Pilisvörösvár Város Hivatalos Honlapja »

 

Vörösvárért Közéleti Egyesület a Facebookon »


Vörösvári Újság »


Művészetek Háza »


Pilis TV »

FÉLÉVES BESZÁMOLÓ, ÖNKORMÁNYZATI KITÜNTETÉSEK, FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ (2016.10.25.)

2016-10-25

Interjú Gromon István polgármesterrel

- Elfogadta a képviselőtestület az önkormányzat első féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót. Melyek a beszámoló legfontosabb számai?

A sarokszámokat tekintve a költségvetési bevételeink június 30-ig az előirányzat 61,31%-ában, a költségvetési kiadásaink az előirányzat 40,77%-ában teljesültek, ami azt jelenti, hogy a tervezés reális, a gazdálkodás pedig fegyelmezett és takarékos volt.

A bevételeket részletesebben szemügyre véve azt látjuk, hogy a közhatalmi bevételek az első félévben meghaladták az időarányos teljesülési arányt: a magánszemélyek kommunális adójának előirányzata 60,44%-ra, az iparűzési adó előirányzata 47,31%-ra, a gépjárműadó előirányzata 57,77%-ra teljesült, tehát a kommunális adó és az iparűzési adó bevétele tehát meghaladta az időarányos teljesülési arányt, és az iparűzési adónál sem beszélhetünk elmaradásról, mert az év végi feltöltésnél még jelentősebb bevételre számítunk. A bérleti díjak és az egyéb vendéglátás bevételeinek köszönhetően az egyéb működési bevételek is kedvezően alakultak, 52,58%-os teljesülést mutatnak.

A működési bevételek összességében mindezek ellenére csak 42,10 %-ban teljesültek, elsősorban azért, mert a DMRV a szennyvíztelepért és a csatornahálózatért fizetendő üzemeltetési-bérleti díjat többszöri felszólítás ellenére még mindig nem fizeti.  A 138/2015. (IX. 03.) Kt. sz. képviselő-testületi határozat alapján a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. ellen peres eljárást indítottunk a bérleti díjhátralék és járulékai megfizetése iránt.

A kiadásoknál a személyi juttatások június 30-ig az előirányzat 41,96%-ában teljesültek. A bérek kifizetése időarányos, a reprezentációs kiadások döntő hányada az év második felében fog realizálódni. A dologi kiadások az előirányzat 50,72%-ban teljesültek. Ezen belül a közvilágítás 74,07%-os teljesítéssel magas teljesülési arányt mutat, ennek oka a megnövekedett fogyasztás illetve a közvilágítási fogyasztási helyek számának növekedése. A zöldterület-kezelés magasabb százalékos teljesülését a védett fasorok gallyazási és kezelési munkálatai, illetve a megnövekedett zöldterület-kezelési feladatok indokolják.  A városgazdálkodási tevékenység időarányos teljesülést mutat a 48,48%-kal. A sporttelep-üzemeltetés magasabb teljesülésének aránya (64,44 %) a Sportpálya büfében és az öltözőben elvégzett karbantartási és javítási munkáknak tulajdonítható.

Az étkeztetési kiadás a féléves előirányzat közelében alakult.

- Volt-e szükség az első félévben nagyobb módosításra?

A költségvetésben az első félév során nagyobb módosításokra nem került sor, csupán a Képviselő-testületnek a fejlesztési céltartalékok felhasználására vonatkozó év eleji határozatait, valamint az eredeti előirányzaton felül kapott központosított támogatásokat (bérkompenzáció, szociális ágazati pótlék) vezettük át a költségvetésen.

- Összességében hogyan értékeli az első féléves gazdálkodást?

A féléves beszámoló adataiból következtetve – amennyiben bevételeink a második félévben is az előirányzatok körül alakulnak – az éves költségvetés a tervezett szinten fog teljesülni úgy, hogy intézményeink működtetése, az önkormányzat alap- és vállalt feladataink teljesítése biztosítva lesz, és emellett év végéig nagyságrendileg 300 millió forint értékű fejlesztés fog megvalósulni.  A 197.486.000 forint nevesített fejlesztési tartalék, a 1.571.000 forint működési tartalék és a 15.304.000 forint általános tartalék a második félévi gazdálkodáshoz megnyugtató hátteret biztosít.

- Jelentős közterületi faültetésekről is döntött a testület a szeptember 8-i ülésén. Miért kerül erre sor?

Még 2015 nyarán árajánlatokat kértünk be több cégtől, hogy vizsgálják felül a Bányatelepen lévő, a 16/2011. (V. 30.) számú önkormányzati rendelet által védett fasorokat. A felmérést az ajánlatkérési eljárásban nyertes Garden Fasorfenntartó Kft. elvégezte, s a vizsgálatok során bebizonyosodott, hogy 60 darab fa állapota kritikus, élet-és balesetveszélyes, így kivágásuk elkerülhetetlen volt. A fák kivágására és a gallyazásokra a 2016. március 3. napján kelt vállalkozási szerződés alapján ez év tavaszán került sor, s most, az ősz beálltával következik a fák pótlása. Összesen 81 db fa elültetésére kerül sor, 750.189 forint értékben.

- Milyen elv szerint történik a fák pótlása?

A kivágott fákat a lehetőségekhez mérten az érintett utcában pótoljuk, azonban sok kivágott fát nem lehet a saját helyén pótolni, mert ott akadályozná az ingatlanokra való ki- és behajtást illetve a gyalogos közlekedést. Ezért a Polgármesteri Hivatal munkatársai felmérték a várost, és a helyben nem pótolható fáknak új helyszíneket kerestek. A Hivatal javaslata alapján így a 81 db fából 30 db a Bányatelepen lesz elültetve (Harcsa u., Széchenyi u., Gesztenye u., Vájár u., Budai Nagy Antal u., Bányakápolna u., Alkotmány u.), ezek többségükben hegyi juharok ill. a Gesztenye utcában gesztenyék. A Templom sétányra 17 db kislevelű hárs, a Vasútállomás P+R           parkolójába 5 db gömbkőris, a Csobánkai utcai parkolóba 2 db nagylevelű hárs kerül. A szélsőségesen forró tavaly nyári időjárás miatt a Báthory utcai platán fasorban kipusztult 22 db fa, valamint a Nagy Imre utcában 4 db kislevelű hárs. Most ezek pótlására is sort kerítünk. A fák kiültetése a szállítástól és az időjárástól függően november elején történik majd.

- A város más területein is vannak fasorok. Ott nem volt szükség hasonló intézkedésre?

A többi védett fasorra, tehát a Hunyadi utcában található japánakác fasorra, temetőben lévő gesztenye fasorra és a Templom téren található japánakác fasorra egyelőre vizuális vizsgálatot kértünk. Ennek eredménye alapján kiderül majd, hogy mely fák szorulnak további FAKOPP-os vizsgálatra, amelynek keretében szondák segítségével megállapítják a fa törzsének belső állapotát, a fa betegségeit, belső üregeinek elhelyezkedését. A vizsgálatok eredményének ismeretében tesznek majd javaslatot a szakértők a fák kezelésére, gallyazására, esetleges kivágására. A szakértők jelenleg dolgoznak a felmérésen.

- Döntött a képviselő-testület az idei önkormányzati kitüntetésekről, amelyeket hagyományosan az október 23-ai ünnepségen adnak át. Kik kapnak az idén kitüntetést?

A hatályos önkormányzati rendelet alapján évente egy díszpolgári cím, egy posztumusz díszpolgári cím, valamint két Pilisvörösvárért emlékérem adományozható. Díszpolgári címre egyetlen felterjesztés érkezett, Dr. Vachaja József belgyógyász, klinikai onkológus és farmakológus, osztályvezető főorvos részére, 22 pilisvörösvári polgár aláírásával. A képviselő-testület minősített többséggel támogatta a javaslatot.

Posztumusz Pilisvörösvár Város Díszpolgára címre két javaslat érkezett, közülük a Képviselő-testület Szamos Mátyás cukrászmesternek szavazta meg a díjat, a magyar cukrászmesterség hagyományainak művelése és továbbfejlesztése terén kifejtett kimagasló tevékenysége elismeréseként, szintén minősített többséggel.

- Kiknek ítélte a képviselőtestület a Pilisvörösvárért emlékérmet?

Pilisvörösvárért emlékérem adományozására négy javaslat érkezett. A  Képviselő-testület  döntése alapján az idei évben közülük Manhertz Krisztián vízilabdázó kap emlékérmet a riói olimpiára való  kijutásáért, az olimpián nyújtott nyújtott kiváló teljesítményéért és a vízilabda csapat tagjaként elért olimpiai ötödik helyezésért, valamint a Pilisvörösvári Nyugdíjas Klub Nosztalgia Dalköre, a helyi és a környékbeli német nemzetiség dalkincsének és hagyományainak megőrzése, helyi kulturális életünk gazdagítása, a különféle városi rendezvények és ünnepek zenei színesítése valamint városunk jó hírének öregbítése terén végzett tevékenysége elismeréseként.

- Újra igénybe lehet venni városunkban a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszert, mely a hátrányos helyzetű fiatalok felsőfokú oktatását támogatja. Mi ennek az oka?

Az önkormányzat 2003-ban és 2004-ben, majd 2007-2011 között minden évben részt vett a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerben, s évente 500.000 Ft-ot biztosított a felsőoktatási hallgatók támogatására. Mivel azonban sok esetben a rászorultság mértékét a bekérhető dokumentumok alapján nem lehetett objektíven megállapítani, továbbá a 2008-ban kezdődött gazdasági válság miatt forráshiány is előállt, 2012-ben az önkormányzat úgy döntött, hogy a jövőben nem vesz részt a pályázaton.

- Most mégis úgy döntöttek, hogy újra biztosítja az önkormányzat ezt a lehetőséget. Miért változott meg a döntés?

Az elmúlt időszakban sok megkeresés érkezett a Polgármesteri Hivatalba a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer igénybevételi lehetőségeivel kapcsolatosan, és az utóbbi években a gazdasági környezet is kedvezőbben alakult, önkormányzatunk gazdasági helyzete stabilizálódott, továbbá reményeink szerint a környezettanulmányok elkészítésével az eljárásrendet és a döntéshozatalt is sikerül igazságosabbá tennünk, ezért a képviselő-testület úgy döntött, hogy a jövő évtől ismét csatlakozik a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszerhez.

- Kik igényelhetik az ösztöndíjat, és milyen módon?

A Bursa Hungarica pályázat lényege az, hogy az önkormányzat olyan szociálisan rászoruló, pilisvörösvári állandó lakcímmel rendelkező fiatalokat támogat, akik vagy már jelenleg felsőoktatási hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek, vagy a 2016/2017-es tanévben tesznek érettségi vizsgát. Az önkormányzat által nyújtott támogatás összegét a Pest megyei önkormányzat tetszőleges összeggel kiegészítheti, az Emberi Erőforrások Minisztériuma pedig az önkormányzati támogatással megegyező mértékben ─ de maximum 5.000 Ft/fő/hó összeggel – kiegészíti (intézményi ösztöndíjrész). Az ösztöndíj igénylésének módjáról a városi honlapon tájékozódhatnak az érdeklődők (www.pilisvorosvar.hu).

Reményeink szerint az önkormányzati támogatással hozzájárulhatunk ahhoz, hogy néhány szociálisan rászoruló pilisvörösvári felősoktatási hallgató az anyagi támogatásnak köszönhetően könnyebben tudja teljesíteni tanulmányi kötelezettségeit.

Palkovics Mária

(Forrás: Vörösvári Újság)