Pilisvörösvár Város Hivatalos Honlapja »

 

Vörösvárért Közéleti Egyesület a Facebookon »


Vörösvári Újság »


Művészetek Háza »


Pilis TV »

Elkészült az új helyi építési szabályzat

2014-08-26

40 %-ra emelkedett az iparterületi telkek beépítési százaléka.

Pilisvörösvár mostanáig hatályos településfejlesztési és településrendezési eszközei (a Településfejlesztési Koncepció, a Településszerkezeti Terv, a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv) 2004-2005-ben készültek el, s az óta több kiegészítésen és módosításon estek át.

A dokumentumok alkalmazása közben a Polgármesteri Hivatal elég sok problémával szembesült az elmúlt évek során: nem jól működő előírások és időszerűtlenné vált szabályok akadályozták az építéshatósági munkát. Közben a jogszabályi környezet is jelentősen megváltozott, és az új előírások a települések számára kötelezővé tették az új jogszabályi keretekhez való igazodást.

A szabályok átfogó, módszeres felülvizsgálata érdekében tavaly év elején a Képviselő-testület döntést hozott arról, hogy elkészítteti a város új településfejlesztési koncepcióját és felülvizsgálja településrendezési eszközeit. A tervezési faladatot a Völgyzugoly Műhely Területfejlesztő és Tervező Kft nyerte el, Ferik Tünde vezető településrendező tervező irányításával.

A felülvizsgálat során első lépésként az önkormányzat megszólította a helyi gazdasági szereplőket, a vállalkozókat és a lakosságot, hogy írják le fejlesztési elképzeléseiket, módosítási javaslataikat. Szép számmal érkeztek is be javaslatok, igények, amelyek többségét a tervezők be is építettek a munkájukba.

Részletes szakmai vizsgálatok is készültek, amelyek felmérték a település gazdasági, településszerkezeti, tájszerkezeti tulajdonságait, természetvédelmi és örökségvédelmi értékeit, épített környezetének településrészekre bontott jellegét, közműveinek, közlekedési rendszerének és környezeti elemeinek állapotát.

Ezen előkészítő munkarészek után kezdődött meg a Településfejlesztési koncepció kidolgozása, amely Pilisvörösvárt mint a saját értékeiből építkező kertvárosias kisvárost mutatja be. Ebben a jövőképben a legfontosabb elemek: a meglévő kiváló adottságok érvényesülése, a tervezett módon, kis lépésekben való szerves fejlődés, a helyi jelentőségű értékek megmutatása, a település saját hagyományaihoz való ragaszkodás, a nemzetiségi kultúra ápolása, a kis- és középvállalkozások stabil működése, a súlyponti települési szerepkör betöltése a Pilis-medencében, az egyensúly megtartásával.

A fejlesztési koncepció megfogalmazását a Településszerkezeti terv kidolgozása követte, amely meghatározza a város területén a területhasználatokat (lakóterület, gazdasági terület, mezőgazdasági terület, erdőterület, különleges terület, stb.), és a szerkezeti jelentőségű infrastrukturális elemeket. Ennek keretei között készült el az építkezőket leginkább érintő munkarész: a Helyi építési szabályzat és szabályozási terv.

Az új szabályozással fontos célkitűzések valósultak meg.

Néhány példa ezek közül: Egységes terv készült, amely a mozaikos, többször módosított és részterületekre szétesett korábbi tervet egységes szemléletben összesíti. Egyszerű, könnyen áttekinthető övezeti rendszer alakult ki. A több övezetre szétszabdalt tömbök egységes besorolást kaptak (pl.: Rákóczi u. környéke). A lakóterületek és gazdasági területek korábban elhibázott összenövését az új terv a még meglévő lehetőségek kihasználásával szétválasztotta. A gazdasági területeken a korábbi 30-35%-os beépítettség helyett 40%-os beépítési lehetőséget biztosít. A 10-es út mellett Budapest felé, a volt kiskertes mezőgazdasági területek egy részén kis telkes gazdasági terület kialakítására került sor, ami a jövő szempontjából kiemelendően fontos lépés. A korábban nagyon sok tulajdonos összefogását igénylő, korlátozott használatú területeken (Tó-dűlő, szegfűskertek) a beépítés feltételeit az új szabályozás megkönnyítette. A kertes mezőgazdasági területeken a külterjes életmód számára új lehetőséget nyitott (lakóépület elhelyezése nagyméretű telken). A helyi építési hagyományokat őrző épületek (sváb lakóházak és kereskedőházak) megtartására ösztönző, többlet beépítési lehetőséget biztosító egyedi szabályokat tartalmaz.

Tavaly októberben, a tervek vázlattervi állapotában a Városi Díszteremben lakossági fórumon mutatták be a tervezők a javasolt megoldásokat.

Az elkészült teljes tervdokumentáció ez év elején felkerült a városi honlapra. A közzététel után zajlott le a dokumentumok véleményezése: a helyi polgárok, az államigazgatási szervek és a szomszédos települések is megadták, megadhatták véleményüket. Az észrevételeket, véleményeket a jogszabályi előírások keretei között a terv befogadta.

A képviselő-testület a 2014. május 29-i ülésén hagyta jóvá az új Településfejlesztési Koncepciót, Településszerkezeti Tervet valamint Helyi Építési Szabályzatot és Szabályozási Tervet, melyek 2014. július 2. napjától léptek hatályba. Az új tervkészlet megszületésével a város építésjogi szabályozása egységes lett, a magasabb szintű szabályokkal is összhangban lévő rendbe került úgy, hogy közben a város építkező polgárai, a vállalkozók és a város egész fejlődése számra kedvező lehetőségeket nyújt.

Gromon István polgármester