhatnak.

- Ezt maga a Saubermacher két ügyvezetője közölte velem. Kilátásba helyezték, hogy a hathónapos felmondási idő alatt csak csökkentett szolgáltatást fognak nyújtani, pl. megszűnik a lomtalanítás és a szelektív hulladék elszállítása, s csak a kommunális hulladékot viszik el, de azt is lehet, hogy csak néhány hónapig. Nem tudom, hogy ez csak fenyegetés volt, vagy valóság lesz, de ezt mondták. Azt is közölték, méghozzá hivatalosan, írásban, hogy július 1-től nem fogják fizetni a hulladékátrakó bérleti díját, mivel a július 1-től felére csökkenő díjbevétel erre nem nyújt fedezetet. Az önkormányzat természetesen a szerződés teljesítéséhez mindezek ellenére ragaszkodik: sem a kiegészítő szolgáltatásokról, sem az átrakó bérleti díjáról nem mondunk le, ha kell, perre is megyünk a Saubermacherrel.

• Magát az önkormányzatot éri-e kár?

- Az önkormányzatot anyagi és erkölcsi kár is éri. Anyagi kár az átrakó be nem fizetett bérleti díjából származó estleges bevételkiesés, erkölcsi kár a szolgáltatás színvonalának csökkenése lenne, vagy ha ne adj Isten, nem lenne, aki elvigye a szemetet. Mindez azért lenne különösen fájdalmas, mert az önkormányzatnak semmi köze ezekhez az eseményekhez; nem mi idéztük elő a helyzetet, sőt éveken keresztül, és most az elmúlt hónapokban is, a leglehetetlenebb helyzetben is sikeresen védtük a polgárok érdekeit. Még akkor is, ha sokan ezt nem értették meg, vagy nem hitték el. Azt hiszem, a mostani helyzet utólag egyértelműen igazolja, hogy a vörösvári szemétdíjak hosszú éveken át a környékbeli és az országos átlag alatt voltak, hiszen a Saubermacher most éppen ezért lehetetlenül el.

• Viszont júliustól csökken a szemétdíj – ha jól értem.

- Igen, de lehet, hogy csak néhány hónapra. Július 1-től ugyanis a Saubermacher köteles „a 2012. április 14. napján alkalmazott díj legfeljebb 4,2%-kal megemelt összegének 90%-án" szolgáltatni, s ez azt jelenti, hogy a díj Vörösváron nem pusztán a rezsicsökkentés mértékével fog csökkenni, hanem kb. a felére esik vissza. Csakhogy az új közbeszerzésen valószínűleg már egy olyan cég fog nyerni, akire ez a szabály nem érvényes. A hulladékgazdálkodási törvény szerint ugyanis azok a cégek, amelyek 2013. január 1-je után alakultak, s 100%-ban állami vagy önkormányzati tulajdonban vannak, mentesülhetnek a fenti szabály alól, s drágábban is szolgáltathatnak. Ha nálunk egy ilyen cég nyeri a közbeszerzést – ami valószínűsíthető –, akkor rá már nem vonatkozik majd a törvény szerint a Saubermacherre érvényes díjkorlát.

• Több intézményben lejárt az igazgatók mandátuma a városban. Az önkormányzat ezek közül csak a Művészetek Házában dönthet maga a vezető személyéről, a többi esetben véleményezheti a jelölteket. A képviselőtestületben egyhangú döntések születtek – igaz, nem is volt választási lehetőség...

- A két általános iskolában és a zeneiskolában már az államé az igazgatók kinevezésének joga, amit a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ gyakorol. Így ezekben a döntésekben az önkormányzatnak sajnos már csak véleményezési joga van. A véleményezés nem volt nehéz, mert a Templom téri iskolában Breierné Kalmár Éva, a Vásár téri iskolában Schäffer Lőrincné, a Zeneiskolában Oláhné Szabó Anita pályázott, s ők kivétel nélkül olyan személyiségek, akik évtizedek óta dolgoznak az intézményükben tanárként, igazgatóhelyettesként, igazgatóként, és már sokszorosan bizonyították rátermettségüket. A Művészetek Házában lényegében ugyanez a helyzet, mert bár Berkiné Balasi Anikó még csak öt éve vezeti az intézményt, de ez az öt év rengeteg átszervezést, átalakulást, kihívást hozott, amelyek során igazgató asszony kiválóan helytállt, s az intézmény színvonalas működését minden helyzetben biztosította.

A választási lehetőség hiánya tehát a mostani esetekben nem volt fájdalmas, mert mindegyik intézmény vezetésére szakmailag és emberileg már kipróbált és bizonyított személy pályázott, akiknek pályázatát jó szívvel lehetett támogatni. Remélem, hogy a kinevezési jog gyakorlói is hasonlóan látják majd, s szeptembertől mindegyik jelölt megkezdheti ill. folytathatja vezetői munkáját, amelyhez ezúton is sok sikert kívánok mindnyájuknak.

Sólyom Ágnes