Pilisvörösvár Város Hivatalos Honlapja »

 

Vörösvárért Közéleti Egyesület a Facebookon »


Vörösvári Újság »


Művészetek Háza »


Pilis TV »

2013. évi költségvetési rendelet

2013-02-08

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2013. ( II. 11.) önkormányzati rendelete

Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja, továbbá Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvényben kapott feladatkörében Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testületére, bizottságaira, az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményeire és a Polgármesteri Hivatalra.

Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési bevételeinek főösszege

2. § (1) A Képviselő-testület Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetési bevételi halmozott főösszegét 3.553.106 e forintban, és 2013. évi költségvetési konszolidált bevételi főösszegét 2.733.731 e forintban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti főösszegen belül az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23. § alapján a működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen, egyensúlyban az 1. és a 33. sz. mellékleteken mutatja be.

(3) A GESZ, Pilisvörösvár önállóan működő és gazdálkodó és a hozzá tartozó önállóan működő intézmények 2013. évi bevételeinek és kiadásainak részletezését a 4. sz. melléklet tartalmazza.

Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési kiadási főösszege

3. § (1) A Képviselő-testület Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2013. évi halmozott költségvetési kiadási főösszegét 3.553.106 e forintban és a 2013. évi költségvetési konszolidált kiadási főösszegét 2.733.731 e forintban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg intézményenkénti és kiadási csoportonkénti összesítését a 18-26. sz. mellékletek tartalmazzák.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeget az 2. sz. melléklet tartalmazza, amelynek részletezése az alábbi táblázatokban történik:

− a több éves kihatású fejlesztési elkötelezettségek előirányzatát a 17. sz. melléklet,

− az önkormányzat által 2013. évben foglalkoztatottak létszám-előirányzatát (közfoglalkoztatottakkal együtt) költségvetési szervenként a 27. sz. melléklet,

− a fejlesztési és felújítási célú kiadásokat a 25. sz. melléklet,

− a nevesített tartalékok előirányzatát feladatonként, és az általános tartalék összegét a 26. sz. melléklet,

− az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulás bemutatatását a 28. sz. melléklet tartalmazza.

(2) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet 2013. évi adatait a 33. sz. melléklet tartalmazza.

(3) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (13) bekezdése alapján önkormányzati vagyon ingyenesen nem adható használatba, kizárólag közfeladat ellátása céljából, a kedvezményes használatba adás feltételeiről a Képviselő-testület külön rendeletében döntött.

A költségvetés részletezése intézményenként

4. § (1) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek:

a) Pilisvörösvár Város Önkormányzata, 2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1.

b) Polgármesteri Hivatal, 2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1.

c) GESZ, Pilisvörösvár, 2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1.

d) Szakorvosi Rendelőintézet (2085 Pilisvörösvár, Fő u. 188.).

(2) Önállóan működő költségvetési szervek a GESZ, Pilisvörösvár felügyelete mellett:

a) Német Nemzetiségi Óvoda Pilisvörösvár, 2085 Pilisvörösvár, Rákóczi u. 6.

b) Ligeti Cseperedő Német Nemzetiségi Óvoda, 2085 Pilisvörösvár, Zrínyi u. 48.

c) Városi Napos Oldal Szociális Központ Pilisvörösvár, 2085 Pilisvörösvár, Rákóczi utca 5.

d) Művészetek Háza- Kulturális Központ és Városi Könyvtár, Pilisvörösvár 2085 Pilisvörösvár, Fő u. 127.

A Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetése

5. § Pilisvörösvár Város Önkormányzata önkormányzati támogatását a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Önkormányzat részére évi két egyenlő részletben, március 15-ig és július 15-ig folyósítja.

Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal személyi jellegű

és dologi kiadásaival kapcsolatos szabályok

6. § (1) Pilisvörösvár Város Önkormányzata a köztisztviselők illetményalapját a hatályos költségvetési törvényben foglaltak alapján 38.650 forintban határozza meg. Ez képezi alapját az illetményalaphoz kötődő juttatásoknak, melyeken felül az illetmény-kiegészítés és a pótlékok a helyi önkormányzati rendelet és a Köztisztviselőkről szóló törvény előírásai értelmében biztosítottak.

(2) Pilisvörösvár Város Önkormányzata a köztisztviselők részére a helyi köztisztviselői rendelet szerinti illetménykiegészítéseket és pótlékokat a polgármesteri hivatal költségvetésében biztosítja.

(3) Az önkormányzat fenntartása és felügyelete alá tartozó intézmények maximálisan alkalmazható létszámadatait a 27. sz. melléklet tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület az óvodákban tagóvoda-vezetőhelyettesi pótlékot, órakedvezményt nem biztosít. A Képviselő-testület az óvodákban helyettesítési pótlékot nem biztosít.

(5) Amennyiben az óvodákban 2013. szeptember 1-jétől a kötelező feladatellátás módosul, a Képviselő-testület a feladatellátást biztosító létszámot felülvizsgálja.

(6) Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy rendelkezik, hogy az intézményeiben foglalkoztatott közalkalmazottak nyugdíjazása esetén az adott munkakör betöltését az intézmény elsődlegesen belső átcsoportosítással oldhatja meg. A nyugdíjazás folytán megüresedő státuszt az intézményvezető csak a polgármester írásbeli hozzájárulásával töltheti be, amelyet előzetesen meg kell kérnie. Amennyiben a polgármester javaslatot tud tenni a létszámleépítésre, az elvonás kérdését a Képviselő-testület elé terjeszti, egyéb esetben engedélyezi a nyugdíjazás következtében megüresedő státusz betöltésére.

30 napon túli, bármilyen ok folytán megüresedő álláshelyet szintén jelen bekezdés szerinti eljárásrendnek megfelelően köteles az intézményvezető írásban jelezni a polgármesternek.

(7) A Képviselő-testület az intézményvezetők részére a kereset-kiegészítés összegét az alapilletmény 35 %-ában biztosítja.

(8) A Képviselő-testület az intézmények vezetői részére 2013-ben jutalom fizetését a következők szerint engedélyezi: amennyiben az intézményben az átmeneti és egyéb bérmegtakarításból jutalom-kifizetésre vagy egyéb juttatás adására kerül sor, az intézményvezetőnek az intézmény keretéből az dolgozói összlétszámra vetített 1 főre jutó átlag dolgozói jutalom (juttatás) maximum 2,5-szeresének megfelelő összeg kifizetése engedélyezhető.

(9) A Pilisvörösvár Város Önkormányzata által fenntartott intézményekben és a Polgármesteri Hivatalban 2013. évben jutalomként összesen a Képviselő-testület által jóváhagyott személyi juttatási előirányzati keret maximum 12%-ának megfelelő összeg használható fel, a személyi juttatások előirányzatából származó átmeneti megtakarításból, bérmaradványból és a minőségi munkáért járó kereset kiegészítésből, amennyiben és amilyen mértékben a fedezet az előirányzaton rendelkezésre áll.

(10) A Képviselő-testület 2013. évben a cafetéria-juttatást dolgozói részére a következők szerint biztosítja:

a) A köztisztviselők részére a köztisztviselői törvényben cafetéria-juttatásként kötelezően előírt minimális bruttó 193.250 forint/éves összeget biztosítja,

b) a közalkalmazottak részére a Képviselő-testület személyenként bruttó 60.0000 forint/év-es összeget biztosít.

(11) A cafetéria-juttatás összege fedezetet biztosít az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is. A közalkalmazottak és köztisztviselők március 31-ig nyilatkozhatnak munkáltatójuk felé, hogy a cafetéria-juttatás összegén belül milyen juttatásokra tartanak igényt.

(12) A Képviselő-testület az önkormányzati intézményekben - a vonatkozó jogszabályi előírásokban kötelezően előírt, és a helyi szabályozásoknak ennek megfelelő munkakörben dolgozók részére - személyenként maximum 10 ezer forint összegben finanszírozza a munka- és védőruha költségeket.

(13) A Képviselő-testület a jogszabályban meghatározott számítógépes (képernyős) munkavégzés esetén védőszemüveget finanszíroz, szakorvosi javaslatra kétéves kihordási időt figyelembe véve, maximum 30 e forint/fő összegben, az adott intézmény dologi kiadásai terhére. Amennyiben a munkavállaló jogviszonya a kihordási időn belül megszünik, az időarányos részt vissza kell fizetni.

(14) A Polgármesteri Hivatalban azon munkakörben dolgozók részére, akik formaruha vagy egyenruha használatára kötelezettek, a Képviselő-testület a formaruha ill. egyenruha-költségeket évi maximum 50 ezer forint összegben finanszírozza.

(15) A Képviselő-testület a Munkaügyi Központ által meghatározott maximális mértékben kíván 2013. évben foglalkoztatni közhasznú dolgozókat. A közfoglalkoztatottak önkormányzati feladatok ellátására alkalmazhatók.

(16) A Képviselő-testület a közoktatási törvény 3. sz. mellékletében az óvodai csoportokra maximális létszámot 20%-kal engedi túllépni, a törvényben előírt feltételek megléte esetén. A fenti férőhelyeket elsősorban Pilisvörösváron életvitelszerűen, állandó lakosként élő gyermekekkel lehet feltölteni. Nem pilisvörösvári tanulók felvétele abban az esetben történhet, amennyiben az nem vonja maga után újabb csoport vagy osztály indítását városi szinten, és az intézményvezető előzetesen egyeztet a fenntartó képviselőjével.

(17) A Képviselő-testület a Városi Napos Oldal Szociális Központ szakdolgozói esetében a helyettesítésre fordítható előirányzat évi összegét a dolgozói létszám arányában, 25 e Ft/fő arányszámok alkalmazásával biztosítja.

(18) A Képviselő-testület a rehabilitációs hozzájárulás felhasználását az alábbiak szerint szabályozza:

Határozatlan idejű részmunkaidős státuszt biztosít az általa fenntartott költségvetési szerveknél a rehabilitációs hozzájárulásban részesülők foglalkoztatására.

A Képviselő-testület a státuszt abban az esetben biztosítja, ha a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvénynek megfelelő személyt (25 intézményi foglalkoztatottanként 0,5 részmunkaidős státuszon) alkalmaz az intézmény. Az így foglalkoztatottak bére és járuléka az intézmény költségvetésében rendelkezésre áll.

Amennyiben az intézmény a foglalkoztatást nem biztosítja, a rehabilitációs hozzájárulást az előirányzat módosítását követően ennek terhére köteles kifizetni.

(19) A Cziffra György Alapfokú Művészetoktatási Iskola Szabadság u. 21. szám alatti épülete közös használatban van a Schiller Gimnázium és Szakközépiskolával. A közüzemi számlákat a Gimnázium fizeti, s utólag, a megkötött megállapodás alapján kiszámlázza a Gazdasági Ellátó Szervezet, Pilisvörösvár részére.

(20) A Szakorvosi Rendelőintézet köteles a saját bevételét az önkormányzat tulajdonában álló két épületnek – a Rendelőintézet épületének és a Védőnői szolgálat épületének – karbantartására és felújítására fordítani, a fenntartóval történt előzetes egyeztetések alapján.

(21) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 26. sz. mellékletben nevesített tartalékok terhére az intézmények jogszerű igénye alapján, az abban elhatározott feladatok kifizetésről rendelkezhessen. A családtámogatási számlára be- és kifizetés kizárólag a jegyző hatósági határozata alapján történhet.

A pénzeszköz-átadásokkal és támogatásokkal kapcsolatos szabályok

7. § (1) A Képviselő-testület a civil szervezetek támogatására a 2013. évi költségvetésében a 22. sz. mellékletben foglalt keretet biztosítja, melynek felosztását az Ügyrendi-, Oktatási- és Kulturális Bizottság javaslata alapján a pilisvörösvári társadalmi szervezetek pénzbeli támogatásának módjáról szóló 19/2010. (XI. 15.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint, a Képviselő-testület határozza meg.

(2) A támogatások folyósítása kizárólag az előző évi elszámolást követően történhet.

− 100 e forint összeghatárig egy összegben, legkésőbb március 31-ig,

− 101 e forinttól 2.000 e forintig évi két egyenlő részletben, legkésőbb március 31-ig, és szeptember 30-ig,

− 2.001 e forinton felüli támogatási összeg évi három egyenlő részletben kerülhet kifizetésre, a következők szerint: legkésőbb március 31-ig, július 31-ig és szeptember 30-ig.

(3) A sportpályát használó, bejegyzett, pilisvörösvári székhelyű civil szervezetek 2013. évben is a létesítmények használata után a sportpálya-használati szerződésükben meghatározott pályahasználati díjat kötelesek fizetni. Amennyiben valamely szervezet az aktuális pályahasználati díjat nem fizeti meg, számára a polgármester nem utalhatja át az aktuális civil támogatást mindaddig, amíg tartozását nem rendezi.

(4) A Tűzoltó Egyesület a tűzoltószertár használata után helységhasználati díjat nem fizet, de a rezsiköltségeket (villany, gáz) köteles megfizetni. Amennyiben az egyesület az aktuális rezsiszámlákat nem fizeti ki, számára a polgármester nem utalhatja át az aktuális civil támogatást mindaddig, amíg tartozását nem rendezi.

(5) A Képviselő-testület a szociális és egészségügyi célú kiadásokat az 3. sz. melléklet szerinti keret összegéig biztosítja, amely összeg a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásának kifizetési összegét is tartalmazza.

Az előirányzat-felhasználási ütemtervvel kapcsolatos szabályok

8. § (1) Pilisvörösvár Város Önkormányzata előirányzatának felhasználási ütemtervét a költségvetési rendelet előterjesztése tartalmazza.

(2) Pilisvörösvár Város Önkormányzata az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézményei finanszírozási ütemtervét a 31. sz. mellékletben foglaltak alapján a Képviselő-testület által elfogadott előirányzati számok szerint hagyja jóvá.

− A finanszírozás 1/12 arányban havonként történik.

− Az előirányzat felhasználását a Képviselő-testület által jóváhagyott éves költségvetés alapján 1/12-es, havonkénti arányban állapítja meg, az ellátotti étkeztetési kiadások nélküli egyéb dologi kiadások (közüzemi díjak, egyéb dologi kiadások) elkülönített, 1/12 arányú finanszírozásával.

− Rendkívül indokolt esetben, az intézményvezető írásbeli kérésére a finanszírozási összeg kiutalási arányát a polgármester módosíthatja.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Előirányzat-felhasználási, finanszírozási ütemterv módosítására úgy, hogy az éves előirányzatot ne lépje túl.

Költségvetési előirányzatok felhasználásának és változásának szabályai

9. § (1) Pilisvörösvár Város Önkormányzata költségvetési intézményeinek és a Polgármesteri Hivatalnak a költségvetési alapokmányaikat 2013. március 1-jéig kell elkészíteniük, melyekben az e rendelet mellékleteiben meghatározott összegeket kell szerepeltetniük. Az elkészített költségvetési alapokmányt az intézmények 2013. március 1-jéig leadják a Hivatal gazdálkodási osztálya részére.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzat költségvetési intézményeit és a Polgármesteri Hivatalt az előirt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(3) A költségvetési intézményeknél a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok a saját bevételek befolyásával arányosan teljesíthetők, azaz a bevételek csökkenése esetén a kiadásokat is csökkenteni kell.

(4) A költségvetési szerv támogatása csak az alaptevékenységre és az ezzel összefüggő kiadásokra használható fel (nem adhat segélyeket, nem támogathat alapítványokat, civil szervezeteket).

(5) Az önkormányzat intézményei minden évben a költségvetés készítése során elkészítik az általuk használatra, bérletbe kiadott ingatlanok (befektetett eszközök) adatairól, bérleti, használati díjairól szóló előző évi kimutatást és a következő évre vonatkozó tervet, az Önkormányzat által jóváhagyott, érvényes önköltség-számítási szabályzat előírásainak megfelelően.

(6) Az intézményi állami normatíva év közbeni lemondása miatti visszafizetés összegét az adott intézmény finanszírozásából kell fedezni, a visszafizetendő összeget az intézménynek ki kell gazdálkodnia.

(7) Az önkormányzati támogatással fedezett beruházásokra, tárgyi eszközbeszerzésekre, felújításokra vonatkozó szerződésekben előlegfizetési kötelezettséget vállalni és előleget fizetni nem lehet.

(8) Az önkormányzat költségvetési szerve használatában lévő ingatlanaira a biztosítási szerződést a tulajdonos önkormányzat nevében a polgármester köti.

(9) Az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő intézmények a 2013. évre jóváhagyott intézményi dologi kiadásaikból a szükséges karbantartásokat a dologi előirányzaton belül, fontossági sorrendben, az ütemtervükben foglaltak figyelembevételével kötelesek megoldani.

(10) Az önkormányzat felügyelete alatt álló intézményeknél év közben a működést veszélyeztető rendkívüli sürgős kiadás esetén az intézmények vezetői, vagy a GESZ vezetője a veszélyelhárítás érdekében kötelesek intézkedni a gazdaságosság szem előtt tartásával. A rendkívüli kiadásokat a munkák megkezdése előtt a fenntartó önkormányzat felé írásban jelezniük kell. A rendkívüli kiadásokat elsősorban éves költségvetésük terhére (többletbevételből, dologi kiadásokból) kell megoldaniuk.

(11) Az OEP által finanszírozott Szakorvosi Rendelőintézet a központilag folyósított támogatások módosításairól köteles a fenntartó Önkormányzatot 30 napon belül tájékoztatni.

Előirányzat-módosítás

10. § (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja a következő költségvetési rendeletmódosítás kapcsán.

(2) Ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az önkormányzatnál, annak kihirdetését követően a Polgármester haladéktalanul a Képviselő-testület elé terjeszti a költségvetési rendelet módosítását.

(3) A Polgármester a következő esetekben terjeszti a Képviselő-testület elé az Önkormányzat költségvetési rendeletének módosítását:

– a központi szervek által biztosított pótelőirányzat tervbe vételére, a költségvetés végrehajtásáról szóló féléves beszámolót, illetve az éves beszámolót megelőzően,

– az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításainak tervbe vételére,

– a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások tervbe vételére,

– Képviselő-testületi döntésből eredő előirányzat-módosításokról a költségvetés végrehajtásáról szóló féléves beszámolót, illetve az éves beszámolót megelőzően.

(4) A Polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet abban az esetben terjeszt a Képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy azok az önkormányzat költségvetésének végrehajtását jelentősen veszélyeztetik.

(5) A Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok terhére, az Önkormányzat költségvetése tekintetében a polgármester, a Polgármesteri Hivatal tekintetében a jegyző, illetve az általuk ezzel felruházott személy jogosult kötelezettséget vállalni a Beszerzési szabályzat, a Vagyonrendelet és a Közbeszerzési törvény, valamint a magasabb szintű jogszabályok rendelkezéseinek betartásával.

(6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az általános tartalékból 1.000 e Ft összegig az előre nem tervezhető kiadásait a szükséges mértékig finanszírozza, melyről a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

(7) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy szakmai javaslat alapján a céltartalékból szükség szerint átcsoportosítson, melyről a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

(8) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy amennyiben van rá pénzügyi fedezet, 1 millió forintig átruházott hatáskörben kötelezettséget vállaljon a Vagyonrendelet és a Beszerzési szabályzat rendelkezéseinek betartásával, amennyiben ilyen célra a Képviselő-testület előzetesen fedezetet nem biztosított. Ezen kötelezettségvállalásokkal kapcsolatban a következő költségvetési rendeletmódosításkor javaslatot tesz az előirányzat módosítására.

Előirányzat-módosítás a Képviselő-testület kizárólagos jogkörében

11. § A Képviselő-testület a 2013. évi jóváhagyott költségvetési előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok között magának tartja fenn a jogot az előirányzatok év közbeni megváltoztatására, valamint a pénzmaradvány jóváhagyására.

Egyéb rendelkezések

12. § (1) Az önkormányzat költségvetési intézményei hitelt nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, értékpapírt nem vásárolhatnak, sem hosszúlejáratú kötelezettséget, sem lízinget nem vállalhatnak, váltót nem bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak el.

(2) A polgármester kezességet a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásainak betartásával Képviselő-testület felhatalmazása alapján vállalhat.

(3) Az Önkormányzat bankszámláján lévő átmenetileg szabad pénzeszközeit

– az állami költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével - polgármesteri engedéllyel, a folyamatos gazdálkodás biztosítása mellett - ajánlatok alapján a lehető legjobb kamatfeltételek mellett bármely pénzintézetnél betétként lekötheti,

– egy évnél nem hosszabb lejáratú, államilag garantált értékpapír vásárlására fordíthatja, amelyet pénzintézetnél jogosult megvásárolni.

(4) Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetési évben a gazdálkodás átmeneti finanszírozására 300.000.000 forint, azaz Háromszázmillió forint összegű folyószámlahitel-keretet határoz meg.

(5) Az önkormányzat üzletrészei, részvényei, egyéb értékpapírjai, valamint ingatlanai forgalmazását (adás-vétel) a polgármester jogosult végezni (1.000 e forint értékhatár felett a Képviselő-testület előzetes döntése alapján.)

Az átmeneti gazdálkodás szabályai

13. § (1) A 2014. évi költségvetési gazdálkodás zavartalan megkezdéséhez az önkormányzati támogatás az előző év azonos időszaka alapján utalható ki a költségvetési intézmények részére a következő évi költségvetési rendelet hatálybalépéséig.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szervek vezetőit, hogy a 2014. évi költségvetési rendelet elfogadásáig a megelőző évi költségvetésben elfogadott bevételeket arányosan beszedje és kiadásokat teljesítse.

(3) A 2013. január 1-től a költségvetési rendelet elfogadásáig beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat a 2013. évi költségvetés előirányzatai és a rendelet tartalmazzák.

Pénzellátás

14. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei részére az éves pénzellátási tervnek megfelelő ütemben biztosítja a költségvetési támogatást.

(2) A bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A kiadások közül csak a pénzkezelési szabályzatban meghatározott kiadások és társadalom- és szociálpolitikai juttatások és ellátottak pénzbeli juttatásai teljesíthetőek készpénzben történő kifizetéssel.

(3) A Képviselő-testület a felügyelete alá tartozó intézményeket nettó módon finanszírozza. Az intézményi támogatás esedékes összegéből visszatartja az intézmény személyi kiadását terhelő köztartozás és az úgynevezett forgótőke összegét, valamint a folyószámlákra történt kincstári utalások összegét.

(4) A finanszírozás önkormányzat által történő ütemezéséhez az intézményeknek az alapokmány elkészítésével egyidejűleg össze kell állítaniuk saját idősoros kiadási és bevételi tervüket havi bontásban, és a finanszírozási ütemtervüket lebontva kiemelt előirányzatokra, kiadás-bevételenként a Polgármesteri Hivatal gazdálkodási osztálya részére át kell adniuk.

(5) Az intézménynek a naponta jelentkező kiadási szükségletét elsődlegesen folyó bevételeiből kell finanszíroznia. Amennyiben az intézmény gazdálkodói számlájára saját bevétel érkezik, és a nap végén a kötelezettségek kifizetése után is egyenleg mutatkozik, ez az összeg az intézmény számláján marad, melyből a következő esedékes fizetési kötelezettség teljesíthető.

(6) Önkormányzati finanszírozás csak akkor vehető igénybe, ha az intézmény az előirányzatokon belül gazdálkodik, és az aktuális kiadási szükséglete meghaladja az intézmény ténylegesen rendelkezésre álló bevételét.

Felelősség

15. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények vezetői, a Hivatalban a jegyző, az Önkormányzatnál a polgármester felelős az éves költségvetési rendeletben a rájuk vonatkozó költségvetési előirányzatok betartásáért.

(2) Az éves költségvetésben az intézményi működéshez rendelkezésre bocsátott pénzeszköz hatékony, gazdaságos és cél szerinti felhasználásáért, az intézmények éves működtetésének biztosításáért az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények vezetői a felelősek.

Közétkeztetés

16. § (1) Az intézmények az étkezési díjakat a hatályos szolgálgatási szerződés alapján kötelesek havonta befizetni a SODEXHO-nak.

(2) Az önkormányzati intézmények esetében az ellátottak étkeztetési kiadásait és bevételeit intézményenként kiemelten kell szerepeltetni, kötött elszámolással.

(3) Az intézményi ellátottak étkezése után járó önkormányzati támogatás (konyhai rezsi ellátottak után, a normatív és egyéb rászorultság alapon adott támogatás) utólag, a havi elszámolást követően, a szolgáltatói számla kifizetési határidejét megelőző 5 munkanapon belül, a Hivatalhoz eljuttatott számlamásolatok alapján kerül az intézmények részére átutalásra.

(4) A kedvezményes étkeztetési támogatást intézményi szintre lebontva – a SZEB jóváhagyását követően, a (3) bekezdés figyelembevételével – utalja a Polgármesteri Hivatal az intézmények részére.

Záró rendelkezések

17. § (1) Jelen rendelet mellékletei:

1. számú melléklet

Pilisvörösvár Város Címrendje

2. számú melléklet

Pilisvörösvár Város Önkormányzat működési, felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása

3. számú melléklet

Pilisvörösvár Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok részletes bemutatása

4. számú melléklet

GESZ és Intézményei működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása

5. számú melléklet

Pilisvörösvár Város Önkormányzat költségvetése kötelező és önként vállalt feladat szerinti bontásban

6. számú melléklet

Pilisvörösvár Város Polgármesteri Hivatal költségvetése kötelező és önként vállalt feladat szerinti bontásban

7. számú melléklet

Pilisvörösvári Szakorvosi Rendelőintézet költségvetése kötelező és önként vállalt feladat szerinti bontásban

8. számú melléklet

Ligeti Cseperedő Óvoda költségvetése kötelező és önként vállalt feladat szerinti bontásban

9. számú melléklet

Német Nemzetiségi Óvoda költségvetése kötelező és önként vállalt feladat szerinti bontásban

10. számú melléklet

Művészetek Háza költségvetése kötelező és önként vállalt feladat szerinti bontásban

11. számú melléklet

Városi Napos Oldal költségvetése kötelező és önként vállalt feladat szerinti bontásban

12. számú melléklet

Gazdasági Ellátó Szervezet költségvetése kötelező és önként vállalt feladat szerinti bontásban

13. számú melléklet

Pilisvörösvár Város Önkormányzata és a Polgármesteri Hivatal működési bevételei

14. számú melléklet

Pilisvörösvár Város Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása, normatíva

15. számú melléklet

Pilisvörösvár Város Önkormányzata intézményi normatíva kimutatása

16. számú melléklet

Pilisvörösvár Város Önkormányzata intézmények közétkeztetésének kimutatása

17. számú melléklet

Pilisvörösvár Város Önkormányzata kimutatás a több éves fejlesztési célú elkötelezettségekről

18. számú melléklet

Pilisvörösvár Város Önkormányzata és a Polgármesteri Hivatal dologi kiadás előirányzata

19. számú melléklet

Pilisvörösvár Város Önkormányzata igazgatási szakfeladat dologi kiadásainak részletezése

20. számú melléklet

Pilisvörösvár Város Önkormányzata finanszírozási bevételei és kiadásai

21. számú melléklet

Pilisvörösvár Város Önkormányzata átvett pénzeszközök

22. számú melléklet

Pilisvörösvár Város Önkormányzata átadott pénzeszközök

23. számú melléklet

Pilisvörösvár Város Önkormányzata és GESZ támogatásértékű bevételek

24. számú melléklet

Pilisvörösvár Város Önkormányzata támogatásértékű kiadások

25. számú melléklet

Pilisvörösvár Város Önkormányzata felhalmozási kiadások feladatonként

26. számú melléklet

Pilisvörösvár Város Önkormányzata tartalékok

27. számú melléklet

Pilisvörösvár Város Önkormányzata engedélyezett létszáma költségvetési szervenként

28. számú melléklet

Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok , projektek bevételei és kiadásai

29. számú melléklet

Pilisvörösvár Város Önkormányzata bevétel-kiadás mérlege

30. számú melléklet

Várható bevételi és kiadási előirányzatok teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemterv

31. számú melléklet

Pilisvörösvár Város Önkormányzat intézményeinek finanszírozási ütemterve

32. számú melléklet

Pilisvörösvár Város Önkormányzata közvetett támogatások

33. számú melléklet

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet 2013. évi adatai

1. számú tájékoztató tábla

Kimutatás a működéssel kapcsolatos szerződéses elkötelezettségekről

(2) Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2013. január 1-jétől kell alkalmazni.

(3) Jelen rendelet hatályba lépésével az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet és annak módosító rendeletei hatályát vesztik.

Pilisvörösvár, 2013. február 7.

Gromon István dr. Krupp Zsuzsanna

polgármester jegyző

Jelen rendelet Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő–testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2011. (IV. 04.) önkormányzati rendeletének 42. §-a alapján kihirdetésre került Pilisvörösváron, 2013. február 11. napján.

Pilisvörösvár, 2013. február 11.

dr. Krupp Zsuzsanna
jegyző