Pilisvörösvár Város Hivatalos Honlapja »

 

Vörösvárért Közéleti Egyesület a Facebookon »


Vörösvári Újság »


Művészetek Háza »


Pilis TV »

2012. évi zárszámadási rendelet

2013-04-25

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

15/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2012. évi zárszámadásról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikkében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény V. fejezet 91. §-ában  meghatározott feladatkörében eljárva, a 2012. évi költségvetésének teljesítéséről az alábbi zárszámadási rendeletet alkotja:

1. § A rendelet hatálya Pilisvörösvár Város Képviselő-testületére és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatal szakfeladataira, az Önkormányzat intézményeire terjed ki.

2.§ (1) Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 2.192.242 eFt bevétellel,

b) 2.099.551 eFt kiadással,

c) …   8.087 eFt pénzmaradvánnyal jóváhagyja

(2) Az önkormányzat 2012. évi működési és felhalmozási célú bevételeit, kiadásait önkormányzati szinten a képviselő-testület a 1. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

3 § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

a) A képviselő-testület a kiemelt bevételi előirányzatok teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

aa) Működési célú bevételek:                         2.066.989 eFt

ab) Felhalmozási célú bevételek:                       108.985 eFt

ac) Támogatási kölcsön visszatérülése:                             2.529 eFt

ad) Maradványfelhasználás:                                 14.395 eFt

ae) Finanszírozási bevételek:                                  -656 eFt

b) A képviselő-testület a kiemelt kiadási előirányzatok teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

ba) Személyi juttatás:                                      831.580 eFt

bb) Munkaadókat terhelő járulék:                   217.885 eFt

bc) Dologi és egyéb folyó kiadás:                  668.875 eFt

bd) Működési célú pénzeszközátadás:                       113.540 eFt

be) Felhalmozási és felújítási kiadások:                       60.258 eFt

bf) Felhalmozási célú pénzeszközátadás:            1.231 eFt

bg) Hitel-, kötvénytörlesztés:                            112.492 eFt

bh) Rövid lejáratú működési hitel törlesztése    94.918 eFt

bh) Egyéb finanszírozási kiadások:                    -1.228 eFt

(2) A képviselő-testület az önkormányzati bevételeket forrásonként és intézményenként a 1, mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(3) A képviselő-testület az önállóan működő és az önállóan működő és gazdálkodó intézmények kiadásait a 2. sz. melléklet szerint fogadja el.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeit és kiadásait az 5., 6., 7., 8., 9. 10., 11. sz. melléklet szerint fogadja el.

(5) A képviselő-testület a felhalmozási, felújítási és fejlesztési célú pénzeszköz-átadások kiadási előirányzatait a 8. sz. melléklet szerint fogadja el.

4. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és évenkénti alakulását, hitelállományát, hiteltörlesztés és kamatterei évenkénti alakulását az 4. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei záró létszámát a 13. sz. melléklet szerint fogadja el.

7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat mérlegadatok szerinti vagyonát a beszámoló 38. számú űrlapjának megfelelően, valamint az önkormányzati ingatlan-vagyonkataszter nyilvántartása alapján a 16. sz. mellékletben részletezi, amely szerint 15.278.605 e Ft eszköz és forrásértékkel fogadja el.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített mérlegét, valamint az egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a 15., 16., 17., sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a pénzmaradvány felhasználását a 19. sz. mellékletnek megfelelően engedélyezi.

8. § A képviselő-testület a könyvvizsgálói jelentést tudomásul veszi.

9. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Pilisvörösvár, 2013. április 16.

Gromon István                                                 dr. Krupp Zsuzsanna

polgármester                                                               jegyző