Pilisvörösvár Város Hivatalos Honlapja »

 

Vörösvárért Közéleti Egyesület a Facebookon »


Vörösvári Újság »


Művészetek Háza »


Pilis TV »

Interjú Pándi Gábor alpolgármesterrel (2017. 06. 23.)

2017-07-09

SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK,
KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS,
NAGY-TÓ KÖRÜLI SÉTÁNY,
JÁRDA- ÉS ÚTÉPÍTÉSEK  

Interjú Pándi Gábor alpolgármesterrel

 

Elfogadta a képviselő-testület a 2016-os szociális beszámolóját. Mit tartalmaz ez összefoglalva?

A Képviselő-testületnek minden évben egy szociális beszámoló keretében kell számot adnia az általa nyújtott szociális támogatásokról, az önkormányzat és intézményei által végzett szociális munkáról. A szociális ellátás rászorultság elvű, függ a kérelmező vagyoni helyzetétől, szociális körülményeitől, egészségi állapotától, jövedelmi viszonyaitól, az esetleges krízishelyzettől.

 A Képviselő-testület szociális rászorultság esetén a jogosult részére rendszeres és rendkívüli települési támogatást nyújt. A szociális juttatások önkormányzaton belüli ellátási rendszere összetett. A szociális kérelmek ügyében törvény, kormányrendelet vagy önkormányzati rendelet felhatalmazásával a Képviselő-testület eredeti hatáskörben, a Szociális és Egészségügyi Bizottság vagy a polgármester a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben, a jegyző eredeti és átruházott hatáskörben jár el. 2016-ban 1976 fő részesült szociális ellátásban, összesen 11.344.802 Ft értékben. A rendkívüli települési támogatásra vonatkozó kérelmeket az Igazgatási Osztályon dolgozó ügyintézők készítik elő döntéshozatalra a havonta egyszer ülésező Szociális és Egészségügyi Bizottságnak (SZEB). A pénzbeli szociális támogatások mellett megemlítendő a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjai által a 2016. évben megszervezett szociális alapú ruhagyűjtés és a karácsonyi adománygyűjtés. AKépviselő-testületdöntésének köszönhetőenaz Önkormányzata Polgármesteri Hivatal közreműködésével karácsonyra összesen 1703 db, egyenként 2.500 Ft értékű vásárlási utalványt juttatott minden Pilisvörösváron élő 70 év feletti lakos részére, összesen 4.257.500 Ft összegben. Fentieken túl, a személyes gondoskodást nyújtó kötelező és önként vállalt feladatok ellátására működtetjük három szomszédos településsel együtt a Városi Napos Oldal Szociális Központot, amely intézmény szintén nagyon fontos szerepet tölt be a szociális feladatellátásban.

Módosították a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendeletet. Ezt a rendeletet a közelmúltban fogadta el a képviselő-testület. Miért volt most szükség a módosításra?

A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkeményeiről szóló 8/2017. (II. 27.) Önkormányzati rendelet 2017. április 1-jei hatályba lépésével a közterület-felügyelőink jogosultak arra, hogy a rendeletben szabályozott együttélési normák betartatása érdekében eljárjanak, figyelmeztessenek, helyszíni bírságot szabjanak ki, vagy közigazgatási hatósági eljárást indítsanak. A rendelet megalkotásának máris érezhető eredményei vannak.  A felszólítások eredményeként a szabálytalanul kihelyezett közterületi tárgyakat a lakók eltávolítják, a zöldfelületeket rendben tartják, az általuk illegálisan kihelyezett hulladékot elszállítják, az udvaraikat föltakarítják, a közterületen szabálytalanul parkoló gépjárműveket elszállítják, a tűzgyújtási tilalmat komolyan veszik, stb. A rendelet alkalmazása során felmerültek olyan további élethelyzetek, amelyek indokolták a rendelet módosítását, hiszen igény mutatkozott egy-két kimaradt tényállás szabályozására. Ilyen például a közterületen - zaklató, másokat zavaró módon - való kéregetés; a gépjármű iparszerű javítása céljából a közterület igénybevétele; a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételének elmulasztása; az ebek póráz nélküli és a támadó természetű ebek szájkosár nélküli közterületre vitele; a temetőbe gépjárművel való, engedély nélküli behajtás. A módosítással ezeknek a cselekményeknek a szankcionálására dolgoztunk ki szabályokat.

Miként vált be a gyakorlatban ez a rendelet?

A rendelet hatálybalépése után a fokozatosság jegyében először felszólítottuk az érintett szabálytalankodókat, majd ismételt vagy súlyosabb szabályszegés esetén, a szabálytalankodó jelenlétében helyszíni bírságot szabtak ki a közterület-felügyelők, vagy hatósági eljárást indítottak. 10 esetben indult közigazgatási hatósági eljárás, ebből 4 esetben figyelmeztetéssel, 2 esetben bírsággal zárult az eljárás, 4 ügy pedig még folyamatban van. Az eljárások eredményei közé tartozik, hogy az érintettek több esetben elszállították az általuk illegálisan kihelyezett hulladékot, kommunális hulladékelszállítási szerződést kötöttek. A bírságolással a Polgármesteri Hivatal kezében hathatósabb eszköz áll rendelkezésre a szabályok betartatására, mint eddig. 16 esetben került sor figyelmeztetésre személygépkocsi közterületen történő szabálytalan tárolása miatt, melyből 7 esetben eltávolították a közterületről a járművet. Közterület ill. ingatlan rendezetlensége miatt több esetben történt szóbeli figyelmeztetés. 68 esetben történt meg a tulajdoni lapok lekérdezésével a tulajdonos megállapítása, akik visszaellenőrzés után kapnak írásbeli felszólítást az ingatlan rendezetlensége miatt. Közterület engedély nélküli használata miatt pedig 19 felszólításból 6 esetben megtörtént a közterületen engedély nélkül elhelyezett, akadályt vagy veszélyt jelentő tárgy eltávolítása.

Kisebb területek megvásárlásáról döntöttek a Nagy-tó mellett, melyek a tervezett sétány és futópálya kialakításhoz szükségesek. Milyen területekről van szó? Volt-e szükség egyezkedésre a tulajdonosokkal?

Az önkormányzat az év elején elfogadta az Öt tó (Slötyi) környékének távlati hasznosításáról szóló tájépítészeti koncepciótervét. A terv tartalmazza többek között a Nagy-tó körüli sétány és futópálya kialakítását. A területen található egy rész, ahol az út elkeskenyedik, ezt szeretnénk kiszélesíteni, hogy optimális nyomvonalon tudjon haladni a sétány. A sétány és futópálya kialakításához néhány magántulajdonban lévő telekből szükséges néhány négyzetméternyi terület megvásárlása. Mind a három ingatlantulajdonossal egyeztetett már a Hivatal, s mind a hárman írásban jelezték, hogy hajlandóak eladni a szükséges területet.

Ezzel akkor most már sínen van ez a beruházás? Mi lesz a következő lépés?

A Képviselő-testület a 100/2017. (V. 25.) Kt. sz. határozatában döntött a Nagy-tó melletti sétány és futópálya kialakítása érdekében szükséges telekalakítási eljáráshoz és ingatlanvásárláshoz szükséges fedezet biztosításáról. Jelenleg a kiviteli tervek készítése van folyamatban. Amint a tervek elkészültek, a szükséges engedélyek megszerzését követően tud dönteni a Képviselő-testület a kivitelezésről, amennyiben az ahhoz szükséges fedezet biztosítható.

Kiválasztotta a képviselő-testület a kivitelezőt a járdák felújítására. Ki fogja végezni a munkálatokat és mikor kezdi el?

A Képviselő-testület 2017. május 26-i határozata alapján a városban három helyen felújítjuk a balesetveszélyes, elöregedett járdaburkolatokat. Műszakilag ez lényegében az adott szakaszokon a járdák teljes újjáépítését jelenti. A kivitelezést a közbeszerzési eljárásban nyertes Stone Dekor Kft. fogja végezni.  A kivitelezésre vonatkozó szerződést a közbeszerzési szerződéskötési moratórium lejárta után, de legkésőbb az összegzés megjelenésétől számított 30 napon belül írjuk alá.

Mely utcák, hol fognak megújulni?

Felújításra kerül a 10-es számú főút, azaz a Fő utca páros oldalán a Gesztenye utca és Ady Endre utca közötti járdaszakasz. A kivitelezés során - a Fő utca pályázat keretében megépült járdával azonos módon - Semmelrock kiselemes térkőburkolatú járda épül. A Nyár utcai járda a Kisfaludy utcától a Dugonics utcáig új aszfalburkolatot kap, megépül a járda a Nyár utcai gyalogátkelőhelytől a Szent Erzsébet téren keresztül a Ligeti templomnál lévő első parkolóig, és a „Ligeti” Cseperedő Óvoda utcafronti szakaszának járdafelújítása is elkészül. Ezen kívül a Szabadság utca – Kisfaludy utca sarkán is megépül egy járdaszakasz az árok befedésével, mely járdaszakasz ebben a veszélyes kanyarban a gyalogosok biztonságos továbbvezetését fogja biztosítani. Ezen járdafelújítási projekttel párhuzamosan már folyamatban van az Iskola utca járdafelújításának terveztetése is.

Mennyibe fog kerülni mindez? Mikorra készül el?

A felsorolt járdaépítések kivitelezése összesen bruttó 26.022.300 forintba fog kerülni. A kivitelezésre vonatkozó szerződés megkötésére a döntést követő 30 napon belül van lehetőség, és a közbeszerzési kiírás szerint, a szerződéskötéstől számított legkésőbb 90 napon belül el kell készüljön mindhárom helyszínen a járda. A járdaépítéssel párhuzamosan alig várjuk, hogy végre engedélyeket kapjanak az útépítési terveink, és az utak (Kálvária utca, Lahner György utca, Báthory utca) megépítésére vonatkozó közbeszerzési eljárást is megindíthassuk.

Palkovics Mária

(Forrás: Vörösvári Újság)