Pilisvörösvár Város Hivatalos Honlapja »

 

Vörösvárért Közéleti Egyesület a Facebookon »


Vörösvári Újság »


Művészetek Háza »


Pilis TV »

2011. évi zárszámadás

2012-05-05

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

18/2012. (V. 03.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2011. évi zárszámadásról

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikkében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény V. fejezet 91. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva, a 2011. évi költségvetésének teljesítéséről az alábbi zárszámadási rendeletet alkotja:

1. § A rendelet hatálya Pilisvörösvár Város Képviselő-testületére és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatal szakfeladataira, az Önkormányzat intézményeire és a Német Nemzetiségi Önkormányzatra terjed ki.

2.§ (1) Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 2.934.631 eFt bevétellel,

b) 2.931.101 eFt kiadással,

c) -31.180 eFt pénzmaradvánnyal jóváhagyja

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit, kiadásait önkormányzati szinten a képviselő-testület a 2. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

3 § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

a) A képviselő-testület a kiemelt bevételi előirányzatok teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

aa) Működési célú bevételek: 2.038.520 eFt

ab) Felhalmozási célú bevételek: 582.483 eFt

ac) Finanszírozási bevételek 313.628 eFt

b) A képviselő-testület a kiemelt kiadási előirányzatok teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

ba) Személyi juttatás: 853.980 eFt

bb) Munkaadókat terhelő járulék: 219.264 eFt

bc) Dologi és egyéb folyó kiadás: 690.847 eFt

bd) Működési célú pénzeszközátadás: 114.553 eFt

be) Felhalmozási és felújítási kiadások: 905.605 eFt

bf) Felhalmozási célú pénzeszközátadás: 513 eFt

bg) Hitel-, kötvénytörlesztés: 73.456 eFt

bh) Rövid lejáratú működési hitel törlesztése 102.571 eFt

bi) Egyéb finanszírozási kiadások: - 29.688 eFt

(2) A képviselő-testület az önkormányzati bevételeket forrásonként és intézményenként a 3. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(3) A képviselő-testület az önállóan működő és az önállóan működő és gazdálkodó intézmények kiadásait a 6. sz. melléklet szerint fogadja el.

(4) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadásait a 7., 8., 9. sz. melléklet szerint fogadja el.

(5) A képviselő-testület a felhalmozási, felújítási és fejlesztési célú pénzeszköz-átadások kiadási előirányzatait a 10, 11, 12 sz. melléklet szerint fogadja el.

4. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és évenkénti alakulását, hitelállományát, hiteltörlesztés és kamatterei évenkénti alakulását az 5. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § A képviselő-testület a 14. sz. melléklet szerint építi be jelen rendeletébe a Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének teljesítését az alábbiak szerint:

a) Bevételek teljesítésének főösszege: 11.149 eFt

b) Kiadások teljesítésének főösszege: 7.094 eFt

6. § A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei záró létszámát a 15. sz. melléklet szerint fogadja el.

7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat mérlegadatok szerinti vagyonát 15.341.019 eFt eszköz és forrásértékkel fogadja el.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, valamint az egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a 17., 18., 19., 20. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a pénzmaradvány felhasználását a 21. sz. mellékletnek megfelelően engedélyezi.

8. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Pilisvörösvár, 2012. április 26.

Gromon István dr. Krupp Zsuzsanna

polgármester jegyző

Jelen rendelet Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2011. (IV. 04.) önkormányzati rendeletének 42. §-a alapján kihirdetésre került Pilisvörösváron, 2012. május 03. napján.

Pilisvörösvár, 2012. május 03.

dr. Krupp Zsuzsanna

jegyző