Pilisvörösvár Város Hivatalos Honlapja »

 

Vörösvárért Közéleti Egyesület a Facebookon »


Vörösvári Újság »


Művészetek Háza »


Pilis TV »

Gromon István polgármester reagálása a Schiller Gimnázium terveiről szóló cikkre

2011-07-16

Elolvastam Tóth Zsuzsanna cikkét a Schiller Gimnázium két tannyelvű oktatással kapcsolatos terveiről, s a kiegyensúlyozott tájékoztatás érdekében szükségesnek találtam, hogy a cikkre reagáljak. Részben azért, mert a cikk kész tényként kezeli a nyolc osztályos két tannyelvű iskola létrejöttét (holott tudomásom szerint erről nincsen szó), részben pedig azért, mert a cikkben több valótlan állítás is szerepel, amelyet cáfolni szeretnék.

Kezdjük először is időrendi áttekintéssel: hogyan is kezdődött a tervezett két tannyelvű iskola ügye, és mi történt eddig.

2010 januárjában a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata (a továbbiakban MNOÖ) pályázatot írt ki a fenntartásában működő Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium (a továbbiakban Schiller Gimnázium) igazgatói állására. A pályázati kiírásra egy pályázat érkezett, az iskolát már akkor is vezető dr. Guth Zoltáné. Ebben a pályázatban az utolsó oldal alján volt egy félmondatos utalás: „Két tannyelvű általános iskola létrehozása". Mivel önkormányzatunknak véleményezési joga van az intézményvezető kinevezésében, a képviselő-testület tárgyalta Guth Zoltán pályázatát, s a képviselő-testület figyelmét nem kerülte el ez az utalás. Az igazgatói pályázat véleményezésekor hozott 63/2010. (III. 25.) Kt. sz. határozatában azért a képviselő-testület a következőképpen döntött: „A Képviselő-testület dr. Guth Zoltán igazgatói megbízását támogatja. A pályázó vezetői programjának egyes elemei (pl. két tannyelvű általános iskola) részletesebb előkészítést, megvalósíthatósági elemzést, a fenntartó és az önkormányzat közötti egyeztetéseket igényelnek." A határozatot megküldtük az MNOÖ elnökének, de aztán egy éven át nem történt semmi (legalábbis mi nem tudtunk róla).

2011. május 18-án felkeresett hivatalomban Heinek Ottó elnök úr, és tájékoztatott arról, hogy az MNOÖ fontolgatja a 12 évfolyamos két tannyelvű német nemzetiségi oktatás megvalósítását Pilisvörösváron. Elmondta, hogy ennek formája többféle lehet, például a Schiller Gimnázium 12 évfolyamossá alakítása vagy az Önkormányzat által fenntartott Vásár téri Német Nemzetiségi Általános iskola beolvadása tagintézményként a Schiller Gimnáziumba. (Önálló nyolc osztályos két tannyelvű iskoláról akkor nem volt szó.) Én azt válaszoltam, hogy Pilisvörösvár polgármestereként örülök annak, ha megvalósul Pilisvörösváron a két tannyelvű német nemzetiségi oktatás. Elmondtam viszont azt is, hogy a 12 évfolyamos két tannyelvű oktatás kialakítását csak úgy tudom elképzelni, hogy a Vásár téri általános iskola Pilisvörösvár Város Önkormányzatának fenntartásban marad, az iskola átadását az MNOÖ-nek nem támogatom. Ezt azzal indokoltam, hogy az önkormányzat a város minden tanulójáért felelősséget visel, azokért is, akik nem akarnak, vagy nem tudnak a két tannyelvű oktatásban részt venni. Ennek a felelősségnek úgy tudunk leginkább megfelelni, ha az általános iskolák a város fenntartásában vannak. Kértem Elnök urat, hogy amennyiben az MNOÖ elképzelése konkretizálódik, akkor az önkormányzatot hivatalosan keressék meg egyeztetés céljából, hiszen az önkormányzat az ügyben több szempontból is érintett: részben, mint a Schiller Gimnázium épületének ill. a teljes ingatannak a tulajdonosa, részben pedig mint a város összes többi oktatási intézményeinek fenntartója.

2011. június 1-jén Heinek Ottó elnök úr elektronikus levélben, majd másnap iktatott levélben is hivatalosan megkeresett a következőkkel: „A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata fenntartásában működő pilisvörösvári Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium – megfelelő szülői igény esetén – egy német nemzetiségi két tannyelvű általános iskola létrehozását tervezi a 2012/2013-as tanévtől. Tekintettel arra, hogy az intézmény jelenleg is számos környező településről fogad diákokat, az Ön által vezetett önkormányzat fenntartásában működő, német nemzetiségi nevelést folytató óvodákban is szeretnénk megkeresni a szülőket az esetleges igények felmérése érdekében. Kérem, szíveskedjék lehetővé tenni a Schiller Gimnázium munkatársai részére, hogy a levelemhez mellékelt tájékoztató, igényfelmérő anyaggal felkeressék az érintett óvodákat." Még aznap hivatalos levélben válaszoltam Heinek Ottó elnök úrnak, s a következőket írtam: „Egyetértek azzal, hogy a nemzetiségek lakta településeken a nemzetiségi nyelv átörökítésében fontos szerepe lehet a két tannyelvű oktatásnak. Mint Magyarország egyik legnagyobb lélekszámú német ajkú közösségének polgármestere üdvözlök minden olyan kezdeményezést, amely a német nemzetiségi nyelv átörökítését segíti – természetesen a szülői igények és az egyéb városi érdekek figyelembe vételével." Továbbá véleményeztem az óvodások szülei számára készült tájékoztató és kérdőív szövegét. (A tájékoztató és igényfelmérő szövegét ill. az azokra küldött észrevételeimet ld. a ... oldalon.) Erre a levelemre senki nem válaszolt, viszont a kérdőívek az általam javasolt módosítások nélkül kerültek az óvodások szülei elé. Megtörtént a felmérés, amelynek eredményeiről mai napig nem tájékoztatott sem Heinek elnök úr, sem Guth igazgató úr.

2011. július 6-án viszont kaptam egy újabb levelet Heinek Ottó elnök úrtól, az alábbi szöveggel: „Tisztelt Polgármester Úr! Kedves István! Szíves tájékoztatásul megküldöm a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyűlésének német kétnyelvű iskola létesítése ügyében hozott határozatát. Javaslom, hogy az ügyről a nyár folyamán folytassunk további megbeszéléseket."

A tárgyalások tehát Elnök úr javaslata alapján ezután fognak megkezdődni – leszámítva a már említett egyetlen puhatolózó megbeszélést – tehát szó sincs arról, amit a cikk címe és alcíme állít, hogy ti. kész tény lenne a Schiller Gimnáziumban a nyolc osztályos német nemzetiségi két tannyelvű iskola létrejötte. (Hacsak nem születtek érdemi döntések Pilisvörösvár Város Önkormányzatának bevonása nélkül, ami viszont súlyos aggályokat vetne fel.)

A cikkben Guth Zoltán igazgató úr szájából több valótlan, sőt egyenesen rágalom számba menő állítás is elhangzik. Például igazgató úr szerint a tervezett nyolc osztályos iskola megalapításnak egyik oka „a folyamatos helyi betartás és ellenszél" - hogy kiknek a részéről, milyen betartás és milyen ellenszél, azt nem tudjuk meg. (A magam részéről úgy gondolom, hogy az állításnak éppen az ellenkezője az igaz: a Schiller Gimnáziummal szemben az önkormányzat az elmúlt tíz évben sok esetben volt nagyvonalú: kb. 30 millió forintnyi követelést engedett el ill. ütemezett át a gimnáziumnak, s az igazgató úr olyan önkényes lépéseit, mint például a gimnázium udvarának engedély nélküli kettéválasztása vagy az aszfaltos pálya engedély nélküli körbekerítése, nagy önmérséklettel kezeltük.)

Jelentős csúsztatás továbbá a cikkben az, hogy „a polgármester nem támogatta, hogy a vörösvári általános iskolák bármelyikben két tannyelvű oktatás induljon". (Az igazság az, hogy a magam részéről nem a két tannyelvű oktatást nem támogattam, hanem azt, hogy az általános iskolák valamelyike kikerüljön az önkormányzat fenntartásából. Továbbá, hogy nem a polgármester támogatásán múlnak az ilyen ügyek, hanem a Képviselő-testület döntésén.)

Ami konkrétan a nyolc osztályos két tannyelvű német nemzetiségi iskolának a Schiller Gimnáziumban való létrehozását illeti, véleményem a fent már kifejtetteken túl a következő:

Ha ez az iskola létrejön, akkor a városnak mindenképpen számolnia kell azzal, hogy a két önkormányzati fenntartású általános iskolában kevesebb lesz a gyerek. Nehéz lesz biztosítani a Templom téren a megszokott négy, a Vásár téren a megszokott négy osztályra való gyerek beiratkozását évfolyamonként, s ha ez nem sikerül, akkor néhány év után kényszerű tanári elbocsátások várhatók. Továbbá, ha sok jó képességű tanuló választja majd a két tannyelvűt, akkor nehéz lesz az önkormányzati fenntartású iskolákban megtartani a mostani magas színvonalat.

Mindenki számára a legjobbnak azt tartanám, ha valamiféle együttműködési megállapodást tudnánk kötni az MNOÖ-vel, amely szerint valamelyik, vagy akár mindkét vörösvári általános iskolában lenne 1-1 két tannyelvű osztály, amelynek szakmai munkájába az MNOÖ és az NNÖ (Német Nemzetiségi Önkormányzat) „beleszólási jogot" kapna (tanterv, tananyag, tankönyvek, pedagógus-kiválasztás véleményezése). Cserébe pedig az MNOÖ anyagilag támogatná ezeknek az osztályoknak fenntartását (átadná a lehívható többlet normatívát). Szerintem ez lenne a legköltséghatékonyabb, és szakmailag is a legjobb megoldás, egyúttal pedig a meglévő általános iskoláink számára nem színvonalesést, hanem színvonal-emelkedést jelentene.

A következő hetekben-hónapokban a magam részéről ebbe az irányba kívánom terelni az eseményeket.

Gromon István

polgármester