Pilisvörösvár Város Hivatalos Honlapja »

 

Vörösvárért Közéleti Egyesület a Facebookon »


Vörösvári Újság »


Művészetek Háza »


Pilis TV »

SZENNYVÍZKEZELÉS, BÖLCSŐDE, ÚTTERVEZÉS, KITÜNTETÉSEK (2015. szeptember)

2015-09-29

Interjú Gromon István polgármesterrel

- Az augusztus 13-i rendkívüli ülésen elsőként egy energetikai korszerűsítési pályázattal kapcsolatban döntött a testület. Mi volt ez, és milyen döntés született?

- Július közepén jelent meg egy kormányhatározat, mely szerint 64 kijelölt önkormányzat – köztük Vörösvár is – pályázhat az önkormányzat tulajdonában álló középületek energetikai korszerűsítésére, max. 150 millió forint támogatás erejéig. A projekt célja a projektben érintett épületek energetikai jellemzőinek és besorolásának javítása az épülethatároló szerkezetek hőszigetelésével, illetve nyílászárók cseréjével. A beadási határidő augusztus 15-e volt, s a pályázathoz energetikai auditot is kellett készíttetni az épületekről a pályázat beadásáig. A rendkívüli rövid határidő ellenére a testület úgy döntött, hogy elkészítteti a tanulmányt, s amennyiben annak fényében a pályázaton érdemes leindulni, akkor benyújtja a pályázatot.

Az energetikai tanulmányt három önkormányzati tulajdonú középületre készíttettük el: a Szakorvosi Rendelőintézetre, az Attila utcai Egészségházra és a Német Nemzetiségi Általános Iskola lapos tetős szárnyára. Közben közbeszerzési eljárást folytattunk le a kivitelező kiválasztására. Az energetikai számítások alapján kiderült, hogy a támogatási arány az elvben elérhető 100% helyett a valóságban csak 49% lenne. A közbeszerzésen a legolcsóbb ajánlat egy buttó 99,7 millió forintos ajánlat volt. Ezek alapján az önkormányzatnak a kb. 100 milliós projektből kb. 51 millió forintot kellett volna önrész címen finanszíroznia. Ez egyrészt nem egy túl jó támogatási arány, másrészt ennyi pénzt csak más, már korábban elhatározott fejlesztések elhagyásával tudtunk volna előteremteni.

Ráadásul a pályázatnak jelentős kockázata is lett volna, mert a pályázati kiírás szerint a projektnek november 30-ig hiba- és hiánymentes, azaz eredményes műszaki átadás-átvétellel zárulnia kellett volna, tehát mindössze 90 nap lett volna a kivitelezésére, s ebből 42 napot eleve elvitt volna az ablakok legyártása. További kockázati tényező volt az, hogy a kényszerűségből elkapkodott előkészítés és a rendkívül rövid kivitelezési idő miatt a kivitelezésbe nagy eséllyel komolyabb hibák is becsúszhattak volna, továbbá ha a támogatással nem sikerült volna határidőre elszámolni, akkor az önkormányzatnak további milliós vagy tízmilliós fizetési kötelezettségei keletkeztek volna. Mindezeket a körülményeket mérlegelve a képviselő-testület úgy döntött, hogy nem nyújtja be a pályázatot.

- A szeptemberi ülésen született döntés a Pilisvörösvári Tipegő Bölcsőde vezetőjének személyéről, ezzel újabb mérföldkőhöz érkezett a bölcsőde ügye. Hogyan zajlott a pályáztatás?

- A Képviselő-testület június végén döntött az intézményvezetői pályázat kiírásáról. A pályázati felhívás július 4-én jelent meg a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán, a pályázat benyújtásának határideje augusztus 3-a volt. Felhívásunkra három pályázat érkezett. A pályázókat a szakértővel kiegészült Ügyrendi-, Oktatási- és Kulturális Bizottság szeptember 2-án hallgatta meg. Ezen a meghallgatáson jelezte a szakértő, hogy a három pályázat közül formailag csak egy, Kondákor Zoltánné pályázata felel meg teljes mértékben a pályázati kiírásnak. A képviselő-testületnek így lényegében arról kellett döntenie, hogy őt megválasztja-e, vagy új pályázatot ír ki a bölcsődevezetésre. A jelölt részletes meghallgatása után a testület 12 igen egyhangú szavazattal úgy döntött, hogy Kondákor Zoltánnét alkalmasnak tartja az újonnan létrehozandó bölcsőde vezetésére, s 2016. január 1-jétől 5 éves időtartamra megbízza a bölcsődevezetői feladatok ellátásával.

- Hosszasan tárgyalta a testület egy kombinált csatornatisztító célgép (szippantó autó) bérbeadását a szennyvíztisztító telep üzemeltetőjének, a DMRV-nek. Már az ülést megelőzően is folytak a tárgyalások a céggel. Miről is van szó?

- A szennyvízpályázat keretében az önkormányzat nemcsak a szennyvíztelep és a csatornahálózat felújítására és bővítésére nyert közel 95%-os európai uniós támogatást, hanem egy nagy értékű kombinált csatornatisztító célgép (szippantó autó) beszerzésére is. Ez az autó alapvetően a szennyvízcsatorna-hálózatunk üzemeltetéséhez, karbantartásához szükséges. Mivel a szennyvíztelep és a csatornahálózat üzemeltetője a DMRV, célszerűnek tűnik, hogy a csatornatisztító gépet is a DMRV üzemeltesse. Ingyen azonban nem adhatjuk oda a gépet a DMRV-nek, hiszen egy nagyon nagy értékű eszközről van szó, ami ráadásul bevételt is termel, hiszen házi szennyvíztárolók ürítésére és csapadékvíz-csatornák tisztítására is alkalmas. Az önkormányzat jelezte a DMRV felé bérbeadási szándékát, a DMRV képviselői pedig jelezték, hogy érdekli őket az ajánlat. A kérdés az volt, hogy a bérleti díjban meg tudunk-e egyezni. Az ülésen úgy döntött a képviselőtestület, hogy a célgépet havi nettó 390 000 forintért hajlandó az üzemeltető rendelkezésére bocsátani, amennyiben az élni kíván a felajánlott lehetőséggel. Amennyiben a DMRV érdekmúlást jelentene be, akkor a kombinált csatornatisztító célgépet az önkormányzat maga üzemelteti. Jelenleg a DMRV hivatalos válaszát várjuk.

- Még egy napirend kapcsán szóba került a DMRV, mégpedig egy peres eljárással kapcsolatban, melyet az önkormányzat kíván indítani a cég ellen. Miért?

- A pilisvörösvári szennyvíztelepet és szennyvízcsatorna-hálózatot immár két éve a DMRV üzemelteti, egy víziközmű bérleti-üzemeltetési szerződés keretében. A szerződés meghatározza, hogy a bérleti díj összege az pilisvörösvári víziközművek vagyonértékelésében megállapított amortizációnak a szennyvízdíjban megjelenített összegével megegyező összeg, s hogy ezt a bérleti díjat a DMRV negyedévente fizeti meg az önkormányzatnak. A DMRV Zrt. azonban vitatja a fizetendő díj pontos összegét, ezért a számláinkat többször visszaküldte, a mai napig egyetlen forint bérleti díjat sem fizetett meg az önkormányzatnak, s jelenleg már 97,6 millió forint tőke- és több mint 618 ezer forint kamattartozása van az önkormányzat felé. Az önkormányzat és a DMRV Zrt. vezetése többször tartott megbeszélést a bérleti díj mértékéről és megfizetéséről, de nem tudtunk megállapodásra jutni, így a képviselőtestület most úgy döntött, hogy pert indít a cég ellen a bérleti díj megfizetése érdekében.

- Jó hír, hogy folytatódhat a Fő utca felújítása. Ezzel kapcsolatban most meg is tette az első lépéseket a testület. Melyek ezek?

- Az önkormányzat ötéves gazdasági programjában célul tűztük ki a Fő utca felújítás folytatását a Bányatelep felé, kisebb lépésekben (saját forrásból, mert ebben a ciklusban uniós pályázati támogatásra ilyen célkora nem lehet számítani). Első lépésként most árajánlatokat kértünk be a járdák, a parkolók és a zárt rendszerű csapadékvíz-elvezetés megtervezésére a 10-es út (Fő utca) jobb oldalán a Csendbiztos utca és a Pacsirta utca közötti szakaszon, valamint a 10-es út (Fő utca) bal oldalán az Ady Endre utcától a Bányakápolna utcáig terjedő szakaszon. (A Bányakápolnától a Hősök teréig terjedő szakaszt már korábban megterveztettük, az a terv már engedélyeztetés alatt van). Ajánlatkérésünkre öt cég adott be ajánlatot, ezek közül a legkedvezőbb a Nóvia Mérnöki Iroda Közlekedésfejlesztő és Mélyépítő Kft. bruttó 3,1 millió forintos ajánlata volt. Rövidesen aláírjuk a szerződést, s kezdődhet a több hónapos tervezési munka, majd az engedélyeztetés. A jövő évi költségvetésben igyekszünk majd biztosítani a fedezetet arra, hogy a Hősök terétől elindulva szakaszokra bontva folytatódhasson a Fő utca-felújítás.

- Egy júliusi törvénymódosítás értelmében a járási központoknak – így Vörösvárnak is – családsegítő és gyermekjóléti központokat kell létrehozniuk. Mit jelent ez Vörösvárnak, és mit a környező településeknek?

Az új jogszabályok alapján 2016. január 1-től módosul a családsegítő és gyermekjóléti feladatok ellátásának módja: a települési önkormányzatok kötelesek család- és gyermekjóléti szolgálatot működtetni, a járásszékhely települések pedig kötelesek család- és gyermekjóléti központot működtetni. Az önkormányzatoknak 2015. október 31-éig felül kell vizsgálniuk a családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának módját, szervezeti kereteit és az e feladatok biztosítására kötött ellátási szerződést vagy szerződéseket.

Pilisvörösváron ezeket a feladatokat jelenleg a Napos Oldal Szociális Központ látja el, amelynek fenntartója a Pilisvörösvár és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulás. A Társulási Tanács a szeptember 3-i ülésén úgy döntött, hogy 2015. október 31-éig az intézményvezetőn keresztül felülvizsgálja a családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának módját, szervezeti kereteit és az e feladatok biztosítására kötött ellátási szerződést vagy szerződéseket, továbbá 2015. november 30-ig dönt a feladatellátás új rendelkezéseknek megfelelő módjáról, úgy, hogy 2016. január 01. napjától az új jogszabályoknak megfelelően működjön az intézmény.

- Döntött a testület arról, hogy kiknek adományoz az idén kitüntető címeket. Kik kapják tehát a Díszpolgári címet és a Pilisvörösvárért emlékérmet?

- A Pilisvörösvár Város Díszpolgára cím és a Pilisvörösvárért emlékérem alapításáról szóló önkormányzati rendelet szerint a Képviselő-testület évente 1 rendes és 1 posztumusz díszpolgári címet valamint két Pilisvörösvárért emlékérmet adományozhat. Javaslatot bárki tehet, a javaslatokat a pályázati kiírás alapján 2015. augusztus 31-ig lehetett benyújtani. Az idei évben mind a Pilisvörösvár Város Díszpolgára cím, mind a Pilisvörösvárért emlékérem tekintetében három-három személyre érkezett javaslat, összesen kilenc beadványban. A javaslatok mérlegelése után a képviselő-testület úgy döntött, hogy a Pilisvörösvár Város Díszpolgári címet adományoz Gromon Andrásné részére, továbbá Pilisvörösvárért emlékérmet Fogarasy Attila és Zs. Dobozy Erzsébet részére.

- Pest megyei díjakra is terjesztett fel vörösvári személyeket, vállalkozókat a képviselőtestület. Kik ők, és milyen díjra terjesztették fel őket?

- Pest Megye Önkormányzata minden évben felterjesztési lehetőséget biztosít a Pest megyei települési önkormányzatok számára, hogy javaslatot tegyenek különböző Pest megyei kitüntető díjak adományozására. Ezeket a díjakat olyan személyek, jogi személyek (intézmények, cégek, civil szervezetek) teljesítményének megbecsülésére és elismerésére hozták létre, akik/amelyek a maguk szakterületén a saját településük határain túlnyúlóan, járási vagy megyei szintre kisugárzóan kimagasló teljesítményt értek el.

Önkormányzatunk minden évben él is a felterjesztés lehetőségével. A képviselő-testület úgy döntött, hogy az idei évben „Pest Megyéért Emlékérem"-re terjeszti fel a Szamos Marcipán Kft.-t, „Nemzetiségekért Díj"-ra Kreiszl Antalné Botzheim Terézia tagóvoda-vezetőt, „Testnevelési és Sportdíj"-ra Engerth Csabát, a Schiller Gimnázium testneveléstanárát „Év Gazdálkodója Díj"-ra Ziegler István mezőgazdasági vállalkozót, „Év Iparosa Díj-ra Jáki Andrást, a Rotburger söröző vezetőjét, „Év Kisvállalkozása Díj"-ra az Emil Cukrászdát. Reméljük, hogy a felterjesztések közül lesz olyan, amit Pest Megye Közgyűlésre támogatásra érdemesnek talál.

Palkovics Mária

(Vörösvári Újság)