Pilisvörösvár Város Hivatalos Honlapja »

 

Vörösvárért Közéleti Egyesület a Facebookon »


Vörösvári Újság »


Művészetek Háza »


Pilis TV »

2012. évi költségvetési rendelet

2012-02-10

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja, továbbá Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvényben kapott feladatkörében az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja.

1. §

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testületére, bizottságaira, az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményeire, a Polgármesteri Hivatalra.

2. §

Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési bevételeinek főösszege

(1) A Képviselő-testület Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési bevételi halmozott főösszegét 4.387.602 e forintban, és 2012. évi költségvetési konszolidált bevételi főösszegét 3.228.928 e forintban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti főösszegen belül az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23. § alapján a működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen, egyensúlyban az 1. és a 20. sz. mellékleteken mutatja be.

(3) A GESZ, Pilisvörösvár önállóan működő és gazdálkodó és a hozzá tartozó önállóan működő intézmények 2012. évi bevételeinek és kiadásainak részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza.

3. §

Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési kiadási főösszege

(1) A Képviselő-testület Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2012. évi halmozott költségvetési kiadási főösszegét 4.387.602 e forintban és a 2012. évi költségvetési konszolidált kiadási főösszegét 3.228.928 e forintban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg intézményenkénti és kiadási csoportonkénti összesítését a 9-20. sz. mellékletek tartalmazzák.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeget az 1. sz. melléklet tartalmazza, amelynek részletezése az alábbi táblázatokban történik:

- a több éves kihatású fejlesztési elkötelezettségek előirányzatát a 7. sz. melléklet,

- az önkormányzat által 2012. évben foglalkoztatottak létszám-előirányzatát (közfoglalkoztatottakkal együtt) költségvetési szervenként a 18. sz. melléklet,

- a fejlesztési és felújítási célú kiadásokat a 16. sz. melléklet,

- a nevesített tartalékok előirányzatát feladatonként, és az általános tartalék összegét a 17. sz. melléklet,

- az oktatási intézményekben alkalmazható pótlékok mértékét az 1. sz. tájékoztató tábla,

- az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulás bemutatatását a 19. sz. melléklet tartalmazza.

(4) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet a 2012. évben nincs.

(5) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (13) bekezdése alapján önkormányzati vagyon ingyenesen nem adható használatba, kizárólag közfeladat ellátása céljából, a kedvezményes használatba adás feltételeiről a Képviselő-testület külön határozatában dönt.

4. §

A költségvetés részletezése intézményenként

(1) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek:

a) Pilisvörösvár Város Önkormányzata, 2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1.

b) Polgármesteri Hivatal, 2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1.

c) GESZ, Pilisvörösvár, 2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1.

d) Szakorvosi Rendelőintézet (2085 Pilisvörösvár, Fő u. 188.).

(2) Önállóan működő költségvetési szervek a GESZ, Pilisvörösvár felügyelete mellett:

a) Német Nemzetiségi Óvoda Pilisvörösvár, 2085 Pilisvörösvár, Rákóczi u. 6.

b) Ligeti Cseperedő Német Nemzetiségi Óvoda, 2085 Pilisvörösvár, Zrínyi u. 48.

c) Német Nemzetiségi Általános Iskola, Pilisvörösvár, 2085 Pilisvörösvár, Vásár tér 1.

d) Templom Téri Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola, Pilisvörösvár, 2085 Pilisvörösvár, Templom tér 19.

e) Városi Napos Oldal Szociális Központ, Pilisvörösvár, 2085 Pilisvörösvár, Rákóczi utca 5.

f) Művészetek Háza- Általános Művelődési Központ, Városi Könyvtár, Cziffra György Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, 2085 Pilisvörösvár, Fő u. 127.

5. §

A Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetése

(1) Pilisvörösvár Város Önkormányzata önkormányzati támogatását a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Önkormányzat részére évi két egyenlő részletben, március 15-ig és július 15-ig folyósítja.

(2) A Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Önkormányzat ebből támogatja a pilisvörösvári német nemzetiségi társadalmi szerveket, szervezi, és részben bonyolítja a város német nemzetiségi kapcsolatait.

6. §

Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal személyi jellegű

és dologi kiadásaival kapcsolatos szabályok

(1) Pilisvörösvár Város Önkormányzata a köztisztviselők illetményalapját a hatályos költségvetési törvényben foglaltak alapján 38.650 forintban határozza meg. Ez képezi alapját az illetményalaphoz kötődő juttatásoknak, melyeken felül az illetmény-kiegészítés és a pótlékok a helyi önkormányzati rendelet és a Köztisztviselőkről szóló törvény előírásai értelmében biztosítottak.

(2) Pilisvörösvár Város Önkormányzata a köztisztviselők részére a helyi köztisztviselői rendelet szerinti illetménykiegészítéseket és pótlékokat a polgármesteri hivatal költségvetésében biztosítja.

(3) Az önkormányzat fenntartása és felügyelete alá tartozó intézmények maximálisan alkalmazható létszámadatait a 18.. sz. melléklet tartalmazza.

(4) Az általános iskolákban a Képviselő-testület a Közoktatási törvény szerint az óraszámnak megfelelő státuszszámot biztosítja.

(5) A Képviselő-testület az óvodákban tagóvoda-vezetőhelyettesi pótlékot, órakedvezményt nem biztosít. A Képviselő-testület az óvodákban helyettesítési pótlékot nem biztosít.

(6) Amennyiben a nevelési-oktatási intézményekben 2012. szeptember 1-jétől a kötelező feladatellátás módosul, a Képviselő-testület a feladatellátást biztosító létszámot felülvizsgálja.

(7) Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy rendelkezik, hogy az intézményeiben foglalkoztatott közalkalmazottak nyugdíjazása esetén az adott munkakör betöltését az intézmény elsődlegesen belső átcsoportosítással oldhatja meg. A bármilyen ok folytán megüresedő státuszt az intézményvezető csak a Képviselő-testület hozzájárulásával töltheti be, amelyet előzetesen írásban meg kell kérnie. 30 napon túli üres álláshelyet az intézményvezető köteles írásban jelezni.

(8) A Képviselő-testület a közalkalmazotti szférában a törvény szerinti illetményalap szerinti illetményt finanszírozza. A nevelési-oktatási intézményekben az 1. sz. tájékoztató táblában foglaltak szerint, az előző évi szinten finanszírozza a kötelező pótlékokat (osztályfőnöki pótlék, munkaközösség-vezetői pótlékok, DÖK-pótlék, nemzetiségi pótlék, gyógypedagógiai pótlék).

(9) A Képviselő-testület további adható pótlékot és címpótlékot nem finanszíroz.

(10) A Képviselő-testület az intézményvezetők részére a kereset-kiegészítés összegét az alapilletmény 30%-ában, a Szakorvosi Rendelőintézet és a Művészetek Háza vezetője esetében az alapilletmény 35 %-ában biztosítja.

(11) A Képviselő-testület az intézmények vezetői részére 2012-ben jutalom fizetését a következők szerint engedélyezi: amennyiben az intézményben az átmeneti és egyéb bérmegtakarításból jutalom-kifizetésre vagy egyéb juttatás adására kerül sor, az intézményvezetőnek az intézmény keretéből az dolgozói összlétszámra vetített 1 főre jutó átlag dolgozói jutalom (juttatás) maximum 2,5-szeresének megfelelő összeg kifizetése engedélyezhető.

(12) A Pilisvörösvár Város Önkormányzata által fenntartott intézményekben és a Polgármesteri Hivatalban 2012. évben jutalomként összesen a Képviselő-testület által jóváhagyott személyi juttatási előirányzati keret maximum 10%-ának megfelelő összeg használható fel, a személyi juttatások előirányzatából származó átmeneti megtakarításból, bérmaradványból és a minőségi munkáért járó kereset kiegészítésből, amennyiben és amilyen mértékben a fedezet az előirányzaton rendelkezésre áll.

(13) A Képviselő-testület 2012. évben a cafetéria-juttatást dolgozói részére a következők szerint biztosítja:

a. A köztisztviselők részére a köztisztviselői törvényben cafetéria-juttatásként kötelezően előírt minimális bruttó 193.250 forint/éves összeget biztosítja,

b. a közalkalmazottak részére a Képviselő-testület személyenként bruttó 60.000 forint/év-es összeget biztosít.

A cafetéria-juttatás összege fedezetet biztosít az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is. A közalkalmazottak és köztisztviselők március 31-ig nyilatkozhatnak munkáltatójuk felé, hogy a cafetéria-juttatás összegén belül milyen juttatásokra tartanak igényt.

(14) A Képviselő-testület az önkormányzati intézményekben - a vonatkozó jogszabályi előírásokban kötelezően előírt, és a helyi szabályozásoknak ennek megfelelő munkakörben dolgozók részére - személyenként maximum 10 ezer forint összegben finanszírozza a munka- és védőruha költségeket.

(15) A Képviselő-testület a jogszabályban meghatározott számítógépes (képernyős) munkavégzés esetén védőszemüveget finanszíroz, szakorvosi javaslatra kétéves kihordási időt figyelembe véve, maximum 40 e forint/fő összegben, az adott intézmény dologi kiadásai terhére.

(16) A Polgármesteri Hivatalban azon munkakörben dolgozók részére, akik formaruha vagy egyenruha használatára kötelezettek, a Képviselő-testület a formaruha ill. egyenruha-költségeket évi maximum 50 ezer forint összegben finanszírozza.

(17) A Képviselő-testület a Munkaügyi Központ által meghatározott maximális mértékben kíván 2012. évben foglalkoztatni közhasznú dolgozókat. A közfoglalkoztatottak önkormányzati feladatok ellátására alkalmazhatók.

(18) Pilisvörösvár Város Önkormányzata a 2011/2012. évi tanév költségvetésében a Német Nemzetiségi Általános Iskola részére három, a Templom Téri Általános Iskola részére hat napközis csoport finanszírozását biztosítja. A Képviselő-testület a Német Nemzetiségi Általános Iskolában és a Templom Téri Általános Iskolában a 2012/2013-es tanévben - törvény szerint - igény esetén biztosít 1-1 tanulószobát.

(19) Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012/2013-es tanévben a Német Nemzetiségi Általános Iskola részére maximálisan 2 első osztály, a Templom Téri Általános Iskola részére maximálisan 4 első osztály indítását engedélyezi.

(20) A Képviselő-testület a közoktatási törvény 3. sz. mellékletében az óvodai csoportokra és iskolai osztályokra megállapított maximális létszámot 20%-kal engedi túllépni, a törvényben előírt feltételek megléte esetén. A fenti férőhelyeket - óvodákban és iskolákban egyaránt – elsősorban Pilisvörösváron életvitelszerűen, állandó lakosként élő gyermekekkel lehet feltölteni. Nem pilisvörösvári tanulók felvétele abban az esetben történhet, amennyiben az nem vonja maga után újabb csoport vagy osztály indítását városi szinten, és az intézményvezető előzetesen egyeztet a fenntartó képviselőjével.

(21) A Művészetek Háza – Cziffra György Alapfokú Művészetoktatási Intézmény által felvehető maximális létszám 2012. szeptember 1-jétől:

- 250 fő zeneművészeti képzésben résztvevő,

- 100 fő (maximum 5 csoport) képzőművészeti képzésben résztvevő,

- A csoportos oktatásnál a tanulói létszámot a közoktatásról szóló törvény 3. sz. mellékletének maximális létszámának figyelembevételével kell meghatározni.

- A Képviselő-testület az intézmény részére annyi növendék oktatását finanszírozza, ahányat túlóra felhasználása nélkül tud oktatni.

- A fenti férőhelyeket elsősorban Pilisvörösváron életvitelszerűen, állandó lakosként élő tanulókkal lehet feltölteni. Nem pilisvörösvári tanulók felvétele abban az esetben történhet, amennyiben az nem vonja maga után újabb csoport indítását, nem jelent többlet kiadást.

- A tanulói felvételnél figyelembe kell venni az intézmény pedagógusainak szakirányú iskolai végzettségét.

- A Képviselő-testület heti 6 órát biztosít a zenekarok működtetésére, amelyet elsősorban kötelező óra keretében – túlóra nélkül – kell ellátni. Minden tanárnak a kötelező óráin belül kell ellátni a zenekari órákat, egyéni és egyéb órákat, a korrepetícióval járó feladatokat.

- A zene- és művészetoktatásban foglalkoztatottak részére a Képviselő-testület 2012. szeptembertől kezdődően intézményi szinten maximálisan heti 10 óra túlórát finanszíroz.

(22) A Képviselő-testület az általános iskolákban, a Napos Oldal Szociális Központban és a Művészetek Házában a helyettesítésre fordítható előirányzat évi összegét a dolgozói létszám arányában, a következő arányszámok alkalmazásával biztosítja:

- általános iskolák pedagógusai és a Napos Oldal Szociális Központ szakdolgozói esetében: 25 e Ft/fő,

- a zeneiskola pedagógusai esetében: 20 e Ft/fő,

(23) A Képviselő-testület a rehabilitációs hozzájárulás felhasználását az alábbiak szerint szabályozza:

- Határozatlan idejű részmunkaidős státuszt biztosít az általa fenntartott költségvetési szerveknél a rehabilitációs hozzájárulásban részesülők foglalkoztatásra.

- A Képviselő-testület a státuszt abban az esetben biztosítja, ha a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvénynek megfelelő személyt (20 intézményi foglalkoztatottként 0,5 részmunkaidős státuszon) alkalmaz az intézmény. Az így foglalkoztatottak bére és járuléka az intézmény költségvetésében rendelkezésre áll.

- Amennyiben az intézmény a foglalkoztatást nem biztosítja, a rehabilitációs hozzájárulást előirányzat módosítását követően ennek terhére köteles kifizetni.

(24) A Művészetek Háza Szabadság u. 21. szám alatti épülete (Civilek Háza) közös használatban van a Gimnáziummal. A közüzemi számlákat a Gimnázium fizeti, s utólag, a megkötött megállapodás alapján kiszámlázza a Művészetek Háza részére.

(25) A Szakorvosi Rendelőintézet köteles a saját bevételét – az önkormányzat tulajdonában álló két épületnek – a Rendelőintézet épületének és a Védőnői szolgálat épületének karbantartására és felújítására költeni, a fenntartóval történt előzetes egyeztetések alapján.

(26) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 17. sz. mellékletben nevesített tartalékok terhére az intézmények jogszerű igénye alapján, az abban elhatározott feladatok kifizetésről rendelkezhessen. A gyámhivatali elkülönített alszámláról a bírói ítéletnek vagy peren kívüli egyezségnek vagy határozatnak megfelelően jogosult kifizetést engedélyezni a jegyző. A családtámogatási számlára be- és kifizetés kizárólag a jegyző hatósági határozata alapján történhet.

7. §

A pénzeszköz-átadásokkal és támogatásokkal kapcsolatos szabályok

(1) A Képviselő-testület a civil szervezetek támogatására a 2012. évi költségvetésében a 13. sz. mellékletben foglalt keretet biztosítja, melynek felosztását az Ügyrendi-, Oktatási- és Kulturális Bizottság javaslata alapján a pilisvörösvári társadalmi szervezetek pénzbeli támogatásának módjáról szóló 19/2010. (XI. 15.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint, a Képviselő-testület határozza meg.

(2) A támogatások folyósítása kizárólag az előző évi elszámolást követően történhet.

- 100 e forint összeghatárig egy összegben, legkésőbb március 31-ig,

- 101 e forinttól 2.000 e forintig évi két egyenlő részletben, legkésőbb március 31-ig, és szeptember 30-ig,

- 2.001 e forinton felüli támogatási összeg évi három egyenlő részletben kerülhet kifizetésre, a következők szerint: legkésőbb március 31-ig, július 31-ig és szeptember 30-ig.

(3) A sportpályát használó, bejegyzett, pilisvörösvári székhelyű civil szervezetek 2012. évben is a létesítmények használata után a sportpálya-használati szerződésükben meghatározott pályahasználati díjat kötelesek fizetni. Amennyiben valamely szervezet az aktuális pályahasználati díjat nem fizeti meg, számára a polgármester nem utalhatja át az aktuális civil támogatást mindaddig, amíg tartozását nem rendezi.

(4) A Tűzoltó Egyesület a tűzoltószertár használata után helységhasználati díjat nem fizet, de a rezsiköltségeket (villany, gáz) köteles megfizetni. Amennyiben az egyesület az aktuális rezsiszámlákat nem fizeti ki, számára a polgármester nem utalhatja át az aktuális civil támogatást mindaddig, amíg tartozását nem rendezi.

(5) A Képviselő-testület a szociális és egészségügyi célú kiadásokat az 1. sz. melléklet szerinti keret összegéig biztosítja, amely összeg a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj-pályázat (500.000 Ft), valamint a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásának kifizetési összegét is tartalmazza. A szociális alszámlára történt befizetésekről az adományozó szándékát és a szociális célokat szem előtt tartja a Szociális és Egészségügyi Bizottság dönt évi 100.000 forintos keretig."

8. §

Az előirányzat-felhasználási ütemtervvel kapcsolatos szabályok

(1) Pilisvörösvár Város Önkormányzata előirányzatának felhasználási ütemtervét a költségvetési rendelet előterjesztése tartalmazza.

(2) Pilisvörösvár Város Önkormányzata az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézményei finanszírozási ütemtervét a 8. sz. mellékletben foglaltak alapján a Képviselő-testület által elfogadott előirányzati számok szerint hagyja jóvá.

- A finanszírozás 1/12 arányban havonként történik.

- Az előirányzat felhasználását a Képviselő-testület által jóváhagyott éves költségvetés alapján 1/12-es, havonkénti arányban állapítja meg, az ellátotti étkeztetési kiadások nélküli egyéb dologi kiadások (közüzemi díjak, egyéb dologi kiadások) elkülönített, 1/12 arányú finanszírozásával.

- Rendkívül indokolt esetben, az intézményvezető írásbeli kérésére a finanszírozási összeg kiutalási arányát a polgármester módosíthatja.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Előirányzat-felhasználási, finanszírozási ütemterv módosítására úgy, hogy az éves előirányzatot ne lépje túl.

9. §

Költségvetési előirányzatok felhasználásának és változásának szabályai

(1) Pilisvörösvár Város Önkormányzata költségvetési intézményeinek és a Polgármesteri Hivatalnak a költségvetési alapokmányaikat 2012. március 1-jéig kell elkészíteniük, melyekben az e rendelet mellékleteiben meghatározott összegeket kell szerepeltetniük. Az elkészített költségvetési alapokmányt az intézmények 2012. március 1-jéig leadják a Hivatal gazdálkodási osztálya részére.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzat költségvetési intézményeit és a Polgármesteri Hivatalt az előirt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(3) A költségvetési intézményeknél a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok a saját bevételek befolyásával arányosan teljesíthetők, azaz a bevételek csökkenése esetén a kiadásokat is csökkenteni kell.

(4) A költségvetési szerv támogatása csak az alaptevékenységre és az ezzel összefüggő kiadásokra használható fel (nem adhat segélyeket, nem támogathat alapítványokat, civil szervezeteket).

(5) Az önkormányzat intézményei minden évben a költségvetés készítése során elkészítik az általuk használatra, bérletbe kiadott ingatlanok (befektetett eszközök) adatairól, bérleti, használati díjairól szóló előző évi kimutatást és a következő évre vonatkozó tervet, az Önkormányzat által jóváhagyott, érvényes önköltség-számítási szabályzat előírásainak megfelelően.

(6) Az intézményi állami normatíva év közbeni lemondása miatti visszafizetés összegét az adott intézmény finanszírozásából kell fedezni, a visszafizetendő összeget az intézménynek ki kell gazdálkodnia.

(7) Az önkormányzati támogatással fedezett beruházásokra, tárgyi eszközbeszerzésekre, felújításokra vonatkozó szerződésekben előlegfizetési kötelezettséget vállalni és előleget fizetni nem lehet.

(8) Az önkormányzat költségvetési szerve használatában lévő ingatlanaira a biztosítási szerződést a tulajdonos önkormányzat nevében a polgármester köti.

(9) Az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő intézmények a 2012. évre jóváhagyott intézményi dologi kiadásaikból a szükséges karbantartásokat a dologi előirányzaton belül, fontossági sorrendben, az ütemtervükben foglaltak figyelembevételével kötelesek megoldani.

(10) Az önkormányzat felügyelete alatt álló intézményeknél év közben a működést veszélyeztető rendkívüli sürgős kiadás esetén az intézmények vezetői a veszélyelhárítás érdekében kötelesek intézkedni a gazdaságosság szem előtt tartásával. A rendkívüli kiadásokat a munkák megkezdése előtt a fenntartó önkormányzat felé írásban jelezniük kell. A rendkívüli kiadásokat elsősorban éves költségvetésük terhére (többletbevételből, dologi kiadásokból) kell megoldaniuk.

(11) Az OEP által finanszírozott Szakorvosi Rendelőintézet a központilag folyósított támogatások módosításairól köteles a fenntartó Önkormányzatot 30 napon belül tájékoztatni.

10. §

Előirányzat-módosítás

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetését, bevételi és kiadási előirányzatát, valamint a költségvetési szervek költségvetését indokolt esetben (a központi támogatások vagy a saját bevételek lényeges csökkenése stb.) rendeletének módosításával, testületi döntéssel megváltoztathatja. Az előirányzat-módosítás nem érintheti az Országgyűlés illetve a Kormány kizárólagos előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja a következő költségvetési rendeletmódosítás kapcsán.

(3) Ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az önkormányzatnál, annak kihirdetését követően a Polgármester haladéktalanul a Képviselő-testület elé terjeszti a költségvetési rendelet módosítását.

(4) A Polgármester a következő esetekben terjeszti a Képviselő-testület elé az Önkormányzat költségvetési rendeletének módosítását:

– a központi szervek által biztosított pótelőirányzat tervbe vételére, a költségvetés végrehajtásáról szóló féléves beszámolót, illetve az éves beszámolót megelőzően,

– az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításainak tervbe vételére,

– a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások tervbe vételére,

– Képviselő-testületi döntésből eredő előirányzat-módosításokról a költségvetés végrehajtásáról szóló féléves beszámolót, illetve az éves beszámolót megelőzően.

(5) A Polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet abban az esetben terjeszt a Képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy azok az önkormányzat költségvetésének végrehajtását jelentősen veszélyeztetik.

(6) A Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok terhére, az Önkormányzat költségvetése tekintetében a polgármester jogosult, a Polgármesteri Hivatal tekintetében a jegyző, illetve az általuk ezzel felruházott személy jogosult kötelezettséget vállalni a Beszerzési szabályzat, a Vagyonrendelet és a Közbeszerzési törvény, valamint a magasabb szintű jogszabályok rendelkezéseinek betartásával.

(7) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az általános tartalékból 1.000 e Ft összegig az előre nem tervezhető kiadásait a szükséges mértékig finanszírozza, melyről a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

(8) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy szakmai javaslat alapján a céltartalékból szükség szerint átcsoportosítson, melyről a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

(9) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy amennyiben van rá előirányzat, 1 millió forintig átruházott hatáskörben kötelezettséget vállaljon a Vagyonrendelet és a Beszerzési szabályzat rendelkezéseinek betartásával, amennyiben ilyen célra a Képviselő-testület előzetesen fedezetet nem biztosított. Ezen kötelezettségvállalásokkal kapcsolatban a következő költségvetési rendeletmódosításkor javaslatot tesz az előirányzat módosítására.

11. §

Előirányzat-módosítás a Képviselő-testület kizárólagos jogkörében

A Képviselő-testület a 2012. évi jóváhagyott költségvetési előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok között magának tartja fenn a jogot az előirányzatok év közbeni megváltoztatására, valamint a pénzmaradvány jóváhagyására.

12. §

Egyéb rendelkezések

(1) Az önkormányzat költségvetési intézményei csak a Képviselő-testület engedélyével hozhatnak létre alapítványt, társadalmi szervezetet, illetve csatlakozhatnak azokhoz, adhatnak részükre támogatást, illetve alapíthatnak gazdasági társaságot, vagy szerezhetnek ilyen társaságban érdekeltséget.

(2) Az önkormányzat költségvetési intézményei hitelt nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, értékpapírt nem vásárolhatnak, sem hosszúlejáratú kötelezettséget, sem lízinget nem vállalhatnak, váltót nem bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak el.

(3) A polgármester kezességet a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásainak betartásával Képviselő-testület felhatalmazása alapján vállalhat.

(4) Az Önkormányzat bankszámláján lévő átmenetileg szabad pénzeszközeit

– az állami költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével - polgármesteri engedéllyel, a folyamatos gazdálkodás biztosítása mellett - ajánlatok alapján a lehető legjobb kamatfeltételek mellett bármely pénzintézetnél betétként lekötheti,

– egy évnél nem hosszabb lejáratú, államilag garantált értékpapír vásárlására fordíthatja, amelyet pénzintézetnél jogosult megvásárolni.

(5) Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetési évben a gazdálkodás átmeneti finanszírozására 300.000.000 forint, azaz Háromszázmillió forint összegű folyószámlahitel-keretet határoz meg.

(6) Az önkormányzat üzletrészei, részvényei, egyéb értékpapírjai, valamint ingatlanai forgalmazását (adás-vétel) a polgármester jogosult végezni (1.000 e forint értékhatár felett a Képviselő-testület előzetes döntése alapján.)

13. §

Az átmeneti gazdálkodás szabályai

(1) A 2013. évi költségvetési gazdálkodás zavartalan megkezdéséhez az önkormányzati támogatás az előző év azonos időszaka alapján utalható ki a költségvetési intézmények részére a következő évi költségvetési rendelet hatálybalépéséig.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szervek vezetőit, hogy a 2013. évi költségvetési rendelet elfogadásáig a megelőző évi költségvetésben elfogadott bevételeket arányosan beszedje és kiadásokat teljesítse.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervei részére az éves pénzellátási tervnek megfelelő ütemben biztosítja a költségvetési támogatást.

14. §

Pénzellátás

(1) A Képviselő-testület a felügyelete alá tartozó intézményeket nettó módon finanszírozza. Az intézményi támogatás esedékes összegéből visszatartja az intézmény személyi kiadását terhelő köztartozás és az úgynevezett forgótőke összegét, valamint a folyószámlákra történt kincstári utalások összegét.

(2) A finanszírozás önkormányzat által történő ütemezéséhez az intézményeknek a rendelet elfogadását követő 30 napon belül össze kell állítaniuk saját idősoros kiadási és bevételi tervüket havi bontásban, és a finanszírozási ütemtervüket lebontva kiemelt előirányzatokra, kiadás-bevételenként a Polgármesteri Hivatal gazdálkodási osztálya részére át kell adniuk. Az intézmények saját finanszírozási terveiket a költségvetés jóváhagyását követő 15 napon belül kötelesek benyújtani a Hivatal gazdálkodási osztálya részére

(3) Önkormányzati finanszírozás csak akkor vehető igénybe, ha az intézmény az előirányzatokon belül gazdálkodik, és az aktuális kiadási szükséglete meghaladja az intézmény ténylegesen rendelkezésre álló bevételét.

(4) Az intézménynek a naponta jelentkező kiadási szükségletét elsődlegesen folyó bevételeiből kell finanszíroznia. Amennyiben az intézmény gazdálkodói számlájára saját bevétel érkezik, és a nap végén a kötelezettségek kifizetése után is egyenleg mutatkozik, ez az összeg az intézmény számláján marad, melyből a következő esedékes fizetési kötelezettség teljesíthető.

(5) Az intézmények az éves költségvetés, valamint a normatív támogatások tervezéséhez és a beszámoláshoz határidőre, valós és reális adatokat kötelesek szolgáltatni.

(6) Az éves költségvetésben az intézményi működéshez rendelkezésre bocsátott pénzeszköz hatékony, gazdaságos és cél szerinti felhasználásáért, az intézmények éves működtetésének biztosításáért az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények vezetői a felelősek.

15. §

Felelősség

Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények vezetői, a Hivatalban a jegyző, az Önkormányzatnál a polgármester felelős az éves költségvetési rendeletben a rájuk vonatkozó költségvetési előirányzatok betartásáért.

16. §

Közétkeztetés

(1) Az intézmények az étkezési díjakat a hatályos szolgálgatási szerződés alapján kötelesek havonta befizetni a SODEXHO-nak.

(2) Az önkormányzati intézmények esetében az ellátottak étkeztetési kiadásait és bevételeit intézményenként kiemelten kell szerepeltetni, kötött elszámolással.

(3) Az intézményi ellátottak étkezése után járó önkormányzati támogatás (konyhai rezsi ellátottak után, a normatív és egyéb rászorultság alapon adott támogatás) utólag, a havi elszámolást követően, a szolgáltatói számla kifizetési határidejét megelőző 5 munkanapon belül, a Hivatalhoz eljuttatott számlamásolatok alapján kerül az intézmények részére átutalásra.

(4) A kedvezményes étkeztetési támogatást intézményi szintre lebontva – a SZEB jóváhagyását követően, a (3) bekezdés figyelembevételével – utalja a Polgármesteri Hivatal az intézmények részére.

17. §

Záró rendelkezések

(1) Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2012. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) Hatályát vesztik a 2011. évi költségvetésről szóló 1/2011. (I. 31.) önkormányzati rendelet és az azt módosító 8/2011. (II. 28.), 17/2011. (VII. 04.), 18/2011. (VII. 04.), 21/2011. (VIII. 08.), 24/2011. (IX. 30.), 30/2011. (XI. 28.) önkormányzati rendeletek.

(3) Jelen rendelet mellékletei:

1. számú melléklet

2012. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása mérlegszerűen

2. számú melléklet

GESZ és Intézményei 2012. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása mérlegszerűen

3. számú melléklet

Pilisvörösvár Város Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal működési bevételei

4. számú melléklet

Pilisvörösvár Város Önkormányzat 2012. évi állami normatíva kimutatása

5. számú melléklet

Pilisvörösvár Város Önkormányzat 2012. évi intézményi normatíva kimutatása

6. számú melléklet

Intézmények közétkeztetésének kimutatása

7 számú melléklet

Kimutatás a több éves fejlesztési célú elkötelezettségekről

8. számú melléklet

Pilisvörösvár Város Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek finanszírozási ütemterve

9. számú melléklet

Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2012. évi dologi kiadások előirányzata

10. számú melléklet

Pilisvörösvár Város Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 2012. évi dologi kiadásainak részletezése

11. számú melléklet

Pilisvörösvár Város Önkormányzata finanszírozási bevételek és kiadások

12. számú melléklet

Pilisvörösvár Város Önkormányzata átvett pénzeszközök

13. számú melléklet

Pilisvörösvár Város Önkormányzata átadott pénzeszközök

14. számú melléklet

Pilisvörösvár Város Önkormányzat és GESZ támogatásértékű bevétele

15. számú melléklet

Pilisvörösvár Város Önkormányzat és GESZ támogatásértékű kiadása

16. számú melléklet

Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2012. évi felhalmozási, beruházási és felújítási kiadások előirányzata

17. számú melléklet

Tartalékok: céltartalék, általános tartalék

18. számú melléklet

Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2012. évi engedélyezett létszáma

19. számú melléklet

Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

20. számú melléklet

Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2012. évi bevétel-kiadás mérlege

Pilisvörösvár, 2012. február 9.

Gromon István dr. Krupp Zsuzsanna

polgármester jegyző

Jelen rendelet Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2011 (IV. 04.) önkormányzati rendeletének 42. §-a alapján kihirdetésre kerül Pilisvörösváron, 2012. február 10. napján.

Pilisvörösvár, 2012. február 10.

dr. Krupp Zsuzsanna

jegyző