Pilisvörösvár Város Hivatalos Honlapja »

 

Vörösvárért Közéleti Egyesület a Facebookon »


Vörösvári Újság »


Művészetek Háza »


Pilis TV »

BÖLCSŐDEAVATÁS (2015. 12. 21.)

2015-12-22

Kedves Vendégeink!
Kedves Szülők!
Kedves Munkatársaim!

Egy kilenc éven át tartó, kemény munka eredményeként állhatunk itt ma, hogy felavassuk és beindítsuk városunk első bölcsődéjét, a Pilisvörösvári Tipegő Bölcsődét.

1997-ben született meg a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, amely a 10.000 főnél nagyobb lakosságszámmal rendelkező települések számára bölcsőde-fenntartási kötelezettséget ír elő. – Egy ilyen törvényt könnyű leírni és a Parlamentben megszavazni, de sokkal nehezebb a gyakorlatban eleget tenni a törvényi előírásnak, és pénzt, forrást, kapacitást teremteni a megvalósításhoz. Így volt ez a bölcsőde ügyében is. A jogszabály megszületése utáni években ugyanis még nem voltak európai uniós pályázati források, a bölcsődei normatívát az állam rendkívül alacsonyan tartotta, miközben ráadásul a térítési díj szedését tiltotta. Mindezek következtésben közel tíz éven át esély sem volt arra, hogy Pilisvörösváron bölcsőde létesüljön.

A reális esély a bölcsőde megvalósítására először Magyarországnak az Európai Unióhoz való csatlakozása után derengett fel. Az európai uniós pályázati támogatások reményében az önkormányzat 2006 áprilisában bölcsődeépítési terveket készíttetett – akkor még a Széchenyi utcai piac helyére. Ezekkel a tervekkel 2008 júniusában – az egyetlen pályázati lehetőség alkalmával – egy kb. 575 millió forintos európai uniós (KMOP-s) pályázatot nyújtottunk be egy ötcsoportos, hetvenfős bölcsőde létesítésére, 250 millió forintos önrészt vállalva. A pályázatot azonban forráshiányra való hivatkozással elutasítottak. Négy évvel később, 2012 júniusában egy önkormányzati fenntartású családi napközi létesítésére pályáztunk, de ezen az európai uniós (TÁMOP-os) pályázaton sem nyertünk támogatást.

Mindezek tetejébe 2012-ben a Pest Megyei Kormányhivatal keresetet nyújtott be az önkormányzat ellen „feladat-ellátási kötelezettség elmulasztása" címén, melynek következményeként a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a 2013. május 14-én kelt ítéletével önkormányzatunkat bölcsőde létesítésére kötelezte, s a megvalósításra 3 év haladékot adott.

A bírósági ítélet tudomásul vétele után a Képviselő-testület 2013 októberében úgy döntött, hogy a korábbi nagyszabású, de meg nem valósult tervekkel szemben egy kisebb, de a törvényi előírásoknak megfelelő és a legindokoltabb igényeket kielégítő bölcsődét kíván létrehozni, itt, a Szent István utca 18. szám alatti volt óvodaépületben. A döntés alapján elkészíttettük a bölcsőde kialakításához szükséges engedélyes terveket, majd 2014 februárjában a Képviselő-testület döntött a kiviteli tervek elkészítéséről is. Az elkészült tervek alapján a Képviselő-testület 2014 júliusában döntött a kiviteli közbeszerzés megindításáról, s az eljárás végén 2015 februárjában szerződést kötöttünk a közbeszerzés nyertesével, a Lőrinci Építő Kft.-vel, bruttó 61.686.596 Ft vállalási áron.

Az átalakítása és felújítása közben meg kellett indítani a bölcsőde működési engedélyezési eljárását, melynek keretében el kellett készíteni a bölcsődei szakmai programját, el kellett járni a Magyar Államkincstárnál a törzskönyvi nyilvántartásba vétel érdekében, be kellett szerezni az előzetes szakhatósági engedélyeket, majd ezek birtokában meg kellett kérni a működési engedélyt a Pest Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályától. Mindezek mellett ki le kellett bonyolítani bölcsődei apparátus felállítására vonatkozó álláspályázatot, be kellett szerezni a bölcsőde berendezéséhez szükséges bútorokat és játékokat, meg kellett alkotni a bölcsőde igénybevételével kapcsolatos térítési díjról szóló rendeletet, el kellett készíteni és el kellett fogadni a bölcsőde Házirendjét. Mindezek után itt állunk most, az elkészült gyönyörű épület előtt, mellettem a bölcsődei dolgozók kiválasztott és felkészült csapatával, akik már alig várják az indulást.

Egy új intézmény átadása igen ritka alkalom egy település életében. Az utolsó ilyen aktus Pilisvörösváron a Napos Oldal Szociális Központ átadása volt, csaknem 25 évvel ezelőtt. Most, a Pilisvörösvári Tipegő Bölcsőde átadásával ráadásul nemcsak egy új intézményt adunk át, hanem egyben egy teljesen új intézménytípussal bővül városunk intézményhálózata, s egy új korosztály: a három év alatti gyermekek korosztálya kerül be az önkormányzati gondoskodás körébe. Úgy gondolom, hogy minden pilisvörösvári polgár büszke lehet arra, hogy ez megvalósult, méghozzá önerőből, a saját eredményes és sikeres gazdálkodásunknak köszönhetően.

Ebben az ünnepi pillanatban köszönetet szeretnék mondani mindazoknak, akik a bölcsőde létrehozásában közreműködtek. Köszönöm a munkáját az engedélyes és a kiviteli terveket elkészítő ÉLITI Kft. tervező irodának, személy szerint Nagy Erzsébet vezető tervezőnek. Köszönetemet fejezem ki Kálám Kinga főépítész asszonynak, aki a tervezési folyamatot sok fontos és hasznos észrevétellel segítette. Köszönöm Szondi Zsuzsanna építéshatósági osztályvezetőnek a tervek készítése közben nyújtott értékes szakmai segítségét.

Köszönöm a Stibli László ügyvezető úr által irányított Lőrinci Építő Kft.-nek az igényes és minőségi kivitelezési munkát. Köszönöm a kiemelkedő munkáját Dr. Krupp Zsuzsanna jegyző asszonynak, aki a legtöbbet dolgozott a bölcsőde létrehozásáért, és aki megérdemli, hogy most külön meg is tapsoljuk. Köszönöm a munkáját a Polgármesteri Hivatal minden dolgozójának, akik a tervezésben, a kivitelezésben, az engedélyeztetésben, a finanszírozásban közvetlenül vagy közvetve részt vettek, név szerint is kiemelve Solti Kinga közbeszerzési referens és Páva Gábor beruházó munkáját. Köszönetemet fejezem ki Kondákorné Lamperth Terézia bölcsődevezetőnek, aki noha csak januártól lesz állásban itt, de már hónapok óta egyfolytában dolgozik a bölcsőde sikeres és zökkenőmentes beindításán. Végül, de nem utolsó sorban köszönöm a munkáját azoknak a képviselőtársaimnak, akik a számtalan nehéz és felelős döntés meghozatalában való aktív részvételükkel támogatták a bölcsőde létrehozását.

Befejezésül engedjék meg, hogy megosszak Önökkel néhány személyes érzést. Hálás vagyok a sorsnak, hogy a bölcsőde átadása éppen karácsony előtt néhány nappal történik – amikor a jászolban fekvő kisdedet ünnepeljük. Azt hiszem, keresve sem lehetett volna jobb időpontot találni a bölcsőde felavatására. Kívánom, hogy a most megnyíló bölcsőde hathatósan és sikeresen járuljon hozzá azoknak a szülőknek a boldogságához, akiknek a gyermeke – a jövőben bármikor – ide fog járni, és azoknak a gyermekeknek a boldogságához, akiknek életében ez a bölcsőde lesz az első családon kívüli közösség, amit megismernek, amelybe betagozódnak!

Köszönöm szépen a figyelmüket.

Pilisvörösvár, 2015. december 21.