Pilisvörösvár Város Hivatalos Honlapja »

 

Vörösvárért Közéleti Egyesület a Facebookon »


Vörösvári Újság »


Művészetek Háza »


Pilis TV »

2010. évi zárszámadás

2011-05-03

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

13/2011. (V. 02.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2010. évi zárszámadásról

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény V. fejezet 82. § (1) bekezdés előírásai alapján a 2010. évi költségvetésének teljesítéséről az alábbi zárszámadási rendeletet alkotja:

1. §

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatal szakfeladataira, az Önkormányzat intézményeire, a Német Nemzetiségi Önkormányzatra terjed ki.

2. §

(1) Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 14.591.545 e forint eszköz- és forrásértékkel azonos összegnek megfelelően hagyja jóvá, a 21. számú melléklet mérlegtételei, valamint az ingatlan-vagyonkataszter adatai alapján.

(2) A Képviselő-testület a Pilisvörösvár Város Önkormányzata felügyelete alá tartozó ?önállóan működő és gazdálkodó" és az ?önállóan működő" intézményei, és a Hivatal szakfeladatai 2010. évi bevételi előirányzatai teljesítését 3.523.940 e forint módosított előirányzattal és 2.564.739 e forint teljesítéssel a 2. számú és a 3. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a Pilisvörösvár Város Önkormányzata felügyelete alá tartozó ?önállóan működő és gazdálkodó" és az ?önállóan működő" intézményei, és a Hivatal szakfeladatai 2010. évi kiadási előirányzatai teljesítését 3.523.940 e forint módosított előirányzattal és 2.548.111 e forint teljesítéssel a 2. számú és a 19. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

3. §

Az önkormányzat mérlegadatok szerinti vagyonát, a beszámoló 38. számú űrlapjának megfelelően, valamint az önkormányzati ingatlan-vagyonkataszter nyilvántartása alapján az 5. sz. melléklet részletezi, amely szerint a záró15.645.485 e forint a bruttó eszközérték. A 0-ra leírt eszközök bruttó értéke 235.740 e forint.

4. §

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. évben a foglalkoztatottak létszámát a 7. sz. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.

5. §

(1) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó ?önállóan működő" és az ?önállóan működő és gazdálkodó" intézmények, és a Polgármesteri Hivatal szakfeladatai 2010. évi helyesbített költségvetési pénzmaradványát a rendelet 23. sz. mellékleteiben foglaltak alapján 25.783 e forintban hagyja jóvá a következők szerint:

Az önállóan gazdálkodó intézmények költségvetési pénzmaradványa 8.788 e forint a mellékletben foglaltak szerint. Felhasználása a 24. sz. mellékletben foglaltak szerint történik 2011. évben. Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények pénzmaradványa részét képező munkáltatói kölcsön összege 2011. évben az intézmény dologi kiadásai között felhasználható. A Pilisvörösvár és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulás pénzmaradványa 489 e forint, ebből visszaosztandó a részvevő önkormányzatok között a befizetéseik %-os arányában 489 e forint. A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2010. évi pénzmaradványa 1.407 e forint, amit 2011. évben működéséhez az NNÖ felhasznál.

(2) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó ?önállóan működő és gazdálkodó", és az ?önállóan működő" intézmények, valamint a Polgármesteri Hivatal szakfeladatai 2010. évi költségvetési pénzmaradványából a 2010. évben felhasználható összeget a 24. számú mellékletben, az abban foglaltak szerint hagyja jóvá.

(3) A kimutatott intézményi túlfinanszírozás összege az önkormányzat költségvetési számlájára visszautalásra kerül. A visszautalásukat és a jelen rendelet mellékletében kimutatott pénzmaradvány-elvonás összegét az intézmények jelen rendelet elfogadását követő 15 napon belül az önkormányzat gazdálkodói számlájára kötelesek visszautalni.

(4) A 2010. évi költségvetési kiutalatlan támogatás összege 12.843 e forint.

(5) Az önkormányzat 2010. évi módosított pénzmaradványa -25.783 e forint.

(6) Az önkormányzat 2010. évi szabad felhasználású pénzmaradvánnyal nem rendelkezik.

(7) Intézményeink által az évközi lemondásból adódó normatíva előirányzata, valamint az éves normatíva visszafizetése az elfogadott költségvetésük terhére kerül módosításra és teljesítésre.

6. §

(1) A Képviselő-testület felhívja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségteljesítést biztosítsa, és kísérje figyelemmel.

(2) A Képviselő-testület felhívja az önkormányzat jegyzőjét és az intézmények vezetőit, hogy a jóváhagyott pénzmaradványnak a 2011. évi előirányzaton belül történő átvezetéséről gondoskodjanak a féléves beszámoló elkészítése során.

(3) A Képviselő-testület felhívja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a beszámoló elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, a fizetési kötelezettségről az intézményeket a rendelet elfogadását követően haladéktalanul értesítse.

7. §

Az önkormányzat 2010. évi normatív állami hozzájárulásának elszámolását intézményenként a 2. számú tájékoztató tábla részletezi.

8. §

Jelen rendelet mellékletei:

1. számú melléklet: Pilisvörösvár Város címrendje

2. számú melléklet: 2010. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása mérlegszerűen

3. számú melléklet: Az önkormányzat és az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervek bevételei forrásonként

4. számú melléklet: Kimutatás a több éves fejlesztési célú elkötelezettségekről

5. számú melléklet: Immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása

6. számú melléklet: Kimutatás az önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalás felső határáról

7. számú melléklet: 2010. évi engedélyezett létszáma költségvetési szervenként, külön a közfoglalkoztatottak éves létszáma

8. számú melléklet: Pilisvörösvár Város Önkormányzat intézményeinek kiadásai

9. számú melléklet: Civil szervezetek 2010. évi támogatása

10. számú melléklet: Kimutatás a 2010. évi közvetett támogatásokról

11. számú melléklet: Polgármesteri Hivatal személyi jellegű kiadások és járulékok előirányzata

12. számú melléklet: Polgármesteri Hivatal dologi kiadások előirányzata

13. számú melléklet: Működési célú pénzeszköz átadások előirányzata

14. számú melléklet: Felhalmozási kiadások feladatonként

15. számú melléklet: Felújítási előirányzatok célonként

16. számú melléklet: Fejlesztési célú pénzeszköz átadások kiadási előirányzata

17. számú melléklet: Tartalékok: céltartalék, általános tartalék

18. számú melléklet: Német Nemzetiségi Kisebbségi Önkormányzat költségvetése

19. számú melléklet: Önkormányzat kiadásai intézményi bontásban

20. számú melléklet: 2010. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentés

21. számú melléklet: 2010. évi egyszerűsített mérleg

22. számú melléklet: Egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás

23. számú melléklet: 2010. évi költségvetési pénzmaradvány kimutatás

24. számú melléklet: 2010. évi költségvetési pénzmaradvány felhasználás kimutatás

9. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Pilisvörösvár, 2011. április 28.

Gromon István dr. Krupp Zsuzsanna

polgármester jegyző

Jelen rendelet Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2011. (IV. 04.) rendelete alapján kihirdetésre került: Pilisvörösváron, 2011. május 2. napján.

dr. Krupp Zsuzsanna

jegyző