Pilisvörösvár Város Hivatalos Honlapja »

 

Vörösvárért Közéleti Egyesület a Facebookon »


Vörösvári Újság »


Művészetek Háza »


Pilis TV »

Válasz egy a sporttelep üzemeltetésével kapcsolatos panaszra

2012-10-05

Tisztelt .......................... Asszony!

A sporttelep üzemeltetésével összefüggő, 2012. szeptember 20-án elektronikusan érkezett levelével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom:

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdése alapján „A települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen: a településfejlesztés, a településrendezés, az épített és természeti környezet védelme, a lakásgazdálkodás, a vízrendezés és vízelvezetés, csatornázás, köztemető fenntartása, a helyi közutak és közterületek fenntartása, a helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elöl el nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületeken közúti járművel történő várakozás (parkolás) biztosítása, helyi tömegközlekedés, a köztisztaság és településtisztaság biztosítása; gondoskodás a helyi tűzvédelemről, közbiztonság helyi feladatairól; közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban, a foglalkoztatás megoldásában; az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról, az egészségügyi, a szociális ellátásáról, valamint a gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás; a közösségi tér biztosítása; közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység, sport támogatása; a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének biztosítása; az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése."

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (mely 2013. január 01-től hatályos) 13. § (1) bekezdése alapján: „A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:

1. településfejlesztés, településrendezés;

2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);

3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;

4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;

5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);

6. óvodai ellátás;

7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;

8. szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátások;

9. lakás- és helyiséggazdálkodás;

10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;

11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;

12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;

13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;

14. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;

15. sport, ifjúsági ügyek;

16. nemzetiségi ügyek;

17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;

18. helyi közösségi közlekedés biztosítása;

19. hulladékgazdálkodás;

20. távhőszolgáltatás;

21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.

Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 3. számú mellékletének 1. pontja alapján: „A települési önkormányzatot lakosságszám alapján illeti meg a hozzájárulás kötelező alapfeladataihoz, valamint szolgáltatásai megszervezéséhez. Ide tartoznak különösen a település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok, a közösségi közlekedés, valamint a kulturális javak védelmét, a muzeális intézményeket és levéltárakat, a nyilvános könyvtári ellátást és a közművelődést szolgáló feladatok."

A fenti jogcímen 2012. évben Pilisvörösvár Város Önkormányzata 57.736.728 Ft normatív támogatást kapott a felsorolt összes feladatra. A kapott támogatási összegből elsősorban a település üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat (pl. köztisztaság, közvilágítás, temető üzemeltetés), az igazgatási feladatokat (önkormányzati és egyedi hatósági ügyek), a közművelődési és nyilvános könyvtári feladatokat kell ellátni (személyi juttatások, járulékok, dologi, működési kiadások).

A településüzemeltetési feladatok költsége Pilisvörösváron éves szinten nagyságrendileg 150 millió forint - tehát közel háromszorosa annak, amit az államtól erre a feladatra kapunk! A különbözetet helyi adókból finanszírozzuk – csakúgy, mint a sportfeladatokat és a civil egyesületek támogatását. A sporttelep fenntartása éves szinten több mint 4 millió forintba kerül (nyitás-zárás, hulladék-elszállítás, világítás, pályák karbantartása, víz- és csatornadíjak, öltözőépület rezsiköltségei stb.).

Pilisvörösvár Város Önkormányzata ennek ellenére a sporttelep használatát ingyenesen biztosítja a civil egyesületek számra, egyedül az öltöző rezsiköltségeihez való hozzájárulást kértük tőlük, pályahasználati díj néven. Ilyen díjat fizet a Pilisvörösvári Szabadidősport Egyesület (100 ezer Ft / év), a PLSE (120 ezer Ft / év), és fizetett volna a Pilissport Spartacus Kft. (1 millió 80 ezer Ft / év), ha vissza nem lépett volna a bajnokságtól. Valóságban a PLSE csak az I. félévi díjat fizette be, a Pilissport Spartacus pedig semmit. A PUFC-tól nem is kértünk pályahasználati díjat, így nem is fizetett.

Ezen felül az önkormányzat a 2012. évben a pilisvörösvári bejegyzett sportegyesületeket még működési támogatásban is részesíti, ebben az évben összesen több mint 4,5 millió forint összegben.

Továbbá Pilisvörösvár Város Önkormányzata minden óvodájában biztosítja a testnevelés foglalkozásokhoz a tornatermet. A Templom Téri Német Nemzetiségi Általános Iskolában egy időben két osztály részére biztosított a testnevelés órák megtartására napi 6-7 órában (heti 70 testnevelés óra), a Német Nemzetiségi Általános Iskolában egy osztály számára (heti 35 testnevelés óra). A tornatermek a délutáni sportkörök, sportfoglalkozások számára mindkét iskolában rendelkezésre állnak (a helyiség más célra csak akkor adható bérbe, ha az intézmény ezeken felül szabad kapacitással rendelkezik), annak ellenére, hogy a diáksport támogatására az állami normatíva megszűnt.

Fentiek alapján úgy gondolom, hogy az önkormányzat mindenben eleget tesz a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. §-ában foglaltaknak.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 7. § (1) bekezdés alapján „A nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása. A nemzeti vagyonnal felelős módon, rendeltetésszerűen kell gazdálkodni.

A (2) bekezdés szerint: „A nemzeti vagyongazdálkodás feladata a nemzeti vagyon rendeltetésének megfelelő, az állam, az önkormányzat mindenkori teherbíró képességéhez igazodó, elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos működtetése, értékének megőrzése, állagának védelme, értéknövelő használata, hasznosítása, gyarapítása, továbbá az állam vagy a helyi önkormányzat feladatának ellátása szempontjából feleslegessé váló vagyontárgyak elidegenítése."

Pilisvörösvár Város Önkormányzata tehát a felsőbb jogszabályokban előírtakat a sporttámogatások terén maximálisan betartja, kötelező és vállalt feladatait anyagi lehetőségei szerint – sokszor erőn felüli áldozatot is vállalva - ellátja. A spottelep öltözőjének üzemeltetési módjával kapcsolatos változás (zárak lecserélése, öltözőgondnok munkába állítása) egyszeri alkalmi kellemetlenséget okozott a sporttelepet használó egyesületeknek. Maga az új öltözőüzemeltetési forma bevezetése pedig (tulajdoni és bérleti viszonyok rendezése, napi hatórás öltözőgondnok beállítása) – éves szinten közel 1 millió forint többletkiadás árán - éppen a sporttelepet használók igényeinek jobb kielégítését célozza.

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét.

Pilisvörösvár, 2012. október 3.

Üdvözlettel:

Gromon István

polgármester