Pilisvörösvár Város Hivatalos Honlapja »

 

Vörösvárért Közéleti Egyesület a Facebookon »


Vörösvári Újság »


Művészetek Háza »


Pilis TV »

2008. évi zárszámadás

2009-04-30

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának

6/2009. (V. 05.) rendelete

az Önkormányzat 2008. évi zárszámadásról

 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény V. fejezet 82. § (1) bekezdés előírásai alapján a 2008. évi költségvetésének teljesítéséről az alábbi zárszámadási rendeletet alkotja:


 

1. §

 

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatal szakfeladataira, az Önkormányzat intézményeire, a Német Nemzetiségi Kisebbségi Önkormányzatra terjed ki.

 

 

2. §

 

(1) Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 14.277.465 e Ft eszköz- és forrásértékkel azonos összegnek megfelelően hagyja jóvá a 21. számú melléklet mérlegtételei, valamint az ingatlan-vagyonkataszter adatai alapján.

 

(2) A Képviselő-testület a Pilisvörösvár Város Önkormányzata felügyelete alá tartozó önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményei, a hivatal szakfeladatai 2008. évi bevételi előirányzatai teljesítését 2.551.732 e Ft módosított előirányzattal és 2.381.634 e Ft teljesítéssel a 2. számú és a 3. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

 

(3) A képviselő-testület a Pilisvörösvár Város önkormányzata felügyelete alá tartozó önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményei, a hivatal szakfeladatai 2008. évi kiadási előirányzatai teljesítését 2.551.732 e Ft módosított előirányzattal és  2.259.230 e Ft teljesítéssel

a 2. számú és a 19. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

 

 

3. §

 

Az önkormányzat mérlegadatok szerinti vagyonát, a beszámoló 38. számú űrlapjának megfelelően, valamint az önkormányzati ingatlan-vagyonkataszter nyilvántartása alapján az 5. sz. melléklet részletezi, amely szerint a záró bruttó eszközérték 14.908.726 e Ft, 0-ra leírt eszközök bruttó értéke 174.356 e Ft.

 

 

4. §

 

(1) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények, a polgármesteri hivatal szakfeladatai 2008. évi helyesbített költségvetési pénzmaradványát a rendelet 23. sz. mellékleteiben foglaltak alapján

 

105.819 e Ft-ban hagyja jóvá a következők szerint:

 

- Polgármesteri hivatal szakfeladatai és a részben önállóan gazdálkodó intézmények tárgyévi helyesbített pénzmaradványa összesen: 97.596 e Ft,

 

- Az önállóan gazdálkodó intézmények tárgyévi helyesbített pénzmaradványa 8.223 e Ft a mellékletben foglaltak szerint.

 

- A Pilisvörösvár és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulás pénzmaradványa 2.081 e Ft.

 

(2) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények, a polgármesteri hivatal szakfeladatai 2008. évi költségvetési pénzmaradványából a 2008. évben felhasználható összeget a 24. számú mellékletben, az abban foglaltak szerint hagyja jóvá.

 

(3) A kimutatott 2008. évi alulfinanszírozás összege elvonásra kerül. A túlfinanszírozás visszautalását és a jelen rendelet mellékletében kimutatott pénzmaradvány elvonás összegét az intézmények jelen rendelet elfogadását követő 15 napon belül az önkormányzat gazdálkodói számlájára kötelesek visszautalni.

 

(4) A 2008. évi állami normatíva visszafizetésének összege 3.727 e Ft. Ebből az Intézményfenntartó Társulást érintő házi segítségnyújtás visszafizetés összege 3.270 e Ft.

 

(5) Az állami normatíva visszafizetésének forrása az Intézményfenntartói Társulás esetében 2008. évi pénzmaradványa valamint a 2009. évi bevétele, a fennmaradó visszafizetendő összeg forrása az Önkormányzat általános tartaléka.

 

(6) A 2008. évi költségvetési kiutalatlan támogatás összege 19.457 e Ft amely az általános tartalék keretet növeli.

 

(7) Az önkormányzat 2008. évi módosított pénzmaradványa 121.549 e Ft.

 

(8) Intézményeink által az évközi lemondásból adódó normatíva előirányzata, valamint az éves normatíva visszafizetése az elfogadott költségvetésük terhére kerül módosításra és teljesítésre.

 

5. §

 

(1) Az intézményvezetők munkaköri kötelessége: az elfogadott éves költségvetés végrehajtása, valamint a gazdálkodás során a vonatkozó törvények és rendeletek maradéktalan betartása és betartatása.

 

(2) A Képviselő-testület az intézmények értékpapír vásárlását, pénzlekötéseit Képviselő-testületi engedélyéhez köti.

 

 

6. §

 

(1) A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítést biztosítsa és kísérje figyelemmel.

 

(2) A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét és az intézmények vezetőit, hogy a jóváhagyott pénzmaradványnak a 2009. évi előirányzaton belül történő átvezetéséről gondoskodjanak a féléves beszámoló elkészítése során.

 

(3) A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a beszámoló elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, a fizetési kötelezettségről az intézményeket, a rendelet elfogadását követően haladéktalanul értesítse.

 

 


 

 

7. §

 

Az önkormányzat 2008. évi normatív állami hozzájárulásának elszámolását intézményenként a 2. számú tájékoztató tábla részletezi.

 

 

8. §

 

 

A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

 

 

Pilisvörösvár, 2009. április 30.

 

 

 

        Gromon István                                                 dr. Krupp Zsuzsanna

                     polgármester                                                               jegyző

 

 

 

 

Jelen rendelet Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2007. (IV. 04.) rendeletének 45. §-a alapján kihirdetésre került Pilisvörösváron, 2009. május 5. napján.

 

Pilisvörösvár, 2009. május 5. napján

 

 

                                                                                                    dr. Krupp Zsuzsanna                                                                                                                        jegyző