Pilisvörösvár Város Hivatalos Honlapja »

 

Vörösvárért Közéleti Egyesület a Facebookon »


Vörösvári Újság »


Művészetek Háza »


Pilis TV »

BESZÁMOLÓ Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2012. évi gazdálkodásáról

2013-04-27

1./ A bevételek alakulása, a bevételek értékelése

 Az Önkormányzat szakfeladatain könyvelt bevételek alakulása feladatok szerint:

A bevételek alakulását tételesen, bevételi jogcímenként a 3. számú melléklet tartalmazza.

A működési bevételek összességében 104,33%-ban teljesültek, több szakfeladaton a bevételek az időarányos részt meghaladóak.

A magánszemélyek kommunális adója bevétel teljesülése 167,84 %. A magas teljesülési arány részben abból adódik, hogy a tervezésnél még pontos adatok nem álltak rendelkezésre az adóalanyok számáról, továbbá tervezéskor azzal is kalkuláltunk, hogy az első évben az adóalanyok számottevő részétől még nem tudjuk beszedni az adót. Fentiek miatt nagyon óvatosan került meghatározásra ez az előirányzat. A magas teljesülési százalék annak is köszönhető, hogy a mai napig folyamatosan végezzük azon adóalanyok felszólítását, akik elmulasztották a bevallás benyújtását, illetve azok megbírságolását, akik a felszólítás ellenére sem adták be bevallásukat.

Az iparűzési adóbevétel 114.61%-on teljesült. A gépjárműadó bevétele 100,11%-ban realizálódott. A helyi adókhoz és a gépjárműadóhoz kapcsolódó pótlék 107,59%-ban teljesült.

Az adóbevételek teljesülése érdekében sok behajtási cselekményt folytattunk le, melyek közül sok eredményesnek bizonyult. Pl. behajtásból összesen 1280 db-ot indítottunk (inkasszó, munkabér- és nyugdíjletiltás), melyből 25.390 eFt bevétel realizálódott.

A Pilisvörösvári Vízművek Kft-től idei évben átvett működési célú pénzeszköz 6.276 eFt. A támogatásértékű működési bevételek 31.880 eFt-ban realizálódtak.

Az önkormányzat költségvetési támogatásának teljesülése 100%. SZJA-bevétel 276.584 eFt, OEP-től a Szakorvosi Rendelő Intézet 260.186 eFt támogatásban részesült.

Az Önkormányzat sajátos működési bevételei 99,17%-ban realizálódott. Ebből jelentős túlteljesítés van a köztemető-fenntartási feladatokon a sírhelymegváltási díj jelentős emelése miatt (611,8%), melyből 6.118 eFt bevétel keletkezett. A kamatbevétel 306,81%-ban teljesült (1.531 eFt), mert a 2012-es évben jelentős összegű átmenetileg szabad rendelkezésű saját bevételekből származó pénzeszközzel rendelkeztünk, amit ideiglenesen le tudtunk kötni. A csatorna közmű II. ütem érdekeltségi hozzájárulása 736 eFt-ban, 122,67%-ban teljesült. A bevétel csak behajtásból keletkezett, mivel a részletfizetés időtartama már lejárt.

Lényeges bevételi elmaradás van a felhalmozási bevételeknél. Ennek oka az, hogy a 2012. évre tervezett jelentős beruházás, a szennyvíztisztító telep- és a csatornahálózat felújítása és bővítése csak 2013-ben kezdődik meg, így a KEOP 7.1.2.0 pályázati összegek a 2012. évben még nem voltak lehívhatók. A szennyvíziszap-rekultivációs beruházás bevételi előirányzata 92,93%-ban teljesült. Szintén teljesült a Fő utca program áthúzódó támogatásértékű bevétele.

Az önkormányzati lakásértékesítés előirányzata várakozáson felül, 202,7 %-ban realizálódott, öszesen 37.858 eFt összegben értékesítettünk lakást. Földterület értékesítése 1.510 eFt összegben történt a vasútfelújítással kapcsolatos kisajátítások miatt. A bevétel többi részét a lakást részletfizetéssel megvásárlók befizetései alkotják (4.232 eFt).

Az önkormányzati lakások lakbér-előirányzata a folyamatos felszólítás és az esetleges lakáselhagyás kilátásba helyezése miatt 113,13%-ban teljesült (10.747 eFt).

84,3%-ban teljesült a helyi támogatás visszafizetése előirányzat. Önkormányzatunk a fizetést elmulasztókkal kötött szerződést felmondta, így hátralékuk egy összegben esedékessé vált. A hátralékosok közjegyzői fizetési meghagyással behajtásra kerültek.

Fejlesztési hitel felvételére 2012. évben nem került sor.

 

2./ A kiadások alakulása, a kiadások értékelése

A működési és fenntartási kiadások alakulása kiadási jogcímek szerint:

Az intézmények kiadási előirányzatának teljesítését részletesen, kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet tartalmazza.

A szakfeladatok kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként a 1., 2., 5., 6., 7., 8., 9., 10, 11., sz. számú mellékletek részletezik.

A személyi jellegű kiadások 98,21%-ban, a járulékok előirányzata 97,13%-ban teljesültek.

Az Önkormányzat dologi és egyéb folyó kiadások előirányzatainak teljesítése a szigorú takarékosságnak köszönhetően 83,69%, azaz még az eleve szűkre szabott kiadási előirányzatokon is sikerült belül maradni. A Köztisztasági kiadások előirányzata 96,16%-ban teljesült. A közutak üzemeltetése 99,69%-ban teljesült. Az egyéb városüzemeltetés rendkívül szűkös előirányzata a szigorú takarékosságnak köszönhetően 78,6%-ban teljesült. (Elmaradt pl: átereszjavítások, árokkarbantartások, játszótereken karbantartási munkák.) A zöldterület-kezelés előirányzata 94,81%-ban, a sporttelep üzemeltetés kiadása 96,12%-ban, a köztemető fenntartási feladatok kiadása 96,75%-ban teljesült. A hitelek és a kötvény kamatkiadásai összesen 72.29%-ban teljesült, mert tavalyi évben a szennyvíztisztító beruházás elhúzódása miatt nem került sor hitelfelvételre, valamint a folyószámlahitel igénybevétel csak első félévben volt szükséges.

A dologi kiadások előirányzatainak teljesítése összesen 83,69%. A dologi kiadásoknál az előirányzat maradványösszege 13,286 e Ft, mely megtakarítás a szigorú és igen takarékos gazdálkodásból adódott. (Az önkormányzat dologi kiadásainak összege egyéb folyó kiadások nélkül 2010 évben 231.770 eFt, 2011 évben 208.549 eFt, 2012 évben 132.262 eFt!)

A hosszú lejáratú hitelek kamattörlesztése és a folyószámlahitel-kamattörlesztés előirányzaton is megtakarítás történt, mivel a Szennyvíztisztító telep és a csatornahálózat felújítására és bővítésére hitelt még nem kellett igénybe venni. A hitel tényleges felvétele csak 2013. évben várható. A teljesülés összességében 59,26%.

2012 első félévében volt szükség folyószámlahitel felvételére, melyet második félévre sikerült visszafizetni. A kötvénykamat teljesítése 114,08%, melynek oka a változó kamatozás miatt megemelkedett a kamatszázalék.

A működési célú pénzeszközátadás a civil szervezetek részére 98,94 %-ban teljesült. Az OMSZ sürgősségi ellátás 96,75%, a Szakorvosi Rendelőintézet háziorvosi szolgálatának előirányzata 40,12%-ban realizálódott. (A Szakorvosi Rendelőintézet negyedévet követően számlázza a háziorvosi szolgálat költségeit a tényleges teljesítésnek megfelelően. Az utolsó negyedév csak 2013-ban került kiszámlázásra és teljesítésre.)

A működési célú pénzeszközátadás előirányzatai összességében 88,97%-on realizálódtak. A támogatásértékű működési kiadás előirányzata összességében 70,61%-ban teljesült. Ebből az előirányzatból a Német Nemzetiségi Önkormányzat részére történő támogatás előirányzata 103,12%-ban teljesült. A túlteljesítés oka, hogy tavalyi évben külön kellett választani a Nemzetiségi Önkormányzat könyvelését, és ezért a 2011. december havi bér és járulékait át kellett adni az önkormányzatnak.

A Szociális Intézményfenntartó Társulás részére történő működési kiadás 74,5%-ban teljesült, az utolsó negyedévre 1.969 eFt 2013 évben került átutalásra. A Pilis-Buda-Zsámbék Kistérségi Társulás részére átadott működési támogatás 2012 évben 88,46%-ban teljesült. A Pilis-Buda-Zsámbék Kistérségi Társulás által benyújtott létszámleépítési pályázat miatti pótbefizetésre 2013. évben került sor.

A szociális támogatások kiadásainak alakulása 100,07%. Egyre többen folyamodnak Önkormányzatunkhoz segélyért jövedelmi helyzetük, megélhetési problémáik miatt. Amennyiben a magasabb szintű jogszabályi feltételeket a kérelmező teljesíti, a segélyre jogosulttá válik.

 

A felújítási és felhalmozási kiadások alakulása:

A fejlesztési kiadások teljesítésének részletezését a 11-es számú melléklet tartalmazza.

Önkormányzatunk tervezett fő beruházása 2012. évben a Szennyvíztisztító telep és a csatornahálózat felújítása és bővítése volt, azonban a minőségbiztosítás elhúzódása miatt a kivitelezés 2012-ben nem kezdődött meg, így jelentős kifizetések sem voltak.

A Szennyvíziszap-rekultivációra benyújtott KMOP 3.3.2-09-2010-0004 pályázat előirányzata 89,08%-ban teljesült, a beruházás elkészült, teljesítés már nem várható.

2012. évben lejáró jóteljesítési garanciák érvényesítéséből fakadó kiadás 79,43% valósult meg.

A Képviselő-testület október hónapban döntött a Templom Téri Általános Iskola tetőfelújításáról, melyre 2.372 eFt-ot költöttünk.

A 8. sz. melléklet bemutatja a fejlesztési célú pénzeszközátadások alakulását, mely 87,93%-ban teljesült. A 6. sz. melléklet mutatja be az önkormányzat finanszírozási kiadásait. A fejlesztési célú hiteltőke törlesztése 96,85%-ban realizálódott, mert a tavalyi évben lejárt a 420 millió Ft és a 280 millió Ft értékben pályáztatott hitelszerződések rendelkezésre tartási ideje. Mivel a hitelek nem lettek teljes mértékben igénybe véve, a hiteltörlesztés is átszámításra került. A kötvény törlesztése a tervezett szerint 100 %-ban teljesült.

A 2011. évi negatív pénzmaradvány miatt 2012. január 1-jén 94.918 eFt rövidlejáratú hitel visszafizetése vált esedékessé, melyet a 6. sz. melléklet tartalmaz. Tehát a 2012. évet folyószámlahitel felvételével kezdtük meg, mely a folyamatosan érkező bevételekből került visszafizetésre.

Az önkormányzati intézmények és a Hivatal dolgozói létszáma a takarékos létszámgazdálkodás céljainak megfelelően az előirányzat szerint alakult.


3./ A pénzmaradvány:

Az önkormányzat tárgyévi módosított pénzmaradványa 8.087 eFt.

A pénzmaradvány változásának tartalma és oka: A záró pénzkészlet az önkormányzatnál és intézményeinél 102.613 eFt. Az előző években képződött költségvetési tartalékok maradványa          -90.348 eFt. Az aktív és passzív függő, átfutó elszámolások záró egyenlege -5.924 eFt.

A fentiek alapján az önkormányzat helyesbített pénzmaradványa 6.341 eFt.

Költségvetési kiutalatlan támogatásként Önkormányzatunkat normatív hozzájárulásként 4.828 eFt illeti meg, a normatív kötött felhasználású támogatásból azonban ezt 3.082 e forint visszafizetési kötelezettség terheli.

Az önkormányzat helyesbített pénzmaradványa az intézmények pénzmaradványa nélkül és a finanszírozási korrekciók figyelembevételével 633 e forint.

Az intézmények pénzmaradványa a feladattal terhelt pénzmaradvány kivételével elvonható. A javasolt elvonás összege a 19. sz. melléklet szerint 16.108 eFt. A kötelezettséggel terhelt és 2013. évben felhasználható pénzmaradvány 4.569 eFt. Intézményeinknek kiutalatlan finanszírozása 2012-ben 18.774 eFt. A GESZ és intézményeinél 3.773 eFt pénzmaradvány-kiutalási igény keletkezett intézményeink alulfinanszírozása miatt a Comenius pályázat (611 eFt), a december havi bérátfutó (955 eFt), áthúzódó kötelezettség (gázdíj 1.853 eFt), Templom Téri Általános Iskolánál nyugdíjba menő dolgozók jutalma 354 eFt.

A Polgármesteri Hivatalnál 8.151 eFt pénzmaradvány-kiutalási igény keletkezett az intézmény alulfinanszírozása miatt a december havi személyi, járulék és dologi elkötelezettségek miatt.

Az egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa 6.624 eFt.

Az önkormányzatnak szabadon felhasználható pénzmaradványa nincsen.


4./ Értékpapír- és hitelműveletek alakulása

A zárszámadási rendelet 4. sz. melléklete mutatja be a fejlesztési célú elkötelezettségek alakulását, a 2012. december 31-én fennálló elkötelezettségeket, a következő évi várható törlesztő részletet, valamint a hitelhez kapcsolódó várható kamatokat. A táblázatban még nem került átvezetésre az önkormányzatunk adósságállományából átvállalt összeg, mivel az átvállalással érintett hitelek konkrétan még nem ismertek.


5./ Az önkormányzati vagyon alakulása

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának mérleg szerinti vagyona a 2011. december 31-i 15.341.019 e Ft-tal szemben 2012. december 31-én 15.278.605 eFt, mely az előző évhez képest 62.414 e Ft-tal csökkent. A látszólagos csökkenés a tárgyi eszközök után elszámolt értékcsökkenéseknek a következménye. A tárgyi eszközök állománya összesen 14.376.039 e Ft, 122.169 e Ft-tal kevesebb az előző évi záró állománynál, mert nem történtek új beruházások, ugyanakkor lakásértékesítések történtek, valamint az értékcsökkenési leírás is átvezetésre került.

A koncesszióba adott eszközök értéke 719.241 eFt, az értékcsökkenési leírás elszámolásával 35.038 eFt-tal csökkent az előző évhez képest.

A követelések összege az előző évhez képest nettó értékben 17.832 e Ft-tal nőtt. Az önkormányzat mérlegében az értékvesztéssel csökkentett követelések összege kerül bemutatásra.

Az adózás rendjéről szóló 2003. XCII. tv.164 § (6) bekezdése alapján elévült adótartozások címén 8.010 eFt adóhátralék és 65 eFt adótúlfizetés leírására kerül sor. A jogszabály alapján az adótartozás végrehajtásához való jog az esedékesség naptári évének az utolsó napjától számított 5 év elteltével évül el. Amennyiben az adóhatóság végrehajtási cselekményt foganatosított, az elévülés 6 hónappal meghosszabbodik.

A hátralék az eredményes behajtási cselekményeknek köszönhetően helyi iparűzési adóban 1.694 eFt-tal, a gépjárműadóban 3.929 eFt-tal, a késedelmi pótléknál 3.810 eFt-tal csökkent. A magánszemélyek kommunális adója adónemnél 2.193 e Ft hátralék keletkezett, mivel az adóbevallást egyes ügyfelek megtették, azonban az adót nem akarják befizetni. Az egyéb bevételek esetében a hátralék 763 e Ft-tal, az idegen bevételeknél 6.752 eFt-tal emelkedett. Ebből a hátralék növekedésből 722 eFt illetné meg önkormányzatunkat. A többi, egyelőre behajthatatlan hátralék más szervek kimutatásai alapján került előírásra. Pl: 2.040 eFt értékben munkaügyi bírság, 1.151 eFt értékben gyermektartásdíj hátralék, 777 eFt jogosulatlanul felvett családi pótlék. Az idegen bevételek közül csak a közigazgatási bírságból behajtott összeg 40 %-a illeti meg önkormányzatunkat.  A csatornatársulati hozzájárulás hátraléka az előző évhez hasonlítva szintén 736 eFt-tal csökkent. A közterület-használati díj hátraléka 1.779 eFt-tal emelkedett, melyet befolyásolt, hogy a közterület-használati díjak jelentősen megemelésre kerültek. A lakbérhátralék 1.678 eFt-tal csökkent. Ez annak köszönhető, hogy önkormányzatunk több hátralékossal megállapodást kötött, melynek értelmében havonta jelentősebb összeggel törleszti hátralékát, valamint 531 eFt a műszaki osztály feljegyzése értelmében törlésre került, mivel a bérlő elhunyt, hozzátartozója és vagyona nem volt. A bérleti díj hátralék 2.053 eFt-tal csökkent.

A hosszúlejáratú kötelezettségeink állománya 2012. december 31-én 1.519.257 eFt. A rövidlejáratú kötelezettségünk összesen 182.054 eFt, mely a hitelek következő évi törlesztő részletéből (90.898 e Ft), a kötvénytörlesztésből (21.374 eFt), a szállítói kötelezettségekből (13.958 eFt), a helyi adó-túlfizetésből (54.136 eFt), és az egyéb rövid lejáratú kötelezettségből (1.688 e Ft) adódott.

2012. évben a kezességvállalás miatt hitelfizetési kötelezettsége az önkormányzatnak nem volt.

Önkormányzatunk a helyi adókkal és az ellátottak étkeztetéseivel kapcsolatos kedvezményeket a vonatkozó törvényekben foglaltak szerint biztosít. Egyéb kedvezmények (teremhasználatok, szolgáltatások) igénybevételét az önkormányzat az éves költségvetési és zárszámadási rendeletekben bemutatott táblázatokban foglaltak szerint biztosítja.

 

6./ A Polgármesteri Hivatal gazdálkodása

A Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata 95,65%-ban teljesült. Az intézményi működési bevételek túlteljesültek, a Hivatal finanszírozásának teljesítése 94,02%. A kiadások között jelentős előirányzat a személyi jellegű kiadások és azok járulékai. A Polgármesteri Hivatal a személyi jellegű kiadások és járulékok előirányzatán belül gazdálkodott. A Hivatal dologi és egyéb folyó kiadások előirányzatainak teljesítése a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően 99,58%. A jegyző által nyújtott szociális támogatások kiadásainak alakulása 106,16%-ban teljesült. Egyre többen folyamodnak segélyért jövedelmi helyzetük, megélhetési problémáik miatt. Amennyiben a magasabb szintű jogszabályi feltételeket a kérelmező teljesíti, a segélyre jogosulttá válik. A Hivatal felhalmozási előirányzatán csak az informatikai fejlesztés található, melynek teljesülése 30,53%.

7./ Összefoglaló értékelés az intézmények 2012. évi írásos beszámolóiról

7/1. Pilisvörösvár Városi Önkormányzat Szakorvosi Rendelőintézete

A személyi jellegű kiadások és járulékok előirányzatán belül gazdálkodott. Az intézmény a dologi kiadását 98,25%-ban teljesítette. Az intézmény takarékos gazdálkodást folytatott. A 2011. évben az intézetben fejlesztés történt, a fejlesztés egy részének pénzügyi teljesítése áthúzódott a 2012. évre, melynek fedezete a 2011. évi pénzmaradvány. A fejlesztések egészségügyi gép- és műszerbeszerzések, számítógép-beszerzés és programvásárlás. A társadalombiztosítási alapoktól átvett bevétele 260.186 eFt. Az intézmény a 2012. évre tervezett saját bevételét teljesítette.

7/2. Gazdasági Ellátó Szervezet

A GESZ is a személyi jellegű kiadások és járulékok előirányzatán belül gazdálkodott. Az intézmény a dologi kiadását 80,73%-ban teljesítette. Az intézmény saját bevételeit 100,04%-ban teljesítette. Az intézmény módosított pénzmaradványának összege 1.897 eFt, melyből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 433 eFt. 1.464 eFt szabad pénzmaradvány elvonásra kerül.

7/3. Német Nemzetiségi Óvoda

A személyi jellegű kiadások és járulékok előirányzatán belül gazdálkodott. Az intézmény a dologi kiadását 100%-ban teljesítette. Az intézmény a 2012. évre tervezett költségvetési bevételét szintén 100 %-ban realizálta. Az intézmény módosított pénzmaradványának összege 489 eFt, melyből 23 eFt kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány. 466 eFt szabad pénzmaradvány elvonásra kerül.

7/4. Ligeti Cseperedő Német Nemzetiségi Óvoda, Pilisvörösvár

A személyi jellegű kiadások és járulékok előirányzatán belül gazdálkodott. Az intézmény a dologi kiadását 100%-ban teljesítette. Az intézmény a 2012. évre tervezett költségvetési bevételét 100%-ban realizálta. Az intézmény módosított pénzmaradványának összege 550 eFt, melyből 114 eFt kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány. 436 eFt szabad pénzmaradvány elvonásra kerül.

7/5. Német Nemzetiségi Általános Iskola, Pilisvörösvár

A személyi jellegű kiadások és járulékok előirányzatán belül gazdálkodott. Az intézmény a dologi kiadását 95,81%-ban teljesítette. Az intézmény a 2012. évre tervezett költségvetési bevételét 100%-ban realizálta. Az intézmény módosított pénzmaradványának összege 2.029 eFt, melyből 95 eFt kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány. 1.934 eFt szabad pénzmaradvány elvonásra kerül.

7/6. Templom Téri Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola, Pilisvörösvár

A személyi jellegű kiadások és járulékok előirányzatán belül gazdálkodott. Az intézmény a dologi kiadását 86,71%-ban teljesítette. Az intézmény a 2012. évre tervezett költségvetési bevételét 100%-ban realizálta. Az intézmény módosított pénzmaradványának összege 11.551 eFt, melyből 3.616 eFt kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány. 7.935 eFt szabad pénzmaradvány elvonásra kerül.

7/7. Művészetek Háza - Általános Művelődési Központ, Városi Könyvtár

A személyi jellegű kiadások és járulékok előirányzatán belül gazdálkodott. Az intézmény a dologi kiadását 91,04%-ban teljesítette. Az intézmény a 2012. évre tervezett költségvetési bevételét 98,4%-ban realizálta. Az intézmény módosított pénzmaradványának összege 3.195 eFt, mely szabad pénzmaradvány és elvonásra kerül.

7/8. Cziffra György Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

A személyi jellegű kiadások és járulékok előirányzatán belül gazdálkodott. Az intézmény a dologi kiadását 87,5%-ban teljesítette. Az intézmény a 2012. évre tervezett költségvetési bevételét 84,08%-ban realizálta. A bevétel elmaradás a térítési- és tandíj bevétel előirányzatából származik. Az intézmény módosított pénzmaradványának összege 62 eFt, mely kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

7/9. Városi Napos Oldal Szociális Központ és a Szociális Intézményfenntartó Társulás

A személyi jellegű kiadások és járulékok előirányzatán belül gazdálkodott. Az intézmény a dologi kiadását 93,49%-ban teljesítette. Az intézmény a 2012. évre tervezett saját bevételét 95,62%-ban realizálta, az Intézményfenntartó Társulás saját bevétele 65,77%. A bevétel-elmaradás a házi segítségnyújtás előirányzatánál a legjelentősebb. Az intézmény módosított pénzmaradványának összege 904 eFt, melyből 226 eFt kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány. 678 eFt szabad pénzmaradvány elvonásra kerül.

Összefoglalva:

Pilisvörösvár Város Önkormányzata a 2012. évben nagyon szűkös anyagi forrásokkal, a takarékosság jegyében gazdálkodott. A folyamatos likviditáshoz szükséges folyószámlahitel igénybevételére csak az első félévben volt szükség. Az évek óta folyamatosan csökkenő állami támogatás ellenére a kötelező és az önként vállalt feladatainkat teljesítettük, intézményeink működését biztosítottuk, és emellett a 2011. év végén megmaradt 94.918 eFt folyószámlahitelt is visszafizettük.

Mindennek az ára az volt, hogy a személyi és dologi kiadások terén folytatott, mindenre kiterjedő szigorú takarékoskodáson túl jelentősen meg kellett emelnünk a lakbéreket, a közterület-használati díjakat, a sírhelydíjakat, meg kellett szüntetnünk a szilárd burkolatú utak söprését, szüneteltetni kényszerültünk a földutak karbantartását, 50%-kal csökkentenünk kellett a civil egyesületek támogatását, 10%-kal az önkormányzati képviselők tiszteletdíját, meg kellett szüntetnünk a karácsonyi díszvilágítást, jelentősen csökkentenünk kellett a Művészetek Háza rendezvényi keretét, ezen belül a Vörösvári Napok kiadásait, s egy új helyi adót kellett bevezetnünk – a magánszemélyek kommunális adóját – ami polgáraink számára városi szinten évi 60 millió forintos új adóterhet jelent.

A költségvetési egyensúly megőrzése siker, de ezért igen drága árat kellett fizetni.

Pilisvörösvár, 2013. április 15.

                                                                                  Gromon István

                                                                                    polgármester