Pilisvörösvár Város Hivatalos Honlapja »

 

Vörösvárért Közéleti Egyesület a Facebookon »


Vörösvári Újság »


Művészetek Háza »


Pilis TV »

Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter úr és Dr. Pintér Sándor belügyminiszter úr részére

2013-02-04

Tárgy: Önkormányzati adósság-átvállalás mértékének emelésére vonatkozó kérelem

Tisztelt Miniszter Úr!

Az 5000 főt meghaladó települési önkormányzatok adósságkonszolidációjával kapcsolatos adatszolgáltatást a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 72. §-ának megfelelően az ebr42 rendszerben az „Adósságátvállaláshoz kapcsolódó adatszolgáltatás" felmérés adatlapjának kitöltésével határidőre (2013. január 11.) teljesítettük.

Az adatlap II. fejezet 2. pontjában jeleztük, hogy önkormányzatunk esetében van olyan különleges indok, amely alapján a II.1. pont szerinti mértéktől való eltérést kérjük. Ezek az indokaink a következők:

Önkormányzatunk 2012. december 31-ig keletkezett összes fizetési kötelezettségei összegének megállapításánál nem vették figyelembe a szennyvíztelep és a csatornahálózat felújításához (országos uniós kötelezettség) az európai uniós pályázatunk önrészének biztosítására felveendő 230 millió forintos hitelünket, holott a Raiffeisen bankkal a hitelszerződést már 2010. augusztus 6-án aláírtuk, s a pályázati támogatási szerződést is már 2012. május 31-én megkötöttük az Energiaközpont nevű közreműködő szervezettel. A kivitelezés a pályázati elbírálás elhúzódása miatt csúszott egy évet, a hitel lehívására ezért nem került még sor. A kivitelezés várhatóan 2013 júniusában indul el, s attól kezdve történik meg a hitel lehívása.Pilisvörösvár járási székhely. Támogatandó a kormány törekvését a jó állam és a polgárbarát közigazgatás megteremtésére, a Járási Hivatal részére határozatlan időre ingyenes használatba átadtuk városunk legmodernebb középületét, a Városi Ügyfélszolgálat vadonatúj, 2011-ben átadott, 272,5 millió forint értékű épületét, melyet európai uniós pályázati támogatással építettünk, s a pályázati önrészre felvett kb. 41,5 millió forint hitelt még 20 éven át mi törlesztjük. A járási székhely jegyzőjének hatáskörébe tartozó, 9 település részére ellátandó kiemelt építéshatósági feladatok ellátásához értékes (korábban havi 110.000 Ft-ért bérbe adott) épületet kellett biztosítanunk, és 12 új státuszt kellett létesítenünk. Hivatali létszámunk így 51 főre emelkedett, miközben az állami költségvetés csak 34,44 státuszt finanszíroz. Ezzel a létszámmal azonban lehetetlen ellátni a kibűvölt járási székhelyi feladatainkat. A 2013. költségvetés készítése közben az igen súlyos forráshiányunk miatt két hónapja megszavazott státuszokból – a feladatellátást súlyosan kockáztatva – 4 státuszt máris elvonni kényszerültünk, de hivatali létszámunk még így is 47 fő, szemben a 34,44 finanszírozott státusszal.A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Pilisvörösvári Tankerülete kialakításakor elvárásként fogalmazódott meg önkormányzatunkkal szemben, hogy helyet biztosítsunk a Járási Tankerület számára. Ezt csak úgy tudjuk megtenni, hogy egy önkormányzati tulajdonú épületet 5 millió forintért felújítunk a Tankerület elhelyezése céljából. Önkormányzatunk erre a beruházásra fejlesztési hitelt kényszerül fölvenni, mivel saját forrással semmilyen fejlesztéshez nem rendelkezünk.

Tisztelt Miniszter Úr!

Pilisvörösvár Város Önkormányzata hosszú évek óta igen szigorú, takarékos gazdálkodást folytat. A 2006 óta tartó állami támogatáscsökkenés és a saját bevételeknek a négy éve tartó gazdasági válság miatti visszaesése miatt azonban bevételeink annyira visszaesetek, hogy a kötelező feladataink ellátásához szükséges források biztosítása érdekében a tavalyi évben új helyi adót kellett vetettünk – a magánszemélyek kommunális adóját – ami polgáraink számára városi szinten évi 60 millió forintos új adóterhelést jelent. Ezen felül jelentősen megemeltük a lakbéreket, a közterület-használati díjakat, a sírhelydíjakat, megszüntettük a szilárd burkolatú utak söprését, szüneteltetni kényszerültünk a földutak karbantartását, 50%-kal csökkentettük a civil egyesületek támogatását, 10%-kal az önkormányzati képviselők tiszteletdíját, megszüntettük a karácsonyi díszvilágítást, és jelentősen csökkentettük a Művészetek Háza rendezvényi keretét, ezen belül a Vörösvári Napok kiadásait.

A 2013. évi költségvetés tervezése azonban így is minden eddiginél nehezebb feladat elé állított bennünket:

- a költségvetési törvény változásai miatt elvesztettük a személyi jövedelemadó helyben maradó részét és a települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklését, összesen 276,5 millió forintot;

- elvesztettük a beszedett gépjárműadónak 60%-át, ami 73.000 eFt bevételkiesést jelent;

- az állami támogatásból elvárt bevétel címén levonták a 2011. évi iparűzési adóalap 0,5%-át, ami 119,2 millió forint bevételkiesést jelent (ez a várható teljes iparűzési adónknak kb. 33%-a);

- a feladatfinanszírozás keretében a korábbi normatívákhoz képest az állami támogatás még mindezeken túl 13,8 millió forinttal csökkent.

Igaz ugyan, hogy az iskolák állami fenntartásba vétele (kb. 230 millió forint) és az adósságkonszolidáció (kb. 100 millió forint) az önkormányzatnak a 2013. évben összesen mintegy 330 millió forint megtakarítást jelent, de ezzel együtt is kiadáscsökkentés (330 millió forint) ill. a bevételcsökkenés (482 millió forint) egyenlege –152 millió forint.

Az évek óta már amúgy is teljesen lecsupaszított költségvetésünkből ennyit kellett lefaragnunk ahhoz, hogy a 2013. évi költségvetésünket egyensúlyba hozzuk. Ez nem volt megoldható másképp, mint státuszelvonásokkal, a civil egyesületek támogatásának minimális szintre csökkentésével, számtalan szükséges felújítás ismételt elhalasztásával, és 21.800 eFt fejlesztési hitel felvételének betervezésével.

A város nevelési, oktatási, közművelődési, művészeti, egészségügyi és szociális intézményeink fenntartását, a városüzemeltetési feladatokat, valamint egyéb kötelező feladatainkat még így is csak rendkívüli takarékosság mellett van esélyünk finanszírozni.

Tisztelt Miniszter Úr!

Értjük, hogy az adósság-átvállalással kapcsolatos jogszabályok alapján az állam az 5 000 fő lakosságszámot meghaladó település települési önkormányzatok esetében az adósság-átvállalás mértékét a 2012. december 31-ei, az átvállalás időpontjában fennálló adósságállománya és ezen adósságnak az átvállalás időpontjáig számított járulékai alapján állapítja meg. Önkormányzatunkat azonban hátrányosan érintené, ha a 2012. december 31-i határnap miatt az adósság-állományunk megállapításánál a szennyvíztelep és csatorna-hálózat felújításával kapcsolatos 230 millió forintos hitelünket nem vennék figyelembe. A probléma megoldására a tervezett 50%-os támogatási arány megemelése lenne a törvényes megoldás.

Fentiek miatt kérjük, hogy a tényleges rászorultság alapján figyelembe vételével városunk számára a tervezett 50%-os átvállalási mérték helyett minimum 60%-os átvállalási mérték kerüljön megállapítása.

Kérjük ehhez Miniszter úr szíves támogatását.

Pilisvörösvár, 2013. február 3.

Tisztelettel:

Gromon István

polgármester